KR4i0037 後村詩話-宋-劉克莊 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 後村詩話    詩文評類
 提要
  臣/等謹案後村詩話前集二巻後集二巻續
  集四巻新集六巻宋劉克莊撰克莊有後村
  集已著録所撰詩話惟前集有本别行其餘
  皆編入文集中共十四巻末有自䟦稱前後
  二集為六十至七十歲時所作續集四巻為
[000-1b]
  八十歲時所作新集六巻則八十二歲時所
  作也克莊晩節頹唐詩亦漸趨潦倒如髪脱
  詩之論為城旦寧非恕度作沙彌亦自佳老
  吏詩之只恐閻羅難抺過鐵鞭他日鬼臀紅
  殆足資笑噱然論詩則具有條理真德秀作
  文章正宗以詩歌一門屬之克莊克莊所取
  如漢武帝秋風詞及三謝之類德秀多刪之
  克莊意不謂然其説今載前集第一巻中盖
[000-2a]
  克莊於詩為專門而德秀于詩則未能深解
  宜其方枘而圓鑿也前集後集續集統論漢
  魏以下而唐宋人詩為多新集六巻則詳論
  唐人之詩皆採摘精華品題優劣往往連録
  全篇較他家詩話兼渉考證者為例稍殊盖
  用唐詩紀事之例所載宋代諸詩其集不傳
  於今者十之五六亦皆頼是書以傳可稱善
  本其中如韓詩外傳西京雜記朝野僉載諸
[000-2b]
  書往往連篇抄録至一二十條不止以至沈
  既濟駁武后本紀之類泛及史事皆與詩無
  渉殊為例不純又如謂杜牧兄弟分黨牛李
  以為高義而不知為門户之私謂吳融韓偓
  國蹙主辱絶無感時傷事之作似但據唐英
  歌詩香奩集而於韓内翰集則殊未詳閲持
  論亦或偶踈至于既詆玉臺新詠為淫哇而
  又詳録其續集既稱歐陽修厭薄楊劉又稱
[000-3a]
  其推重楊劉尤自相矛盾然要其大㫖則精
  核者多固逈在南宋諸家詩話上也乾隆四
  十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀