KR4d0530 蜕菴集-元-張翥 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 蜕菴集    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案蜕菴集五卷元張翥撰翥字仲舉
  晉寧人至元初用隠逸薦召為國子助教分
  教上都尋退居淮東㑹修宋遼金三史起翰
  林國史院編修官累遷翰林學士承㫖致仕
  加河南行省平章政事給俸終身事蹟具元
[000-1b]
  史本傳案金明昌承安間亦有張翥字曰仲
  陽劉祁歸潛志記其矮窻小户寒不到一爐
  香火四圍書西風了却黄花事不管安仁兩
  鬢秋諸句稱其浮艷諸書援引或誤為一人
  非也翥嘗從學於李存傳陸九淵之説詩法
  則受於仇逺得其音律之奥其詩清圓稳貼
  格調頗髙近體長短句極為當時所推然其
  古體亦伉爽可誦詞多諷諭往往得元白張
[000-2a]
  王之遺亦非苟作王士禎居易錄曰蜕菴元
  末大家古今詩皆有法度無論子昻伯庸輩
  即范徳機揭曼碩未知伯仲何如其論當矣
  史稱翥遺稿不傅傳者有律詩樂府僅三卷
  王士禎則稱蜕菴集四卷明洪武三年錫山
  郎成抄本此本乃朱彛尊所蔵明初釋大杼
  手抄本前後有來復宗泐二人序跋蓋大杼
  與翥為方外交元末翥沒無嗣大杼取其遺
[000-2b]
  稿歸江南别為選次而録存之考元音乾坤
  清氣集玉山雅集諸書所錄翥詩尚有出此
  集之外者則亦非全本也乾隆四十六年十
 
  總纂 官 臣紀/ 昀臣/陸 錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
蛻菴集原序
嗚呼詩豈易言也哉大雅希聲宮徴相應與三光五嶽
之氣並行天地間一歌一咏陶冶性靈而感召休徴其
有關於治教功亦大矣然自刪後至於兩漢正音猶完
建安以來寖尚綺麗而詩道㣲矣魏晉作者雖優不能
兼備諸體其鏗鍧軒昂上追風雅所謂集大成者惟唐
而後有之降是無足采焉逮及於元静脩劉公復倡古
作一變浮靡之習子昻趙公起而和之格律髙深視唐
[000-3b]
無媿至若德機范公之清淳仲𢎞楊公之雅贍伯生虞
公之雄逸㬅石掲公之森嚴更唱迭和於延祐天厯間
足以鼔舞學者而風厲天下其亦盛矣哉河東仲舉張
公生於數君子之後以詩自任五十餘年造語命意一
字未嘗苟作至正丙午春其方外友廬陵北山杼禪師
以公手藁選次而刋行之來徴言為序余猶記公之言
曰王者迹熄而詩亡詩未嘗亡也而所以為詩者亡矣
善賦之士往往主乎性情工巧非足尚盖性情所發出
[000-4a]
於自然不假雕繪觀公之詩知公之所蓄厚矣春空游
雲舒歛無跡此其冲淡也崑崙雪霽河流沃天此其渾
涵也灝氣横秋華峰玉立此其清峭也平沙廣漠萬馬
驟馳此其俊邁也風日和煦百卉競妍此其流麗也寫
情賦景兼得其妙讀之使人興起誠為一代詩豪矣顧
余謭材何足以鋪張盛美然託契於公非一日而又重
北山之髙誼不得辭始僭叙之以冠篇首云豫章沙門
釋蒲菴來復序
[000-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 蜕菴集原序