KR4d0088 后山詩注-宋-陳師道 (WYG)

[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 后山詩注    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案后山詩注十二巻宋陳師道撰任
  淵注原本六巻此本作十二巻則淵作注時
  每巻釐為二也淵生南北宋間去元祐諸人
  不逺佚文遺跡往往而存即同時所與周旋
  者亦一一能知始末故所注排比年月鈎稽
[000-1b]
  事實多能得作者本意然師道詩得自苦吟運
  思幽僻猝不易明方囘號曰知詩而瀛奎律
  髓載其九日寄秦覯詩猶誤解末二句他可
  知矣又魏衍作師道集記稱其詩未嘗無謂
  而作故其言外寄託亦難以臆揣如送郭槩
  四川提刑詩之功名何用多莫為分外慮送
  杜純陜西轉漕詩之誰能留渴須逺井贈歐
  陽棐詩之嵗厯四三仍此地家餘五一見今
[000-2a]
  朝觀六一堂圖書詩之厯數况有歸敢有貪
  天功次韻蘇軾觀月聴琴詩之信有千丈清
  不如一尺渾次韻蘇軾勸酒與詩之五士三
  不同夙紀鳴蟬賦寄蘇軾詩之功名不朽聊
  通袖海道無違具一舟寄張耒詩之打鴨起
  鴛鴦離潁詩之叢竹防供爨池魚已割鮮送
  劉主簿詩之二父風流皆可繼排禪詆道不
  須同送王元均詩之故國山河開始終以及
[000-2b]
  宿深明閣陳州門絶句寄曹州晁大夫等篇
  非淵一一詳其本事今據文讀之有茫不知
  為何語者即鉅野詩之蒲港對蓮塘儷偶相
  配似乎不誤非淵親見其地亦不知港字當
  為巷也其中如寄蘇軾詩之遙知丹地開黃
  巻解記清波没白鷗二語蓋宋敏求校定杜
  詩誤改白鷗没浩蕩句軾嘗論之見東坡志
  林故師道借以為諷淵惟引其寄弟轍詩萬
[000-3a]
  里滄波没兩鷗句則與上句丹地黃巻不相
  應矣他如兒生未知父句實用孔融詩情生
  一念中句實用陳鴻長恨歌傳度越周漢登
  虞唐句虞唐顛倒實用韓愈詩孰知詩有驗
  句以熟為孰實用杜甫詩而皆遺漏不注次
  韻春懷詩塵生鳥跡多句鳥跡當為馬跡之
  訛而引晉簡文牀塵䑕跡附㑹之齋居詩青
  奴白牯靜相宜句牯字必誤而引白角簟附
[000-3b]
  㑹之謁龎籍墓詩叢篁侵道更須東句東字
  必誤而引齊民要術東家種竹附㑹之至於
  以謝客兒為客子以龍為龍伯皆舛謬顯然
  淵亦絶不糾正是皆不免於微瑕據淵自序
  其編次先後亦如所注山谷集例寓年譜於
  目録今考和豫章公黃梅二首注曰此篇編
  次不論姑仍其舊又於紹聖三年下注曰是
  嵗春初后山當罷潁學而離潁等詩反在巻
[000-4a]
  終又有未離潁時所作魏本如此不欲深加
  改正而於示三子詩則注曰此篇原在晁張
  見過詩後今遷於此於雪後黃樓寄負山居
  士詩則注曰此詩原在秋懷前今遷於此於
  再次韻蘇公示兩歐陽五詩則注曰以東坡
  集考之原在泛潁詩後今遷於此則亦有所
  竄定非衍之舊又衍記稱師道卒於建中靖
  國元年年四十九此集託始於元豐六年則
[000-4b]
  師道年已三十一不應三十嵗前都無一詩
  觀城南寓居二首列於元豐七年而注曰或
  云熙寧間作則淵亦自疑之題趙士暕高軒
  過圖一首淵引王立之詩話稱作詩後數月
  間遂卒故其後更列送歐陽棐晁端仁王鞏
  三詩今考王立之詩話實作數日無已卒士
  暕贈以百縑校其所録情事作數日為是則
  小誤亦所不免然援證古今具有條理其所
[000-5a]
   得者實多莊綽雞肋編嘗摭師道詩採用俚
   語者十八條大致皆淵注所已及可知其用
   意之密矣固與所注山谷集均可並傳不朽
   也乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀[001-1a]
欽定四庫全書