KR3g0005 皇極經世書-宋-邵雍 (WYG)


[002-1a]
欽定四庫全書
 皇極經世書卷二上   宋 邵雍 撰
 觀物篇七   以元經㑹七
日甲一/月午七/星甲一百八十/一辰子二千一百/六十一 夏禹八/
      辰丑二千一百/六十二 夏太康二/
      辰寅二千一百/六十三 夏仲康二/
      辰卯二千一百/六十四 夏王相二十/
      辰辰二千一百/六十五 夏少康二十三/
[002-1b]
      辰巳二千一百/六十六 夏少康五十三/
      辰午二千一百/六十七 夏王槐四/
      辰未二千一百/六十八 夏芒八/
      辰申二千一百/六十九 夏不降四/
      辰酉二千一百/七十 夏不降三十四/
      辰戌二千一百/七十一 夏扄五/
      辰亥二千一百/七十二 夏廑十四/
   星乙一百八十/二 辰子二千一百/七十三 夏孔甲二十三/
[002-2a]
      辰丑二千一百/七十四 夏發十一/
      辰寅二千一百/七十五 夏癸二十二/
      辰卯二千一百/七十六 夏癸五十二/
      辰辰二千一百/七十七 商太甲十七/
      辰巳二千一百/七十八 商沃丁十四/
      辰午二千一百/七十九 商太庚十五/
      辰未二千一百/八十 商雍己三/
      辰申二千一百/八十一 商太戊二十一/
[002-2b]
      辰酉二千一百/八十二 商太戊五十一/
      辰戌二千一百/八十三 商仲丁六/
      辰亥二千一百/八十四 商亶甲八/
  星丙一百八十/三 辰子二千一百/八十五 商祖辛十/
      辰丑二千一百/八十六 商沃甲二十四/
      辰寅二千一百/八十七 商祖丁二十九/
      辰卯二千一百/八十八 商陽甲二/
      辰辰二千一百/八十九 商盤庚二十五/
[002-3a]
     辰巳二千一百/九十 商小乙六/
     辰午二千一百/九十一 商武丁八/
     辰未二千一百/九十二 商武丁二十八/
     辰申二千一百/九十三 商祖甲二/
     辰酉二千一百/九十四 商祖甲三十二/
     辰戌二千一百/九十五 商武乙二/
     辰亥二千一百/九十六 商帝乙二十五/
  星丁一百八十/四 辰子二千一百/九十七 商受辛十八/
[002-3b]
     辰丑二千一百/九十八 周成王九/
     辰寅二千一百/九十九 周康王二/
     辰卯二千二百/ 周昭王六/
     辰辰二千二百/一 周昭王三十六/
     辰巳二千二百/二 周穆王十五/
     辰午二千二百/三 周穆王四十五/
     辰未二千二百/四 周懿王八/
     辰申二千二百/五 周考王十三/
[002-4a]
     辰酉二千二百/六 周厲王十二/
     辰戌二千二百/七 周厲王四十二/
     辰亥二千二百/八 周宣王二十一/
  星戊一百八十/五 辰子二千二百/九 周幽王五/
     辰丑二千二百/十 周平王二十四/
     辰寅二千二百/十一 周桓王二/
     辰卯二千二百/十二 周荘王十/
     辰辰二千二百/十三 周惠王二十/
[002-4b]
     辰巳二千二百/十四 周襄王二十五/
     辰午二千二百/十五 周定王十/
     辰未二千二百/十六 周靈王五/
     辰申二千二百/十七 周景王八/
     辰酉二千二百/十八 周敬王十三/
     辰戌二千二百/十九 周敬王四十三/
     辰亥二千二百/二十 周貞王二十三/
  星己一百八十/六 辰子二千二百/二十一 周威烈九/
[002-5a]
     辰丑二千二百/二十二 周安王十五/
     辰寅二千二百/二十三 周顯王十六/
     辰卯二千二百/二十四 周顯王十七/
     辰辰二千二百/二十五 周赧王十八/
     辰巳二千二百/二十六 周赧王四十八/
     辰午二千二百/二十七 秦始皇十/
     辰未二千二百/二十八 漢髙祖元/
     辰申二千二百/二十九 漢文帝四/
[002-5b]
     辰酉二千二百/三十 漢景帝十/
     辰戌二千二百/三十一 漢武帝二十四/
     辰亥二千二百/三十二 漢武帝五十四/
  星庚一百八十/七 辰子二千二百/三十三 漢宣帝十七/
     辰丑二千二百/三十四 漢成帝六/
     辰寅二千二百/三十五 漢平帝四/
     辰卯二千二百/三十六 漢光武十一/
     辰辰二千二百/三十七 漢明帝七/
[002-6a]
     辰巳二千二百/三十八 漢和帝六/
     辰午二千二百/三十九 漢安帝十八/
     辰未二千二百/四十 漢桓帝八/
     辰申二千二百/四十一 漢靈帝十七/
     辰酉二千二百/四十二 漢獻帝二十五/
     辰戌二千二百/四十三 魏帝
     辰亥二千二百/四十四 晉武帝十/吴帝皓十/二
  星辛一百八十/八 辰子二千二百/四十五 晉惠帝十四/
[002-6b]
     辰丑二千二百/四十六 晉成帝九/
     辰寅二千二百/四十七 晉哀帝三/
     辰卯二千二百/四十八 晉武帝二十二/後魏道武一/
     辰辰二千二百/四十九 宋帝義隆元/後魏太武元/
     辰巳二千二百/五十 宋武帝二/後魏文成三/
     辰午二千二百/五十一 齊武帝二/後魏孝文十/四
     辰未二千二百/五十二 梁武帝十三/後魏宣武十五/
     辰申二千二百/五十三 梁武帝四十三/西魏文帝十一/
[002-7a]
     辰酉二千二百/五十四 陳宣帝七/後周武帝十五/
     辰戌二千二百/五十五 隋煬帝元/
     辰亥二千二百/五十六 唐太宗九/
  星壬一百八十/九 辰子二千二百/五十七 唐髙宗十五/
     辰丑二千二百/五十八 唐中宗十一/
     辰寅二千二百/五十九 唐𤣥宗十三/
     辰卯二千二百/六十 唐𤣥宗四十三/
     辰辰二千二百/六十一 唐徳宗五/
[002-7b]
     辰巳二千二百/六十二 唐憲宗九/
     辰午二千二百/六十三 唐武宗四/
     辰未二千二百/六十四 唐僖宗元/
     辰申二千二百/六十五 唐昭宗十六/
     辰酉二千二百/六十六
     辰戌二千二百/六十七 宋太祖五/
     辰亥二千二百/六十八 宋太宗十九/
  星癸一百九十/ 辰子二千二百/六十九 宋仁宗二/
[002-8a]
     辰丑二千二百/七十 宋仁宗三十二/
     辰寅二千二百/七十一
     辰卯二千二百/七十二
     辰辰二千二百/七十三
     辰巳二千二百/七十四
     辰午二千二百/七十五
     辰未二千二百/七十六
     辰申二千二百/七十七
[002-8b]
     辰酉二千二百/七十八
     辰戌二千二百/七十九
     辰亥二千二百/八十
  星甲一百九十/一 辰子二千二百/八十一
     辰丑二千二百/八十二
     辰寅二千二百/八十三
     辰卯二千二百/八十四
     辰辰二千二百/八十五
[002-9a]
     辰巳二千二百/八十六
     辰午二千二百/八十七
     辰未二千二百/八十八
     辰申二千二百/八十九
     辰酉二千二百/九十
     辰戌二千二百/九十一
     辰亥二千二百/九十二
  星乙一百九十/二 辰子二千二百/九十三
[002-9b]
     辰丑二千二百/九十四
     辰寅二千二百/九十五
     辰卯二千二百/九十六
     辰辰二千二百/九十七
     辰巳二千二百/九十八
     辰午二千二百/九十九
     辰未二千三百/
     辰申二千三百/一
[002-10a]
     辰酉二千三百/二
     辰戌二千三百/三
     辰亥二千三百/四
  星丙一百九十/三 辰子二千三百/五
     辰丑二千三百/六
     辰寅二千三百/七
     辰卯二千三百/八
     辰辰二千三百/九
[002-10b]
     辰巳二千三百/十
     辰午二千三百/十一
     辰未二千三百/十二
     辰申二千三百/十三
     辰酉二千三百/十四
     辰戌二千三百/十五
     辰亥二千三百/十六
  星丁一百九十/四 辰子二千三百/十七
[002-11a]
     辰丑二千三百/十八
     辰寅二千三百/十九
     辰卯二千三百/二十
     辰辰二千三百/二十一
     辰巳二千三百/二十二
     辰午二千三百/二十三
     辰未二千三百/二十四
     辰申二千三百/二十五
[002-11b]
     辰酉二千三百/二十六
     辰戌二千三百/二十七
     辰亥二千三百/二十八
  星戊一百九十/五 辰子二千三百/二十九
     辰丑二千三百/三十
     辰寅二千三百/三十一
     辰卯二千三百/三十二
     辰辰二千三百/三十三
[002-12a]
      辰巳二千三百/三十四
      辰午二千三百/三十五
      辰未二千三百/三十六
      辰申二千三百/三十七
      辰酉二千三百/三十八
      辰戌二千三百/三十九
      辰亥二千三百/四十
  星己一百九十/六 辰子二千三百/四十一
[002-12b]
      辰丑二千三百/四十二
      辰寅二千三百/四十三
      辰卯二千三百/四十四
      辰辰二千三百/四十五
      辰巳二千三百/四十六
      辰午二千三百/四十七
      辰未二千三百/四十八
      辰申二千三百/四十九
[002-13a]
      辰酉二千三百/五十
      辰戌二千三百/五十一
      辰亥二千三百/五十二
  星庚一百九十/七 辰子二千三百/五十三
      辰丑二千三百/五十四
      辰寅二千三百/五十五
      辰卯二千三百/五十六
      辰辰二千三百/五十七
[002-13b]
      辰巳二千三百/五十八
      辰午二千三百/五十九
      辰未二千三百/六十
      辰申二千三百/六十一
      辰酉二千三百/六十二
      辰戌二千三百/六十三
      辰亥二千三百/六十四
   星辛一百九十/八辰子二千三百/六十五
[002-14a]
     辰丑二千三百/六十六
     辰寅二千三百/六十七
     辰卯二千三百/六十八
     辰辰二千三百/六十九
     辰巳二千三百/七十
     辰午二千三百/七十一
     辰未二千三百/七十二
     辰申二千三百/七十三
[002-14b]
     辰酉二千三百/七十四
     辰戌二千三百/七十五
     辰亥二千三百/七十六
  星壬一百九十/九 辰子二千三百/七十七
     辰丑二千三百/七十八
     辰寅二千三百/七十九
     辰卯二千三百/八十
     辰辰二千三百/八十一
[002-15a]
      辰巳二千三百/八十二
      辰午二千三百/八十三
      辰未二千三百/八十四
      辰申二千三百/八十五
      辰酉二千三百/八十六
      辰戌二千三百/八十七
      辰亥二千三百/八十八
   星癸二百/ 辰子二千三百/八十九
[002-15b]
      辰丑二千三百/九十
      辰寅二千三百/九十一
      辰卯二千三百/九十二
      辰辰二千三百/九十三
      辰巳二千三百/九十四
      辰午二千三百/九十五
      辰未二千三百/九十六
      辰申二千三百/九十七
[002-16a]
     辰酉二千三百/九十八
     辰戌二千三百/九十九
     辰亥二千四百/
  星甲二百一/ 辰子二千四百/一
     辰丑二千四百/二
     辰寅二千四百/三
     辰卯二千四百/四
     辰辰二千四百/五
[002-16b]
     辰巳二千四百/六
     辰午二千四百/七
     辰未二千四百/八
     辰申二千四百/九
     辰酉二千四百/十
     辰戌二千四百/十一
     辰亥二千四百/十二
  星乙二百二/ 辰子二千四百/十三
[002-17a]
      辰丑二千四百/十四
      辰寅二千四百/十五
      辰卯二千四百/十六
      辰辰二千四百/十七
      辰巳二千四百/十八
      辰午二千四百/十九
      辰未二千四百/二十
      辰申二千四百/二十一
[002-17b]
      辰酉二千四百/二十二
      辰戌二千四百/二十三
      辰亥二千四百/二十四
   星丙二百三/ 辰子二千四百/二十五
      辰丑二千四百/二十六
      辰寅二千四百/二十七
      辰卯二千四百/二十八
      辰辰二千四百/二十九
[002-18a]
     辰巳二千四百/三十
     辰午二千四百/三十一
     辰未二千四百/三十二
     辰申二千四百/三十三
     辰酉二千四百/三十四
     辰戌二千四百/三十五
     辰亥二千四百/三十六
  星丁二百四/ 辰子二千四百/三十七
[002-18b]
     辰丑二千四百/三十八
     辰寅二千四百/三十九
     辰卯二千四百/四十
     辰辰二千四百/四十一
     辰巳二千四百/四十二
     辰午二千四百/四十三
     辰未二千四百/四十四
     辰申二千四百/四十五
[002-19a]
      辰酉二千四百/四十六
      辰戌二千四百/四十七
      辰亥二千四百/四十八
   星戊二百五/ 辰子二千四百/四十九
      辰丑二千四百/五十
      辰寅二千四百/五十一
      辰卯二千四百/五十二
      辰辰二千四百/五十三
[002-19b]
      辰巳二千四百/五十四
      辰午二千四百/五十五
      辰未二千四百/五十六
      辰申二千四百/五十七
      辰酉二千四百/五十八
      辰戌二千四百/五十九
      辰亥二千四百/六十
   星己二百六/ 辰子二千四百/六十一
[002-20a]
      辰酉二千四百/四十六
      辰戌二千四百/四十七
      辰亥二千四百/四十八
   星戊二百五/ 辰子二千四百/四十九
      辰丑二千四百/五十
      辰寅二千四百/五十一
      辰卯二千四百/五十二
      辰辰二千四百/五十三
[002-20b]
      辰巳二千四百/五十四
      辰午二千四百/五十五
      辰未二千四百/五十六
      辰申二千四百/五十七
      辰酉二千四百/五十八
      辰戌二千四百/五十九
      辰亥二千四百/六十
   星己二百六/ 辰子二千四百/六十一
[002-21a]
      辰丑二千四百/六十二
      辰寅二千四百/六十三
      辰卯二千四百/六十四
      辰辰二千四百/六十五
      辰巳二千四百/六十六
      辰午二千四百/六十七
      辰未二千四百/六十八
      辰申二千四百/六十九
[002-21b]
      辰酉二千四百/七十
      辰戌二千四百/七十一
      辰亥二千四百/七十二
   星庚二百七/ 辰子二千四百/七十三
      辰丑二千四百/七十四
      辰寅二千四百/七十五
      辰卯二千四百/七十六
      辰辰二千四百/七十七
[002-22a]
     辰巳二千四百/七十八
     辰午二千四百/七十九
     辰未二千四百/八十
     辰申二千四百/八十一
     辰酉二千四百/八十二
     辰戌二千四百/八十三
     辰亥二千四百/八十四
  星辛二百八/ 辰子二千四百/八十五
[002-22b]
     辰丑二千四百/八十六
     辰寅二千四百/八十七
     辰卯二千四百/八十八
     辰辰二千四百/八十九
     辰巳二千四百/九十
     辰午二千四百/九十一
     辰未二千四百/九十二
     辰申二千四百/九十三
[002-23a]
      辰酉二千四百/九十四
      辰戌二千四百/九十五
      辰亥二千四百/九十六
   星壬二百九/ 辰子二千四百/九十七
      辰丑二千四百/九十八
      辰寅二千四百/九十九
      辰卯二千五百/
      辰辰二千五百/一
[002-23b]
      辰巳二千五百/二
      辰午二千五百/三
      辰未二千五百/四
      辰申二千五百/五
      辰酉二千五百/六
      辰戌二千五百/七
      辰亥二千五百/八
   星癸二百十/ 辰子二千五百/九
[002-24a]
      辰丑二千五百/十
      辰寅二千五百/十一
      辰卯二千五百/十二
      辰辰二千五百/十三
      辰巳二千五百/十四
      辰午二千五百/十五
      辰未二千五百/十六
      辰申二千五百/十七
[002-24b]
      辰酉二千五百/十八
      辰戌二千五百/十九
      辰亥二千五百/二十
 觀物篇八  以元經㑹八
日甲一/月未八/星甲二百十一/辰子二千五百/二十一
      辰丑二千五百/二十二
      辰寅二千五百/二十三
      辰卯二千五百/二十四
[002-25a]
     辰辰二千五百/二十五
     辰巳二千五百/二十六
     辰午二千五百/二十七
     辰未二千五百/二十八
     辰申二千五百/二十九
     辰酉二千五百/三十
     辰戌二千五百/三十一
     辰亥二千五百/三十二
[002-25b]
  星乙二百十二/ 辰子二千五百/三十三
     辰丑二千五百/三十四
     辰寅二千五百/三十五
     辰卯二千五百/三十六
     辰辰二千五百/三十七
     辰巳二千五百/三十八
     辰午二千五百/三十九
     辰未二千五百/四十
[002-26a]
     辰申二千五百/四十一
     辰酉二千五百/四十二
     辰戌二千五百/四十三
     辰亥二千五百/四十四
  星丙二百十三/ 辰子二千五百/四十五
     辰丑二千五百/四十六
     辰寅二千五百/四十七
     辰卯二千五百/四十八
[002-26b]
     辰辰二千五百/四十九
     辰巳二千五百/五十
     辰午二十五百/五十一
     辰未二千五百/五十二
     辰申二千五百/五十三
     辰酉二千五百/五十四
     辰戌二千五百/五十五
     辰亥二千五百/五十六
[002-27a]
  星丁二百十四/ 辰子二千五百/五十七
     辰丑二千五百/五十八
     辰寅二千五百/五十九
     辰卯二千五百/六十
     辰辰二千五百/六十一
     辰巳二千五百/六十二
     辰午二千五百/六十三
     辰未二千五百/六十四
[002-27b]
     辰申二千五百/六十五
     辰酉二千五百/六十六
     辰戌二千五百/六十七
     辰亥二千五百/六十八
  星戊二百十五/ 辰子二千五百/六十九
     辰丑二千五百/七十
     辰寅二千五百/七十一
     辰卯二千五百/七十二
[002-28a]
      辰辰二千五百/七十三
      辰巳二千五百/七十四
      辰午二千五百/七十五
      辰未二千五百/七十六
      辰申二千五百/七十七
      辰酉二千五百/七十八
      辰戌二千五百/七十九
      辰亥二千五百/八十
[002-28b]
  星己二百十六/ 辰子二千五百/八十一
      辰丑二千五百/八十二
      辰寅二千五百/八十三
      辰卯二千五百/八十四
      辰辰二千五百/八十五
      辰巳二千五百/八十六
      辰午二千五百/八十七
      辰未二千五百/八十八
[002-29a]
      辰申二千五百/八十九
      辰酉二千五百/九十
      辰戌二千五百/九十一
      辰亥二千五百/九十二
  星庚二百十七/ 辰子二千五百/九十三
      辰丑二千五百/九十四
      辰寅二千五百/九十五
      辰卯二千五百/九十六
[002-29b]
      辰辰二千五百/九十七
      辰巳二千五百/九十八
      辰午二千五百/九十九
      辰未二千六百/
      辰申二千六百/一
      辰酉二千六百/二
      辰戌二千六百/三
      辰亥二千六百/四
[002-30a]
  星辛二百十八/ 辰子二千六百/五
      辰丑二千六百/六
      辰寅二千六百/七
      辰卯二千六百/八
      辰辰二千六百/九
      辰巳二千六百/十
      辰午二千六百/十一
      辰未二千六百/十二
[002-30b]
      辰申二千六百/十三
      辰酉二千六百/十四
      辰戌二千六百/十五
      辰亥二千六百/十六
  星壬二百十九/ 辰子二千六百/十七
      辰丑二千六百/十八
      辰寅二千六百/十九
      辰卯二千六百/二十
[002-31a]
      辰辰二千六百/二十一
      辰巳二千六百/二十二
      辰午二千六百/二十三
      辰未二千六百/二十四
      辰申二千六百/二十五
      辰酉二千六百/二十六
      辰戌二千六百/二十七
      辰亥二千六百/二十八
[002-31b]
  星癸二百二十/ 辰子二千六百/二十九
      辰丑二千六百/三十
      辰寅二千六百/三十一
      辰卯二千六百/三十二
      辰辰二千六百/三十三
      辰巳二千六百/三十四
      辰午二千六百/三十五
      辰未二千六百/三十六
[002-32a]
     辰申二千六百/三十七
     辰酉二千六百/三十八
     辰戌二千六百/三十九
     辰亥二千六百/四十
  星甲二百二十/一 辰子二千六百/四十一
     辰丑二千六百/四十二
     辰寅二千六百/四十三
     辰卯二千六百/四十四
[002-32b]
     辰辰二千六百/四十五
     辰巳二千六百/四十六
     辰午二千六百/四十七
     辰未二千六百/四十八
     辰申二千六百/四十九
     辰酉二千六百/五十
     辰戌二千六百/五十一
     辰亥二千六百/五十二
[002-33a]
  星乙二百二十/二 辰子二千六百/五十三
      辰丑二千六百/五十四
      辰寅二千六百/五十五
      辰卯二千六百/五十六
      辰辰二千六百/五十七
      辰巳二千六百/五十八
      辰午二千六百/五十九
      辰未二千六百/六十
[002-33b]
      辰申二千六百/六十一
      辰酉二千六百/六十二
      辰戌二千六百/六十三
      辰亥二千六百/六十四
  星丙二百二十/三 辰子二千六百/六十五
      辰丑二千六百/六十六
      辰寅二千六百/六十七
      辰卯二千六百/六十八
[002-34a]
     辰辰二十六百/六十九
     辰巳二千六百/七十
     辰午二千六百/七十一
     辰未二千六百/七十二
     辰申二千六百/七十三
     辰酉二千六百/七十四
     辰戌二千六百/七十五
     辰亥二千六百/七十六
[002-34b]
  星丁二百二十/四 辰子二千六百/七十七
     辰丑二千六百/七十八
     辰寅二千六百/七十九
     辰卯二千六百/八十
     辰辰二千六百/八十一
     辰巳二千六百/八十二
     辰午二千六百/八十三
     辰未二千六百/八十四
[002-35a]
     辰申二千六百/八十五
     辰酉二千六百/八十六
     辰戌二千六百/八十七
     辰亥二千六百/八十八
  星戊二百二十/五 辰子二千六百/八十九
     辰丑二千六百/九十
     辰寅二千六百/九十一
     辰卯二千六百/九十二
[002-35b]
     辰辰二千六百/九十三
     辰巳二千六百/九十四
     辰午二千六百/九十五
     辰未二千六百/九十六
     辰申二千六百/九十七
     辰酉二千六百/九十八
     辰戌二千六百/九十九
     辰亥二千七百/
[002-36a]
  星己二百二十/六 辰子二千七百/一
      辰丑二千七百/二
      辰寅二千七百/三
      辰卯二千七百/四
      辰辰二千七百/五
      辰巳二千七百/六
      辰午二千七百/七
      辰未二千七百/八
[002-36b]
      辰申二千七百/九
      辰酉二千七百/十
      辰戌二千七百/十一
      辰亥二千七百/十二
  星庚二百二十/七 辰子二千七百/十三
      辰丑二千七百/十四
      辰寅二千七百/十五
      辰卯二千七百/十六
[002-37a]
      辰辰二千七百/十七
      辰巳二千七百/十八
      辰午二千七百/十九
      辰未二千七百/二十
      辰申二千七百/二十一
      辰酉二千七百/二十二
      辰戌二千七百/二十三
      辰亥二千七百/二十四
[002-37b]
  星辛二百二十/八 辰子二千七百/二十五
      辰丑二千七百/二十六
      辰寅二千七百/二十七
      辰卯二千七百/二十八
      辰辰二千七百/二十九
      辰巳二千七百/三十
      辰午二千七百/三十一
      辰未二千七百/三十二
[002-38a]
     辰申二千七百/三十三
     辰酉二千七百/三十四
     辰戌二千七百/三十五
     辰亥二千七百/三十六
  星壬二百二十/九 辰子二千七百/三十七
     辰丑二千七百/三十八
     辰寅二千七百/三十九
     辰卯二千七百/四十
[002-38b]
     辰辰二千七百/四十一
     辰巳二千七百/四十二
     辰午二千七百/四十三
     辰未二千七百/四十四
     辰申二千七百/四十五
     辰酉二千七百/四十六
     辰戌二千七百/四十七
     辰亥二千七百/四十八
[002-39a]
  星癸二百三十/ 辰子二千七百/四十九
     辰丑二千七百/五十
     辰寅二千七百/五十一
     辰卯二千七百/五十二
     辰辰二千七百/五十三
     辰巳二千七百/五十四
     辰午二千七百/五十五
     辰未二千七百/五十六
[002-39b]
     辰申二千七百/五十七
     辰酉二千七百/五十八
     辰戌二千七百/五十九
     辰亥二千七百/六十
  星甲二百三十/一 辰子二千七百/六十一
     辰丑二千七百/六十二
     辰寅二千七百/六十三
     辰卯二千七百/六十四
[002-40a]
      辰辰二千七百/六十五
      辰巳二千七百/六十六
      辰午二千七百/六十七
      辰未二千七百/六十八
      辰申二千七百/六十九
      辰酉二千七百/七十
      辰戌二千七百/七十一
      辰亥二千七百/七十二
[002-40b]
  星乙二百三十/二 辰子二千七百/七十三
      辰丑二千七百/七十四
      辰寅二千七百/七十五
      辰卯二千七百/七十六
      辰辰二千七百/七十七
      辰巳二千七百/七十八
      辰午二千七百/七十九
      辰未二千七百/八十
[002-41a]
      辰申二千七百/八十一
      辰酉二千七百/八十二
      辰戌二千七百/八十三
      辰亥二千七百/八十四
  星丙二百三十/三 辰子二千七百/八十五
      辰丑二千七百/八十六
      辰寅二千七百/八十七
      辰卯二千七百/八十八
[002-41b]
      辰辰二千七百/八十九
      辰巳二千七百/九十
      辰午二千七百/九十一
      辰未二千七百/九十二
      辰申二千七百/九十三
      辰酉二千七百/九十四
      辰戌二千七百/九十五
      辰亥二千七百/九十六
[002-42a]
  星丁二百三十/四 辰子二千七百/九十七
     辰丑二千七百/九十八
     辰寅二千七百/九十九
     辰卯二千八百/
     辰辰二千八百/一
     辰巳二千八百/二
     辰午二千八百/三
     辰未二千八百/四
[002-42b]
     辰申二千八百/五
     辰酉二千八百/六
     辰戌二千八百/七
     辰亥二千八百/八
  星戊二百三十/五 辰子二千八百/九
     辰丑二千八百/十
     辰寅二千/十一 百/
     辰卯二千八百/十二
[002-43a]
      辰辰二千八百/十三
      辰巳二千八百/十四
      辰午二千八百/十五
      辰未二千八百/十六
      辰申二千八百/十七
      辰酉二千八百/十八
      辰戌二千八百/十九
      辰亥二千八百/二十
[002-43b]
  星己二百三十/六 辰子二千八百/二十一
      辰丑二千八百/二十二
      辰寅二千八百/二十三
      辰卯二千八百/二十四
      辰辰二千八百/二十五
      辰巳二千八百/二十六
      辰午二千八百/二十七
      辰未二千八百/二十八
[002-44a]
      辰申二千八百/二十九
      辰酉二千八百/三十
      辰戌二千八百/三十一
      辰亥二千八百/三十二
  星庚二百三十/七 辰子二千八百/三十三
      辰丑二千八百/三十四
      辰寅二千八百/三十五
      辰卯二千八百/三十六
[002-44b]
      辰辰二千八百/三十七
      辰巳二千八百/三十八
      辰午二千八百/三十九
      辰未二千八百/四十
      辰申二千八百/四十一
      辰酉二千八百/四十二
      辰戌二千八百/四十三
      辰亥二千八百/四十四
[002-45a]
  星辛二百三十/八 辰子二千八百/四十五
      辰丑二千八百/四十六
      辰寅二千八百/四十七
      辰卯二千八百/四十八
      辰辰二千八百/四十九
      辰巳二千八百/五十
      辰午二千八百/五十一
      辰未二千八百/五十二
[002-45b]
      辰申二千八百/五十三
      辰酉二千八百/五十四
      辰戌二千八百/五十五
      辰亥二千八百/五十六
  星壬二百三十/九 辰子二千八百/五十七
      辰丑二千八百/五十八
      辰寅二千八百/五十九
      辰卯二千八百/六十
[002-46a]
      辰辰二千八百/六十一
      辰巳二千八百/六十二
      辰午二千八百/六十三
      辰未二千八百/六十四
      辰申二千八百/六十五
      辰酉二千八百/六十六
      辰戌二千八百/六十七
      辰亥二千八百/六十八
[002-46b]
  星癸二百四十/ 辰子二千八百/六十九
      辰丑二千八百/七十
      辰寅二千八百/七十一
      辰卯二千八百/七十二
      辰辰二千八百/七十三
      辰巳二千八百/七十四
      辰午二千八百/七十五
      辰未二千八百/七十六
[002-47a]
     辰申二千八百/七十七
     辰酉二千八百/七十八
     辰戌二千八百/七十九
     辰亥二千八百/八十
 
 
 
 
[002-47b]
 
 
 
 
 
 
 
 皇極經世書卷二上
[002-48a]
欽定四庫全書
 皇極經世書卷二中   宋 邵雍 撰
 觀物篇九   以元經會九
日甲一/月申九/星甲二百四十/一辰子二千八百/八十一
      辰丑二千八百/八十二
      辰寅二千八百/八十三
      辰卯二千八百/八十四
      辰辰二千八百/八十五
[002-48b]
      辰巳二千八百/八十六
      辰午二千八百/八十七
      辰未二千八百/八十八
      辰申二千八百/八十九
      辰酉二千八百/九十
      辰戌二千八百/九十一
      辰亥二千八百/九十二
  星乙二百四十/二 辰子二千八百/九十三
[002-49a]
     辰丑二千八百/九十四
     辰寅二千八百/九十五
     辰卯二千八百/九十六
     辰辰二千八百/九十七
     辰巳二千八百/九十八
     辰午二千八百/九十九
     辰未二千九百/
     辰申二千九百/一
[002-49b]
     辰酉二千九百/二
     辰戌二千九百/三
     辰亥二千九百/四
  星丙二百四十/三 辰子二千九百/五
     辰丑二千九百/六
     辰寅二千九百/七
     辰卯二千九百/八
     辰辰二千九百/九
[002-50a]
      辰巳二千九百/十
      辰午二千九百/十一
      辰未二千九百/十二
      辰申二千九百/十三
      辰酉二千九百/十四
      辰戌二千九百/十五
      辰亥二千九百/十六
  星丁二百四十/四 辰子二千九百/十七
[002-50b]
      辰丑二千九百/十八
      辰寅二千九百/十九
      辰卯二千九百/二十
      辰辰二千九百/二十一
      辰巳二千九百/二十二
      辰午二千九百/二十三
      辰未二千九百/二十四
      辰申二千九百/二十五
[002-51a]
      辰酉二千九百/二十六
      辰戌二千九百/二十七
      辰亥二千九百/二十八
  星戊二百四十/五 辰子二千九百/二十九
      辰丑二千九百/三十
      辰寅二千九百/三十一
      辰卯二千九百/三十二
      辰辰二千九百/三十三
[002-51b]
      辰巳二千九百/三十四
      辰午二千九百/三十五
      辰未二千九百/三十六
      辰申二千九百/三十七
      辰酉二千九百/三十八
      辰戌二千九百/三十九
      辰亥二千九百/四十
  星己二百四十/六 辰子二千九百/四十一
[002-52a]
      辰丑二千九百/四十二
      辰寅二千九百/四十三
      辰卯二千九百/四十四
      辰辰二千九百/四十五
      辰巳二千九百/四十六
      辰午二千九百/四十七
      辰未二千九百/四十八
      辰申二千九百/四十九
[002-52b]
      辰酉二千九百/五十
      辰戌二千九百/五十一
      辰亥二千九百/五十二
  星庚二百四十/七 辰子二千九百/五十三
      辰丑二千九百/五十四
      辰寅二千九百/五十五
      辰卯二千九百/五十六
      辰辰二千九百/五十七
[002-53a]
     辰巳二千九百/五十八
     辰午二千九百/五十九
     辰未二千九百/六十
     辰申二千九百/六十一
     辰酉二千九百/六十二
     辰戌二千九百/六十三
     辰亥二千九百/六十四
  星辛二百四十/八 辰子二千九百/六十五
[002-53b]
     辰丑二千九百/六十六
     辰寅二千九百/六十七
     辰卯二千九百/六十八
     辰辰二千九百/六十九
     辰巳二千九百/七十
     辰午二千九百/七十一
     辰未二千九百/七十二
     辰申二千九百/七十三
[002-54a]
      辰酉二千九百/七十四
      辰戌二千九百/七十五
      辰亥二千九百/七十六
  星壬二百四十/九 辰子二千九百/七十七
      辰丑二千九百/七十八
      辰寅二千九百/七十九
      辰卯二千九百/八十
      辰辰二千九百/八十一
[002-54b]
      辰巳二千九百/八十二
      辰午二千九百/八十三
      辰未二千九百/八十四
      辰申二千九百/八十五
      辰酉二千九百/八十六
      辰戌二千九百/八十七
      辰亥二千九百/八十八
  星癸二百五十/ 辰子二千九百/八十九
[002-55a]
      辰丑二千九百/九十
      辰寅二千九百/九十一
      辰卯二千九百/九十二
      辰辰二千九百/九十三
      辰巳二千九百/九十四
      辰午二千九百/九十五
      辰未二千九百/九十六
      辰申二千九百/九十七
[002-55b]
      辰酉二千九百/九十八
      辰戌二千九百/九十九
      辰亥三千/
  星甲二百五十/一 辰子三千一/
      辰丑三千二/
      辰寅三千三/
      辰卯三千四/
      辰辰三千五/
[002-56a]
      辰巳三千六/
      辰午三千七/
      辰未三千八/
      辰申三千九/
      辰酉三千十/
      辰戌三千十一/
      辰亥三千十二/
  星乙二百五十/二 辰子三千十三/
[002-56b]
      辰丑三千十四/
      辰寅三千十五/
      辰卯三千十六/
      辰辰三千十七/
      辰巳三千十八/
      辰午三千十九/
      辰未三千二十/
      辰申三千二十/一
[002-57a]
      辰酉三千二十/二
      辰戌三千二十/三
      辰亥三千二十/四
  星丙二百五十/三 辰子三千二十/五
      辰丑三千二十/六
      辰寅三千二十/七
      辰卯三千二十/八
      辰辰三千二十/九
[002-57b]
      辰巳三千三十/
      辰午三千三十/一
      辰未三千三十/二
      辰申三千三十/三
      辰酉三千三十/四
      辰戌三千三十/五
      辰亥三千三十/六
  星丁二百五十/四 辰子三千三十/七
[002-58a]
     辰丑三千三十/八
     辰寅三千三十/九
     辰卯三十四十/
     辰辰三千四十/一
     辰巳三千四十/二
     辰午三千四十/三
     辰未三千四十/四
     辰申三千四十/五
[002-58b]
     辰酉三千四十/六
     辰戌三千四十/七
     辰亥三千四十/八
  星戊二百五十/五 辰子三千四十/九
     辰丑三千五十/
     辰寅三千五十/一
     辰卯三千五十/二
     辰辰三千五十/三
[002-59a]
      辰巳三千五十/四
      辰午三千五十/五
      辰未三千五十/六
      辰申三千五十/七
      辰酉三千五十/八
      辰戌三千五十/九
      辰亥三千六十/
  星己二百五十/六 辰子三千六十/一
[002-59b]
      辰丑三千六十/二
      辰寅三千六十/三
      辰卯三千六十/四
      辰辰三千六十/五
      辰巳三千六十/六
      辰午三千六十/七
      辰未三千六十/八
      辰申三千六十/九
[002-60a]
      辰酉三千七十/
      辰戌三千七十/一
      辰亥三千七十/二
  星庚二百五十/七 辰子三千七十/三
      辰丑三千七十/四
      辰寅三千七十/五
      辰卯三千七/六
      辰辰三千七十/七
[002-60b]
      辰巳三千七十/八
      辰午三千七十/九
      辰未三千八十/
      辰申三千八十/一
      辰酉三千八十/二
      辰戌三千八十/三
      辰亥三千八十/四
  星辛二百五十/八 辰子三千八十/五
[002-61a]
      辰丑三千八十/六
      辰寅三千八十/七
      辰卯三千八十/八
      辰辰三千八十/九
      辰巳三千九十/
      辰午三千九十/一
      辰未三千九十/二
      辰申三千九十/三
[002-61b]
      辰酉三千九十/四
      辰戌三千九十/五
      辰亥三千九十/六
  星壬二百五十/九 辰子三千九十/七
      辰丑三千九十/八
      辰寅三千九十/九
      辰卯三千一百/
      辰辰三千一百/一
[002-62a]
      辰巳三千一百/二
      辰午三千一百/三
      辰未三千一百/四
      辰申三千一百/五
      辰酉三千一百/六
      辰戌三千一百/七
      辰亥三千一百/八
  星癸二百六十/ 辰子三千一百/九
[002-62b]
      辰丑三千一百/十
      辰寅三千一百/十一
      辰卯三千一百/十二
      辰辰三千一百/十三
      辰巳三千一百/十四
      辰午三千一百/十五
      辰未三千一百/十六
      辰申三千一百/十七
[002-63a]
      辰酉三千一百/十八
      辰戌三千一百/十九
      辰亥三千一百/二十
  星甲二百六十/一 辰子三千一百/二十一
      辰丑三千一百/二十二
      辰寅三千一百/二十三
      辰卯三千一百/二十四
      辰辰三千一百/二十五
[002-63b]
      辰巳三千一百/二十六
      辰午三千一百/二十七
      辰未三千一百/二十八
      辰申三千一百/二十九
      辰酉三千一百/三十
      辰戌三千一百/三十一
      辰亥三千一百/三十二
  星乙二百六十/二 辰子三千一百/三十三
[002-64a]
      辰丑三千一百/三十四
      辰寅三千一百/三十五
      辰卯三千一百/三十六
      辰辰三千一百/三十七
      辰巳三千一百/三十八
      辰午三千一百/三十九
      辰未三千一百/四十
      辰申三千一百/四十一
[002-64b]
      辰酉三千一百/四十二
      辰戌三千一百/四十三
      辰亥三千一百/四十四
  星丙二百六十/三 辰子三千一百/四十五
      辰丑三千一百/四十六
      辰寅三千一百/四十七
      辰卯三千一百/四十八
      辰辰三千一百/四十九
[002-65a]
      辰巳三千一百/五十
      辰午三千一百/五十一
      辰未三千一百/五十二
      辰申三千一百/五十三
      辰酉三千一百/五十四
      辰戌三千一百/五十五
      辰亥三千一百/五十六
  星丁二百六十/四 辰子三千一百/五十七
[002-65b]
      辰丑三千一百/五十八
      辰寅三千一百/五十九
      辰卯三千一百/六十
      辰辰三千一百/六十一
      辰巳三千一百/六十二
      辰午三千一百/六十三
      辰未三千一百/六十四
      辰申三千一百/六十五
[002-66a]
     辰酉三千一百/六十六
     辰戌三千一百/六十七
     辰亥三千一百/六十八
  星戊二百六十/五 辰子三千一百/六十九
     辰丑三千二百/七十
     辰寅三千一百/七十一
     辰卯三千一百/七十二
     辰辰三千一百/七十三
[002-66b]
     辰巳三千一百/七十四
     辰午三千一百/七十五
     辰未三千一百/七十六
     辰申三千一百/七十七
     辰酉三千一百/七十八
     辰戌三千一百/七十九
     辰亥三千一百/八十
  星己二百六十/六 辰子三千一百/八十一
[002-67a]
      辰丑三千一百/八十二
      辰寅三千一百/八十三
      辰卯三千一百/八十四
      辰辰三千一百/八十五
      辰巳三千一百/八十六
      辰午三千一百/八十七
      辰未三千一百/八十八
      辰申三千一百/八十九
[002-67b]
      辰酉三千一百/九十
      辰戌三千一百/九十一
      辰亥三千一百/九十二
  星庚二百六十/七 辰子三千一百/九十三
      辰丑三千一百/九十四
      辰寅三千一百/九十五
      辰卯三千一百/九十六
      辰辰三千一百/九十七
[002-68a]
      辰巳三千一百/九十八
      辰午三千一百/九十九
      辰未三千二百/
      辰申三千二百/一
      辰酉三千二百/二
      辰戌三千二百/三
      辰亥三千二百/四
  星辛二百六十/八 辰子三千二百/五
[002-68b]
      辰丑三千二百/六
      辰寅三千二百/七
      辰卯三千二百/八
      辰辰三千二百/九
      辰巳三千二百/十
      辰午三千二百/十一
      辰未三千二百/十二
      辰申三千二百/十三
[002-69a]
      辰酉三千二百/十四
      辰戌三千二百/十五
      辰亥三千二百/十六
  星壬二百六十/九 辰子三千二百/十七
      辰丑三千二百/十八
      辰寅三千二百/十九
      辰卯三千二百/二十
      辰辰三千二百/二十一
[002-69b]
      辰巳三千二百/二十二
      辰午三千二百/二十三
      辰未三千二百/二十四
      辰申三千二百/二十五
      辰酉三千二百/二十六
      辰戌三千二百/二十七
      辰亥三年二百/二十八
  星癸二百七十/ 辰子三千二百/二十九
[002-70a]
      辰丑三千二百/三十
      辰寅三千二百/三十一
      辰卯三千二百/三十二
      辰辰三千二百/三十三
      辰巳三千二百/三十四
      辰午三千二百/三十五
      辰未三千二百/三十六
      辰申三千二百/三十七
[002-70b]
      辰酉三千二百/三十八
      辰戌三千二百/三十九
      辰亥三千二百/四十
 觀物篇十  以元經會十
日甲一/月酉十/星甲二百七十/一辰子三千二百/四十一
      辰丑三千二百/四十二
      辰寅三千二百/四十三
      辰卯三千二百/四十四
[002-71a]
      辰辰三千二百/四十五
      辰巳三千二百/四十六
      辰午三千二百/四十七
      辰未三千二百/四十八
      辰申三千二百/四十九
      辰酉三千二百/五十
      辰戌三千二百/五十一
      辰亥三千二百/五十二
[002-71b]
  星乙二百七十/二 辰子三千二百/五十三
      辰丑三千二百/五十四
      辰寅三千二百/五十五
      辰卯三千二百/五十六
      辰辰三千二百/五十七
      辰巳三千二百/五十八
      辰午三千二百/五十九
      辰未三千二百/六十
[002-72a]
      辰申三千二百/六十一
      辰酉三千二百/六十二
      辰戌三千二百/六十三
      辰亥三千二百/六十四
  星丙二百七十/三 辰子三千二百/六十五
      辰丑三千二百/六十六
      辰寅三千二百/六十七
      辰卯三千二百/六十八
[002-72b]
      辰辰三千二百/六十九
      辰巳三千二百/七十
      辰午三千二百/七十一
      辰未三千二百/七十二
      辰申三千二百/七十三
      辰酉三千二百/七十四
      辰戌三千二百/七十五
      辰亥三千二百/七十六
[002-73a]
  星丁二百七十/四 辰子三千二百/七十七
     辰丑三千二百/七十八
     辰寅三千二百/七十九
     辰卯三千二百/八十
     辰辰三千二百/八十一
     辰巳三千二百/八十二
     辰午三千二百/八十三
     辰未三千二百/八十四
[002-73b]
     辰申三千二百/八十五
     辰酉三千二百/八十六
     辰戌三千二百/八十七
     辰亥三千二百/八十八
  星戊二百七十/五 辰子三千二百/八十九
     辰丑三千二百/九十
     辰寅三千二百/九十一
     辰卯三千二百/九十二
[002-74a]
      辰辰三千二百/九十三
      辰巳三千二百/九十四
      辰午三千二百/九十五
      辰未三千二百/九十六
      辰申三千二百/九十七
      辰酉三千二百/九十八
      辰戌三千二百/九十九
      辰亥三千三百/
[002-74b]
  星己二百七十/六 辰子三千三百/一
      辰丑三千三百/二
      辰寅三千三百/三
      辰卯三千三百/四
      辰辰三千三百/五
      辰巳三千三百/六
      辰午三千三百/七
      辰未三千三百/八
[002-75a]
     辰申三千三百/九
     辰酉三千三百/
     辰戌三千三百/十一
     辰亥三千三百/十二
  星庚二百七十/七 辰子三千三百/十三
     辰丑三千三百/十四
     辰寅三千三百/十五
     辰卯三千三百/十六
[002-75b]
     辰辰三千三百/十七
     辰巳三千三百/十八
     辰午三千三百/十九
     辰未三千三百/二十
     辰申三千三百/二十一
     辰酉三千三百/二十二
     辰戌三千三百/二十三
     辰亥三千三百/二十四
[002-76a]
  星辛二百七十/八 辰子三千三百/二十五
     辰丑三千三百/二十六
     辰寅三千三百/二十七
     辰卯三千三百/二十八
     辰辰三千三百/二十九
     辰巳三千三百/三十
     辰午三千三百/三十一
     辰未三千三百/三十二
[002-76b]
     辰申三千三百/三十三
     辰酉三千三百/三十四
     辰戌三千三百/三十五
     辰亥三千三百/三十六
  星壬二百七十/九 辰子三千三百/三十七
     辰丑三千三百/三十八
     辰寅三千三百/三十九
     辰卯三千三百/四十
[002-77a]
     辰辰三千三百/四十一
     辰巳三千三百/四十二
     辰午三千三百/四十三
     辰未三千三百/四十四
     辰申三千三百/四十五
     辰酉三千三百/四十六
     辰戌三千三百/四十七
     辰亥三千三百/四十八
[002-77b]
  星癸二百八十/ 辰子三千三百/四十九
     辰丑三千三百/五十
     辰寅三千三百/五十一
     辰卯三千三百/五十二
     辰辰三千三百/五十三
     辰巳三千三百/五十四
     辰午三千三百/五十五
     辰未三千三百/五十六
[002-78a]
     辰申三千三百/五十七
     辰酉三千三百/五十八
     辰戌三千三百/五十九
     辰亥三千三百/六十
  星甲二百八十/一 辰子三千三百/六十一
     辰丑三千三百/六十二
     辰寅三千三百/六十三
     辰卯三千三百/六十四
[002-78b]
     辰辰三千三百/六十五
     辰巳三千三百/六十六
     辰午三千三百/六十七
     辰未三千三百/六十八
     辰申三千三百/六十九
     辰酉三千三百/七十
     辰戌三千三百/七十一
     辰亥三千三百/七十二
[002-79a]
  星乙二百八十/二 辰子三千三百/七十三
      辰丑三千三百/七十四
      辰寅三千三百/七十五
      辰卯三千三百/七十六
      辰辰三千三百/七十七
      辰巳三千三百/七十八
      辰午三千三百/七十九
      辰未三千三百/八十
[002-79b]
      辰申三千三百/八十一
      辰酉三千三百/八十二
      辰戌三千三百/八十三
      辰亥三千三百/八十四
  星丙二百八十/三 辰子三千三百/八十五
      辰丑三千三百/八十六
      辰寅三千三百/八十七
      辰卯三千三百/八十八
[002-80a]
      辰辰三千三百/八十九
      辰巳三千三百/九十
      辰午三千三百/九十一
      辰未三千三百/九十二
      辰申三千三百/九十三
      辰酉三千三百/九十四
      辰戌三千三百/九十五
      辰亥三千三百/九十六
[002-80b]
  星丁二百八十/四 辰子三千三百/九十七
      辰丑三千三百/九十八
      辰寅三千三百/九十九
      辰卯三千四百/
      辰辰三千四百/一
      辰巳三千四百/二
      辰午三千四百/三
      辰未三千四百/四
[002-81a]
      辰申三千四百/五
      辰酉三千四百/六
      辰戌三千四百/七
      辰亥三千四百/八
  星戊二百八十/五 辰子三千四百/九
      辰丑三千四百/十
      辰寅三千四百/十一
      辰卯三千四百/十二
[002-81b]
      辰辰三千四百/十三
      辰巳三千四百/十四
      辰午三千四百/十五
      辰未三千四百/十六
      辰申三千四百/十七
      辰酉三千四百/十八
      辰戌三千四百/十九
      辰亥三千四百/二十
[002-82a]
  星己二百八十/六 辰子三千四百/二十一
      辰丑三千四百/二十二
      辰寅三千四百/二十三
      辰卯三千四百/二十四
      辰辰三千四百/二十五
      辰巳三千四百/二十六
      辰午二千四百/二十七
      辰未三千四百/二十八
[002-82b]
      辰申三千四百/二十九
      辰酉三千四百/三十
      辰戌三千四百/三十一
      辰亥三千四百/三十二
  星庚二百八十/七 辰子三千四百/三十三
      辰丑三千四百/三十四
      辰寅三千四百/三十五
      辰卯三千四百/三十六
[002-83a]
      辰辰三千四百/三十七
      辰巳三千四百/三十八
      辰午三千四百/三十九
      辰未三千四百/四十
      辰申三千四百/四十一
      辰酉三千四百/四十二
      辰戌三千四百/四十三
      辰亥三千四百/四十四
[002-83b]
  星辛二百八十/八 辰子三千四百/四十五
      辰丑三千四百/四十六
      辰寅三千四百/四十七
      辰卯三千四百/四十八
      辰辰三千四百/四十九
      辰巳三千四百/五十
      辰午三千四百/五十一
      辰未三千四百/五十二
[002-84a]
      辰申三千四百/五十三
      辰酉三千四百/五十四
      辰戌三千四百/五十五
      辰亥三千四百/五十六
  星壬二百八十/九 辰子三千四百/五十七
      辰丑三千四百/五十八
      辰寅三千四百/五十九
      辰卯三千四百/六十
[002-84b]
      辰辰三千四百/六十一
      辰巳三千四百/六十二
      辰午三千四百/六十三
      辰未三千四百/六十四
      辰申三千四百/六十五
      辰酉三千四百/六十六
      辰戌三千四百/六十七
      辰亥三千四百/六十八
[002-85a]
  星癸二百九十/ 辰子三千四百/六十九
      辰丑三千四百/七十
      辰寅三千四百/七十一
      辰卯三千四百/七十二
      辰辰三千四百/七十三
      辰巳三千四百/七十四
      辰午三千四百/七十五
      辰未三千四百/七十六
[002-85b]
      辰申三千四百/七十七
      辰酉三千四百/七十八
      辰戌三千四百/七十九
      辰亥三千四百/八十
  星甲二百九十/一 辰子三千四百/八十一
      辰丑三千四百/八十二
      辰寅三千四百/八十三
      辰卯三千四百/八十四
[002-86a]
      辰辰三千四百/八十五
      辰巳三千四百/八十六
      辰午三千四百/八十七
      辰未三千四百/八十八
      辰申三千四百/八十九
      辰酉三千四百/九十
      辰戌三千四百/九十一
      辰亥三千四百/九十二
[002-86b]
  星乙二百九十/二 辰子三千四百/九十三
      辰丑三千四百/九十四
      辰寅三千四百/九十五
      辰卯三千四百/九十六
      辰辰三千四百/九十七
      辰巳三千四百/九十八
      辰午三千四百/九十九
      辰未三千五百/
[002-87a]
      辰申三千五百/一
      辰酉三千五百/二
      辰戌三千五百/三
      辰亥三千五百/四
  星丙二百九十/三 辰子三千五百/五
      辰丑三千五百/六
      辰寅三千五百/七
      辰卯三千五百/八
[002-87b]
      辰辰三千五百/九
      辰巳三千五百/十
      辰午三千五百/十一
      辰未三千五百/十二
      辰申三千五百/十三
      辰酉三千五百/十四
      辰戌三千五百/十五
      辰亥三千五百/十六
[002-88a]
  星丁二百九十/四 辰子三千五百/十七
      辰丑三千五百/十八
      辰寅三千五百/十九
      辰卯三千五百/二十
      辰辰三千五百/二十一
      辰巳三千五百/二十二
      辰午三千五百/二十三
      辰未三千五百/二十四
[002-88b]
      辰申三千五百/二十五
      辰酉三千五百/二十六
      辰戌三千五百/二十七
      辰亥三千五百/二十八
  星戊二百九十/五 辰子三千五百/二十九
      辰丑三千五百/三十
      辰寅三千五百/三十一
      辰卯三千五百/三十二
[002-89a]
     辰辰三千五百/三十三
     辰巳三千五百/三十四
     辰午三千五百/三十五
     辰未三千五百/三十六
     辰申三千五百/三十七
     辰酉三千五百/三十八
     辰戌三千五百/三十九
     辰亥三千五百/四十
[002-89b]
  星己二百九十/六 辰子三千五百/四十一
     辰丑三千五百/四十二
     辰寅三千五百/四十三
     辰卯三千五百/四十四
     辰辰三千五百/四十五
     辰巳三千五百/四十六
     辰午三千五百/四十七
     辰未三千五百/四十八
[002-90a]
      辰申三千五百/四十九
      辰酉三千五百/五十
      辰戌三千五百/五十一
      辰亥三千五百/五十二
  星庚二百九十/七 辰子三千五百/五十三
      辰丑三千五百/五十四
      辰寅三千五百/五十五
      辰卯三千五百/五十六
[002-90b]
      辰辰三千五百/五十七
      辰巳三千五百/五十八
      辰午三千五百/五十九
      辰未三千五百/六十
      辰申三千五百/六十一
      辰酉三千五百/六十二
      辰戌三千五百/六十三
      辰亥三千五百/六十四
[002-91a]
  星辛二百九十/八 辰子三千五百/六十五
      辰丑三千五百/六十六
      辰寅三千五百/六十七
      辰卯三千五百/六十八
      辰辰三千五百/六十九
      辰巳三千五百/七十
      辰午三千五百/七十一
      辰未三千五百/七十二
[002-91b]
      辰申三千五百/七十三
      辰酉三千五百/七十四
      辰戌三千五百/七十五
      辰亥三千五百/七十六
  星壬二百九十/九 辰子三千五百/七十七
      辰丑三千五百/七十八
      辰寅三千五百/七十九
      辰卯三千五百/八十
[002-92a]
     辰辰三千五百/八十一
     辰巳三千五百/八十二
     辰午三千五百/八十三
     辰未三千五百/八十四
     辰申三千五百/八十五
     辰酉三千五百/八十六
     辰戌三千五百/八十七
     辰亥三千五百/八十八
[002-92b]
   星癸三百/ 辰子三千五百/八十九
     辰丑三千五百/九十
     辰寅三千五百/九十一
     辰卯三千五百/九十二
     辰辰三千五百/九十三
     辰巳三千五百/九十四
     辰午三千五百/九十五
     辰未三千五百/九十六
[002-93a]
      辰申三千五百/九十七
      辰酉三千五百/九十八
      辰戌三千五百/九十九
      辰亥三千六百/
 
 
 
 
[002-93b]
 
 
 
 
 
 
 
 皇極經世書卷二中
[002-94a]
欽定四庫全書
 皇極經世書卷二下  宋 邵雍 撰
 觀物篇十一  以元經㑹十一
日甲一/月戊十一/星甲三百一/辰子三千六百/一
      辰丑三千六百/二
      辰寅三千六百/三
      辰卯三千六百/四
      辰辰三千六百/五
[002-94b]
      辰巳三千六百/六
      辰午三千六百/七
      辰未三千六百/八
      辰申三千六百/九
      辰酉三千六百/十
      辰戌三千六百/十一
      辰亥三千六百/十二
   星乙三百二/ 辰子三千六百/十三
[002-95a]
      辰丑三千六百/十四
      辰寅三千六百/十五
      辰卯三千六百/十六
      辰辰三千六百/十七
      辰巳三千六百/十八
      辰午三千六百/十九
      辰未三千六百/二十
      辰申三千六百/二十一
[002-95b]
      辰酉三千六百/二十二
      辰戌三千六百/二十三
      辰亥三千六百/二十四
   星丙三百三/ 辰子三千六百/二十五
      辰丑三千六百/二十六
      辰寅三千六百/二十七
      辰卯三千六百/二十八
      辰辰三千六百/二十九
[002-96a]
     辰巳三千六百/三十
     辰午三千六百/三十一
     辰未三千六百/三十二
     辰申三千六百/三十三
     辰酉三千六百/三十四
     辰戌三千六百/三十五
     辰亥三千六百/三十六
  星丁三百四/ 辰子三千六百/三十七
[002-96b]
     辰丑三千六百/三十八
     辰寅三千六百/三十九
     辰卯三千六百/四十
     辰辰三千六百/四十一
     辰巳三千六百/四十二
     辰午三千六百/四十三
     辰未三千六百/四十四
     辰申三千六百/四十五
[002-97a]
      辰酉三千六百/四十六
      辰戌三千六百/四十七
      辰亥三千六百/四十八
   星戊三百五/ 辰子三千六百/四十九
      辰丑三千六百/五十
      辰寅三千六百/五十一
      辰卯三千六百/五十二
      辰辰三千六百/五十三
[002-97b]
      辰巳三千六百/五十四
      辰午三千六百/五十五
      辰未三千六百/五十六
      辰申三千六百/五十七
      辰酉三千六百/五十八
      辰戌三千六百/五十九
      辰亥三千六百/六十
   星己三百六/ 辰子三千六百/六十一
[002-98a]
     辰丑三千六百/六十二
     辰寅三千六百/六十三
     辰卯三千六百/六十四
     辰辰三千六百/六十五
     辰巳三千六百/六十六
     辰午三千六百/六十七
     辰未三千六百/六十八
     辰申三千六百/六十九
[002-98b]
     辰酉三十六百/七十
     辰戌三千六百/七十一
     辰亥三千六百/七十二
  星庚三百七/ 辰子三千六百/七十三
     辰丑三千六百/七十四
     辰寅三千六百/七十五
     辰卯三千六百/七十六
     辰辰三千六百/七十七
[002-99a]
      辰巳三千六百/七十八
      辰午三千六百/七十九
      辰未三千六百/八十
      辰申三千六百/八十一
      辰酉三千六百/八十二
      辰戌三千六百/八十三
      辰亥三千六百/八十四
   星辛三百八/ 辰子三千六百/八十五
[002-99b]
      辰丑三千六百/八十六
      辰寅三千六百/八十七
      辰卯三千六百/八十八
      辰辰三千六百/八十九
      辰巳三千六百/九十
      辰午三千六百/九十一
      辰未三千六百/九十二
      辰申三千六百/九十三
[002-100a]
      辰酉三千六百/九十四
      辰戌三千六百/九十五
      辰亥三千六百/九十六
   星壬三百九/ 辰子三千六百/九十七
      辰丑三千六百/九十八
      辰寅三千六百/九十九
      辰卯三千七百/
      辰辰三千七百/一
[002-100b]
      辰巳三千七百/二
      辰午三千七百/三
      辰未三千七百/四
      辰申三千七百/五
      辰酉三千七百/六
      辰戌三千七百/七
      辰亥三千七百/八
  星癸三百一十/ 辰子三千七百/九
[002-101a]
      辰丑三千七百/十
      辰寅三千七百/十一
      辰卯三千七百/十二
      辰辰三千七百/十三
      辰巳三千七百/十四
      辰午三千七百/十五
      辰未三千七百/十六
      辰申三千七百/十七
[002-101b]
      辰酉三千七百/十八
      辰戌三千七百/十九
      辰亥三千七百/二十
  星甲三百一十/一 辰子三千七百/二十一
      辰丑三千七百/二十二
      辰寅三千七百/二十三
      辰卯三千七百/二十四
      辰辰三千七百/二十五
[002-102a]
      辰巳三千七百/二十六
      辰午三千七百/二十七
      辰未三千七百/二十八
      辰申三千七百/二十九
      辰酉三千七百/三十
      辰戌三千七百/三十一
      辰亥三千七百/三十二
  星乙三百一十/二 辰子三千七百/三十三
[002-102b]
      辰丑三千七百/三十四
      辰寅三千七百/三十五
      辰卯三千七百/三十六
      辰辰三千七百/三十七
      辰巳三千七百/三十八
      辰午三千七百/三十九
      辰未三千七百/四十
      辰申三千七百/四十一
[002-103a]
     辰酉三千七百/四十二
     辰戌三千七百/四十三
     辰亥三千七百/四十四
  星丙三百一十/三 辰子三千七百/四十五
     辰丑三千七百/四十六
     辰寅三千七百/四十七
     辰卯三千七百/四十八
     辰辰三千七百/四十九
[002-103b]
     辰巳三千七百/五十
     辰午三千七百/五十一
     辰未三千七百/五十二
     辰申三千七百/五十三
     辰酉三千七百/五十四
     辰戌三千七百/五十五
     辰亥三千七百/五十六
  星丁三百一十/四 辰子三千七百/五十七
[002-104a]
      辰丑三千七百/五十八
      辰寅三千七百/五十九
      辰卯三千七百/六十
      辰辰三千七百/六十一
      辰巳三千七百/六十二
      辰午三千七百/六十三
      辰未三千七百/六十四
      辰申三千七百/六十五
[002-104b]
      辰酉三千七百/六十六
      辰戌三千七百/六十七
      辰亥三千七百/六十八
  星戊三百一十/五 辰子三千七百/六十九
      辰丑三千七百/七十
      辰寅三千七百/七十一
      辰卯三千七百/七十二
      辰辰三千七百/七十三
[002-105a]
      辰巳三千七百/七十四
      辰午三千七百/七十五
      辰未三千七百/七十六
      辰申三千七百/七十七
      辰酉三千七百/七十八
      辰戌三千七百/七十九
      辰亥三千七百/八十
  星己三百一十/六 辰子三千七百/八十一
[002-105b]
      辰丑三千七百/八十二
      辰寅三千七百/八十三
      辰卯三千七百/八十四
      辰辰三千七百/八十五
      辰巳三千七百/八十六
      辰午三千七百/八十七
      辰未三千七百/八十八
      辰申三千七百/八十九
[002-106a]
      辰酉三千七百/九十
      辰戌三千七百/九十一
      辰亥三千七百/九十二
  星庚三百一十/七 辰子三千七百/九十三
      辰丑三千七百/九十四
      辰寅三千七百/九十五
      辰卯三千七百/九十六
      辰辰三千七百/九十七
[002-106b]
      辰巳三千七百/九十八
      辰午三千七百/九十九
      辰未三千八百/
      辰申三千八百/一
      辰酉三千八百/二
      辰戌三千八百/三
      辰亥三千八百/四
  星辛三百一十/八 辰子三千八百/五
[002-107a]
      辰丑三千八百/六
      辰寅三千八百/七
      辰卯三千八百/八
      辰辰三千八百/九
      辰巳三千八百/一十
      辰午三千八百/一十一
      辰未三千八百/一十二
      辰申三千八百/一十三
[002-107b]
      辰酉三千八百/一十四
      辰戌三千八百/一十五
      辰亥三千八百/一十六
  星壬三百一十/九 辰子三千八百/一十七
      辰丑三千八百/一十八
      辰寅三千八百/一十九
      辰卯三千八百/二十
      辰辰三千八百/二十一
[002-108a]
      辰巳三千八百/二十二
      辰午三千八百/二十三
      辰未三千八百/二十四
      辰申三千八百/二十五
      辰酉三千八百/二十六
      辰戌三千八百/二十七
      辰亥三千八百/二十八
  星癸三百二十/ 辰子三千八百/二十九
[002-108b]
      辰丑三千八百/三十
      辰寅三千八百/三十一
      辰卯三千八百/三十二
      辰辰三千八百/三十三
      辰巳三千八百/三十四
      辰午三千八百/三十五
      辰未三千八百/三十六
      辰申三千八百/三十七
[002-109a]
      辰酉三千八百/三十八
      辰戌三千八百/三十九
      辰亥三千八百/四十
  星甲三百二十/一 辰子三千八百/四十一
      辰丑三千八百/四十二
      辰寅三千八百/四十三
      辰卯三千八百/四十四
      辰辰三千八百/四十五
[002-109b]
      辰巳三十八百/四十六
      辰午三千八百/四十七
      辰未三千八百/四十八
      辰申三千八百/四十九
      辰酉三千八百/五十
      辰戌三千八百/五十一
      辰亥三千八百/五十二
  星乙三百二十/二 辰子三千八百/五十三
[002-110a]
      辰丑三千八百/五十四
      辰寅三千八百/五十五
      辰卯三千八百/五十六
      辰辰三千八百/五十七
      辰巳三千八百/五十八
      辰午三千八百/五十九
      辰未三千八百/六十
      辰申三千八百/六十一
[002-110b]
      辰酉三千八百/六十二
      辰戌三千八百/六十三
      辰亥三千八百/六十四
  星丙三百二十/三 辰子三千八百/六十五
      辰丑三千八百/六十六
      辰寅三千八百/六十七
      辰卯三千八百/六十八
      辰辰三千八百/六十九
[002-111a]
      辰巳三千八百/七十
      辰午三千八百/七十一
      辰未三千八百/七十二
      辰申三千八百/七十三
      辰酉三千八百/七十四
      辰戌三千八百/七十五
      辰亥三千八百/七十六
  星丁三百二十/四 辰子三千八百/七十七
[002-111b]
      辰丑三千八百/七十八
      辰寅三千八百/七十九
      辰卯三千八百/八十
      辰辰三千八百/八十一
      辰巳三千八百/八十二
      辰午三千八百/八十三
      辰未三千八百/八十四
      辰申三千八百/八十五
[002-112a]
      辰酉三千八百/八十六
      辰戌三千八百/八十七
      辰亥三千八百/八十八
  星戊三百二十/五 辰子三千八百/八十九
      辰丑三千八百/九十
      辰寅三千八百/九十一
      辰卯三千八百/九十二
      辰辰三千八百/九十三
[002-112b]
      辰巳三千八百/九十四
      辰午三千八百/九十五
      辰未三千八百/九十六
      辰申三千八百/九十七
      辰酉三千八百/九十八
      辰戌三千八百/九十九
      辰亥三千九百/
  星己三百二十/六 辰子三千九百/一
[002-113a]
     辰丑三千九百/二
     辰寅三千九百/三
     辰卯三千九百/四
     辰辰三千九百/五
     辰巳三千九百/六
     辰午三千九百/七
     辰未三千九百/八
     辰申三千九百/九
[002-113b]
     辰酉三千九百/一十
     辰戌三千九百/一十一
     辰亥三千九百/一十二
  星庚三百二十/七 辰子三千九百/一十三
     辰丑三千九百/一十四
     辰寅三千九百/一十五
     辰卯三千九百/一十六
     辰辰三千九百/一十七
[002-114a]
      辰巳三千九百/一十八
      辰午三千九百/一十九
      辰未三千九百/二十
      辰申三千九百/二十一
      辰酉三千九百/二十二
      辰戌三千九百/二十三
      辰亥三千九百/二十四
  星辛三百二十/八 辰子三千九百/二十五
[002-114b]
      辰丑三千九百/二十六
      辰寅三千九百/二十七
      辰卯三千九百/二十八
      辰辰三千九百/二十九
      辰巳三千九百/三十
      辰午三千九百/三十一
      辰未三千九百/三十二
      辰申三千九百/三十三
[002-115a]
      辰酉三千九百/三十四
      辰戌三千九百/三十五
      辰亥三千九百/三十六
  星壬三百二十/九 辰子三千九百/三十七
      辰丑三千九百/三十八
      辰寅三千九百/三十九
      辰卯三千九百/四十
      辰辰三千九百/四十一
[002-115b]
      辰巳三千九百/四十二
      辰午三千九百/四十三
      辰未三千九百/四十四
      辰申三千九百/四十五
      辰酉三千九百/四十六
      辰戌三千九百/四十七
      辰亥三千九百/四十八
  星癸三百三十/ 辰子三千九百/四十九
[002-116a]
      辰丑三千九百/五十
      辰寅三千九百/五十一
      辰卯三千九百/五十二
      辰辰三千九百/五十三
      辰巳三千九百/五十四
      辰午三千九百/五十五
      辰未三千九百/五十六
      辰申三千九百/五十七
[002-116b]
      辰酉三千九百/五十八
      辰戌三千九百/五十九
      辰亥三千九百/六十
 觀物篇十二  以元經會十二
日甲一/月亥十二/星甲三百三十/一辰子三千九百/六十一
      辰丑三千九百/六十二
      辰寅三千九百/六十三
      辰卯三千九百/六十四
[002-117a]
      辰辰三千九百/六十五
      辰巳三千九百/六十六
      辰午三千九百/六十七
      辰未三千九百/六十八
      辰申三千九百/六十九
      辰酉三千九百/七十
      辰戌三千九百/七十一
      辰亥三千九百/七十二
[002-117b]
  星乙三百三十/二 辰子三千九百/七十三
      辰丑三千九百/七十四
      辰寅三千九百/七十五
      辰卯三千九百/七十六
      辰辰三千九百/七十七
      辰巳三千九百/七十八
      辰午三千九百/七十九
      辰未三千九百/八十
[002-118a]
      辰申三千九百/八十一
      辰酉三千九百/八十二
      辰戌三千九百/八十三
      辰亥三千九百/八十四
  星丙三百三十/三 辰子三千九百/八十五
      辰丑三千九百/八十六
      辰寅三千九百/八十七
      辰卯三千九百/八十八
[002-118b]
      辰辰三千九百/八十九
      辰巳三千九百/九十
      辰午三千九百/九十一
      辰未三千九百/九十二
      辰申三千九百/九十三
      辰酉三千九百/九十四
      辰戌三千九百/九十五
      辰亥三千九百/九十六
[002-119a]
  星丁三百三十/四 辰子三千九百/九十七
      辰丑三千九百/九十八
      辰寅三千九百/九十九
      辰卯四千/
      辰辰四千一/
      辰巳四十二/
      辰午四千三/
      辰未四千四/
[002-119b]
      辰申四千五/
      辰酉四千六/
      辰戌四千七/
      辰亥四千八/
  星戊三百三十/五 辰子四千九/
      辰丑四千一十/
      辰寅四千一十/一
      辰卯四千一十/二
[002-120a]
      辰辰四千一十/三
      辰巳四千一十/四
      辰午四千一十/五
      辰未四千一十/六
      辰申四千一十/七
      辰酉四千一十/八
      辰戌四千一十/九
      辰亥四千二十/
[002-120b]
  星己三百三十/六 辰子四千二十/一
      辰丑四千二十/二
      辰寅四千二十/三
      辰卯四千二十/四
      辰辰四千二十/五
      辰巳四千二十/六
      辰午四千二十/七
      辰未四千二十/八
[002-121a]
     辰申四千二十/九
     辰酉四千三十/
     辰戌四千三十/一
     辰亥四千三十/二
  星庚三百三十/七 辰子四千三十/三
     辰丑四千三十/四
     辰寅四千三十/五
     辰卯四千三十/六
[002-121b]
     辰辰四千三十/七
     辰巳四千三十/八
     辰午四千三十/九
     辰未四千四十/
     辰申四千四十/一
     辰酉四千四十/二
     辰戌四千四十/三
     辰亥四千四十/四
[002-122a]
  星辛三百三十/八 辰子四千四十/五
      辰丑四千四十/六
      辰寅四千四十/七
      辰卯四千四十/八
      辰辰四千四十/九
      辰巳四千五十/
      辰午四千五十/一
      辰未四千五十/二
[002-122b]
      辰申四千五十/三
      辰酉四千五十/四
      辰戌四千五十/五
      辰亥四千五十/六
  星壬三百三十/九 辰子四千五十/七
      辰丑四千五十/八
      辰寅四千五十/九
      辰卯四千六十/
[002-123a]
      辰辰四千六十/一
      辰巳四千六十/二
      辰午四千六十/三
      辰未四千六十/四
      辰申四千六十/五
      辰酉四千六十/六
      辰戌四千六十/七
      辰亥四千六十/八
[002-123b]
  星癸三百四十/ 辰子四千六十/九
      辰丑四千七十/
      辰寅四千七十/一
      辰卯四千七十/二
      辰辰四千七十/三
      辰巳四千七十/四
      辰午四千七十/五
      辰未四千七十/六
[002-124a]
      辰申四千七十/七
      辰酉四千七十/八
      辰戌四千七十/九
      辰亥四千八十/
  星甲三百四十/一 辰子四千八十/一
      辰丑四千八十/二
      辰寅四千八十/三
      辰卯四千八十/四
[002-124b]
      辰辰四千八十/五
      辰巳四千八十/六
      辰午四千八十/七
      辰未四千八十/八
      辰申四九千八十/
      辰酉四千九十/
      辰戌四千九十/一
      辰亥四千九十/二
[002-125a]
  星乙三百四十/二 辰子四千九十/三
     辰丑四千九十/四
     辰寅四千九十/五
     辰卯四千九十/六
     辰辰四千九十/七
     辰巳四千九十/八
     辰午四千九十/九
     辰未四千一百/
[002-125b]
     辰申四千一百/一
     辰酉四千一百/二
     辰戌四千一百/三
     辰亥四千一百/四
  星丙三百四十/三 辰子四千一百/五
     辰丑四千一百/六
     辰寅四千一百/七
     辰卯四千一百/八
[002-126a]
     辰辰四千一百/九
     辰巳四千一百/一十
     辰午四千一百/一十一
     辰未四千一百/一十二
     辰申四千一百/一十三
     辰酉四千一百/一十四
     辰戌四千一百/一十五
     辰亥四千一百/一十六
[002-126b]
  星丁三百四十/四 辰子四千一百/一十七
     辰丑四千一百/一十八
     辰寅四千一百/一十九
     辰卯四千一百/二十
     辰辰四千一百/二十一
     辰巳四千一百/二十二
     辰午四千一百/二十三
     辰未四千一百/二十四
[002-127a]
     辰申四千一百/二十五
     辰酉四千一百/二十六
     辰戌四千一百/二十七
     辰亥四千一百/二十八
  星戊三百四十/五 辰子四千一百/二十九
     辰丑四千一百/三十
     辰寅四千一百/三十一
     辰卯四千一百/三十二
[002-127b]
     辰辰四千一百/三十三
     辰巳四千一百/三十四
     辰午四千一百/三十五
     辰未四千一百/三十六
     辰申四千一百/三十七
     辰酉四千一百/三十八
     辰戌四千一百/三十九
     辰亥四千一百/四十
[002-128a]
  星己三百四十/六 辰子四千一百/四十一
      辰丑四千一百/四十二
      辰寅四千一百/四十三
      辰卯四千一百/四十四
      辰辰四千一百/四十五
      辰巳四千一百/四十六
      辰午四千一百/四十七
      辰未四千一百/四十八
[002-128b]
      辰申四千一百/四十九
      辰酉四千一百/五十
      辰戌四千一百/五十一
      辰亥四千一百/五十二
  星庚三百四十/七 辰子四千一百/五十三
      辰丑四千一百/五十四
      辰寅四千一百/五十五
      辰卯四千一百/五十六
[002-129a]
     辰辰四千一百/五十七
     辰巳四千一百/五十八
     辰午四千一百/五十九
     辰未四千一百/六十
     辰申四千一百/六十一
     辰酉四千一百/六十二
     辰戌四千一百/六十三
     辰亥四千一百/六十四
[002-129b]
  星辛三百四十/八 辰子四千一百/六十五
     辰丑四千一百/六十六
     辰寅四千一百/六十七
     辰卯四千一百/六十八
     辰辰四千一百/六十九
     辰巳四千一百/七十
     辰午四千一百/七十一
     辰未四千一百/七十二
[002-130a]
      辰申四千一百/七十三
      辰酉四千一百/七十四
      辰戌四千一百/七十五
      辰亥四千一百/七十六
  星壬三百四十/九 辰子四千一百/七十七
      辰丑四千一百/七十八
      辰寅四千一百/七十九
      辰卯四千一百/八十
[002-130b]
      辰辰四千一百/八十一
      辰巳四千一百/八十二
      辰午四千一百/八十三
      辰未四千一百/八十四
      辰申四千一百/八十五
      辰酉四千一百/八十六
      辰戌四千一百/八十七
      辰亥四千一百/八十八
[002-131a]
  星癸三百五十/ 辰子四千一百/八十九
      辰丑四千一百/九十
      辰寅四千一百/九十一
      辰卯四千一百/九十二
      辰辰四千一百/九十三
      辰巳四千一百/九十四
      辰午四千一百/九十五
      辰未四千一百/九十六
[002-131b]
      辰申四千一百/九十七
      辰酉四千一百/九十八
      辰戌四千一百/九十九
      辰亥四千二百/
  星甲三百五十/一 辰子四千二百/一
      辰丑四千二百/二
      辰寅四千二百/三
      辰卯四千二百/四
[002-132a]
      辰辰四千二百/五
      辰巳四千二百/六
      辰午四千二百/七
      辰未四千二百/八
      辰申四千二百/九
      辰酉四千二百/十
      辰戌四千二百/一十一
      辰亥四千二百/一十二
[002-132b]
  星乙三百五十/二 辰子四千二百/一十三
      辰丑四千二百/一十四
      辰寅四千二百/一十五
      辰卯四千二百/一十六
      辰辰四千二百/一十七
      辰巳四千二百/一十八
      辰午四千二百/一十九
      辰未四千二百/二十
[002-133a]
      辰申四千二百/二十一
      辰酉四千二百/二十二
      辰戌四千二百/二十三
      辰亥四千二百/二十四
  星丙三百五十/三 辰子四千二百/二十五
      辰丑四千二百/二十六
      辰寅四千二百/二十七
      辰卯四千二百/二十八
[002-133b]
      辰辰四千二百/二十九
      辰巳四千二百/三十
      辰午四千二百/三十一
      辰未四千二百/三十二
      辰申四千二百/三十三
      辰酉四千二百/三十四
      辰戌四千二百/三十五
      辰亥四千二百/三十六
[002-134a]
  星丁三百五十/四 辰子四千二百/三十七
      辰丑四千二百/三十八
      辰寅四千二百/三十九
      辰卯四千二百/四十
      辰辰四千二百/四十一
      辰巳四千二百/四十二
      辰午四千二百/四十三
      辰未四千二百/四十四
[002-134b]
      辰申四千二百/四十五
      辰酉四千二百/四十六
      辰戌四千二百/四十七
      辰亥四千二百/四十八
  星戊三百五十/五 辰子四千二百/四十九
      辰丑四千二百/五十
      辰寅四千二百/五十一
      辰卯四千二百/五十二
[002-135a]
      辰辰四千二百/五十三
      辰巳四千二百/五十四
      辰午四千二百/五十五
      辰未四千二百/五十六
      辰申五四千二百/ 十七
      辰酉四千二百/五十八
      辰戌四千二百/五十九
      辰亥四千二百/六十
[002-135b]
  星己三百五十/六 辰子四千二百/六十一
      辰丑四千二百/六十二
      辰寅四千二百/六十三
      辰卯四千二百/六十四
      辰辰四千二百/六十五
      辰巳四千二百/六十六
      辰午四千二百/六十七
      辰未四千二百/六十八
[002-136a]
      辰申四千二百/六十九
      辰酉四千二百/七十
      辰戌四千二百/七十一
      辰亥四千二百/七十二
  星庚三百五十/七 辰子四千二百/七十三
      辰丑四千二百/七十四
      辰寅四千二百/七十五
      辰卯四千二百/七十六
[002-136b]
      辰辰四千二百/七十七
      辰巳四千二百/七十八
      辰午四千二百/七十九
      辰未四千二百/八十
      辰申四千二百/八十一
      辰酉四千二百/八十二
      辰戌四千二百/八十三
      辰亥四千二百/八十四
[002-137a]
  星辛三百五十/八 辰子四千二百/八十五
      辰丑四千二百/八十六
      辰寅四千二百/八十七
      辰卯四千二百/八十八
      辰辰四千二百/八十九
      辰巳四千二百/九十
      辰午四千二百/九十一
      辰未四千二百/九十二
[002-137b]
      辰申四千二百/九十三
      辰酉四千二百/九十四
      辰戌四千二百/九十五
      辰亥四千二百/九十六
  星壬三百五十/九 辰子四千二百/九十七
      辰丑四千二百/九十八
      辰寅四千二百/九十九
      辰卯四千三百/
[002-138a]
     辰辰四千三百/一
     辰巳四千三百/二
     辰午四千三百/三
     辰未四千三百/四
     辰申四千三百/五
     辰酉四千三百/六
     辰戌四千三百/七
     辰亥四千三百/八
[002-138b]
  星癸三百六十/ 辰子四千三百/九
     辰丑四千三百/一十
     辰寅四千三百/一十一
     辰卯四千三百/一十二
     辰辰四千三百/一十三
     辰巳四千三百/一十四
     辰午四千三百/一十五
     辰未四千三百/一十六
[002-139a]
      辰申四千三百/一十七
      辰酉四千三百/一十八
      辰戌四千三百/一十九
      辰亥四千三百/二十
 
 
 
 
[002-139b]
 
 
 
 
 
 
 
 皇極經世書卷二下