KR3g0005 皇極經世書-宋-邵雍 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 皇極經世書   術數類一數學之屬/
 提要
  臣/等謹案皇極經世書十四卷宋邵雍撰邵
  子數學本於李挺之穆修而其源出於陳摶
  當李挺之初見邵子於百泉即授以義理性
  命之學其作皇極經世盖出於物理之學所
  謂易外别傳者是也其書以元經㑹以㑹經
[000-1b]
  運以運經世起於帝堯甲辰至後周顯徳六
  年己未而興亡治亂之蹟皆以卦象推之朱
  子謂皇極是推步之書可謂能得其要領朱
  子又嘗謂自易以後無人做得一物如此整
  齊包括得盡又謂康節易看了却看别人的
  不得而張㟭亦謂此書本以天道質以人事
  辭約而義廣天下之能事畢矣盖自邵子始
  為此學其後自張行成祝泌等數家以外能
[000-2a]
  明其理者甚鮮故世人卒莫窮其作用之所
  以然其起而議之者則曰元㑹運世之分無
  所依據十二萬九千餘年之説近於釋氏之
  刼數水火土石本於釋氏之地水火風且五
  行何以去金去木乾在易為天而經世為日
  兑在易為澤而經世為月以至離之為星震
  之為辰坤之為水艮之為火坎之為土巽之
  為石其取象多不與易相同俱難免於牽強
[000-2b]
  不合然邵子在當日用以占驗無不竒中故
  厯代皆重其書且其自述大㫖亦不專於象
  數如云天下之事始過於重猶卒於輕始過
  於厚猶卒於薄又云學以人事為大又云治
  生於亂亂生於治聖人貴未然之防是謂易
  之大綱又云天下將治則人必尚義也天下
  將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉
  尚利則攘奪之風行焉類皆立義正大垂訓
[000-3a]
  深切是經世一書雖明天道而實責成於人
  事洵粹然儒者之言固非䜟緯術數家所可
  同年而語也乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀