KR2n0017 隸釋-宋-洪适 (WYG)
       宋 洪适 撰
 孟郁脩堯廟碑  帝堯碑
 成陽靈臺碑并隂/  高朕脩周公禮殿記
 孔廟置守廟百石碑 韓勑造孔廟禮器碑并/隂
 韓勑脩孔廟後碑  史晨祠孔廟奏銘
 史晨饗孔廟<後碑
[001-1b]
  濟隂太守孟郁脩堯廟碑