KR2g0011 象臺首末-宋-胡知柔 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部七
 象臺首末   傳記𩔖二名人之屬/
 提要
  臣/等謹案象臺首末五巻宋胡知柔編述其
  父夢昱獲譴始末夢昱字季昭號竹林愚隠
  吉水人嘉定丁丑進士官大理評事以論濟
  王事貶死象州寳慶元年追贈員外郎咸淳
  三年追諡剛簡知柔於寳祐四年編其奏疏
[000-1b]
  遺文後又益以諡議及諸家贈答題跋之作
  以成此書而彈文亦具載焉其編次頗無法
  度如第一巻封事及上史彌逺書之下忽攙
  以李知孝梁成大糾彈夢昱二疏及徐瑄救
  夢昱書其下又為夢昱祭弟文一篇其下又
  以追復省劄之𩔖共為一巻第二巻告詞行
  &KR0274之下忽攙以夢昱所進劄子四篇其下又
  贅以趙文等所作夢昱水石圖贊五首共為
[000-2a]
  一巻第三巻諸人贈詩十九首之下忽攙入
  夢昱自詠歩王盧溪韻詩二首再寄一首其
  下又載他人詩八首忽又攙入夢昱自詠榕
  隂圖一首其下又載他人詩十八首共為一
  巻第四巻為諸家哀詞祭文題跋而第五卷
  省劄諡議又居其後末附像贊六首又與水
  石圖贊各編而出身印紙題跋亦與封事題
  跋各編均龎雜無緒又其書作於宋理宗時
[000-2b]
  安得載及元明人詩文殆必其後人所竄亂
  非知柔之舊矣徒以夢昱氣節足重故流𫝊
  至今而宋史夢昱無傳所載亦不免闕漏今
  特著之録以示表章之義焉乾隆四十四年
  正月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀