KR4c0061 歌詩編-唐- (SBCK)


[005-1a]
龍山先生為文章法六&KR0052尚竒語詩極精
深體備諸家尤長扵賀渾源劉京叔為龍
山小集敘云古漆井苦夜長等詩雷翰林
希顔麻徴君知㡬諸公稱之以為全𩔖李
長吉亂後𨼆居海上教授郡侯諸子卑士
先與余讀賀詩雖歴歴上口扵義理未曉
&KR0025而開省之然恨不&KR0014盡其傳及龍山
入燕吾友孫伯成&KR0025之學余繼起海上朝
[005-1b]
夕侍側垂十五年詩之道頗得聞之甞云
五言之興始扵漢而盛扵魏雜體之變漸
扵晉而極扵唐窮天地之大竭萬物之冨
幽之為&KR0017神明之為日月通天下之情盡
天下之變悉帰扵吟詠之微逮李長吉一
岀㑹古今竒語而臣妾之如千&KR0010石床啼
&KR0017工雄鷄一聲天下白之句詩家比之載
&KR0017一車日中見斗洞庭明月一千里凉風
[005-2a]
鴈啼天在水過楚辭逺甚又云賀之樂府
觀其情状若乾坤開闔萬彚濈濈神其變
也欸駭人耶韓吏部一言為天下法悉力
稱賀杜牧又詩之雄也極𫠦推讓前敘巳
詳矣人雖欲為賀莫敢企之者蓋知之猶
難行之愈難也至有愽洽書𫝊而賀集不
一過目為可惜也
𩀱溪中書君詩鳴扵世得賀最深甞與龍
[005-2b]
山論詩及賀出𫠦藏舊夲乃司馬温公物
也然亦不無少異龍山因之校定且曰喜
賀者尚少况其作者耶意欲刋行以廣其
傳兾有知之者㑹病不起余與伯成緒其
志而爲之此書行學賀者多矣未必不彂
自吾龍山也丙辰秋日碣石趙衍題
[005-3a]
金刻李賀歌詩編四卷余去年
得何義門手校者始知世有其
書諸家藏書目未之載也何云
碣石趙衍刋夲每葉二十行行二
十字頃見是夲正合其爲金刻
無疑最後序文何校未録但云
龍山先生所藏舊夲乃司馬温
[005-3b]
 公物今觀全文語亦符合且可
 補何校所未備因急収之書之
 奇遇之巧無有過是者雖重
 直弗惜矣已已中秋月&KR0167前记
  金劉仲尹字致君盖州人有龍山集
  李獻&KR0014欽𠦑其外孫也義门语并记
壬申仲冬望日隆拙生𫉬觀于讀未見書齋并題簽以誌