KR4c0031 杼山集-唐-釋皎然 (SBCK)


[001-1a]
晝上人集卷第一
     吳 興 釋 皎然
 五言奉酬于中丞使君郡齋卧病見示一首
𪧐昔祖師教了空無不可枯稿未死身理心寄行坐
仁公施春令和氣来澤我生成一草木大道無負荷
論入空王室明月開心胸性起妙不染心行寂無蹤
若非禪中侣君為雷次宗比聞朝端名今貽郡齋作
眞思凝瑶瑟髙情屬雲鶴抉得驪龍珠光彩耀掌握
若作詩中友君為謝康樂盤薄西山氣貯在君子衿
澄澹秋水影用為字人心群物如鳬鷖游翔愛清深
格居第一品髙歩凌前躅精義究天人四坐聴不足
[001-1b]
伊昔栁太守曾賞汀洲蘋如何五百年重見江南春
公每省徃事詠&KR0084懐昔辰以兹得髙卧任物化自湻
還因訪禪𨼆知有雪山人
 郡齋卧疾贈晝上人上人早名皎/然晚字畫湖州刺史于頔
 夙陪翰墨徒深論窮文格麗則風騷後然公我詞
 客晩依方外友極理探精&KR1982&KR1544合南北宗晝公我
 禪伯光眀性不染故我行貞白隨順令得解故我
 言芳澤霅水𣻌清潯呉山横碧岑含珠復藴玉價
 重𩀱南金的皪曜竒彩凄清流雅音商聲𤼵楚調
 調&KR0704諧瑶琴呉山為我髙霅水為我深萬景徒有
 象孤雲本無心衆木豈無聲椅桐有清響衆耳豈
[001-2a]
不聆鍾期有真賞髙潔古人操素懐夙𫠦仰覿君
氷雪姿祛我&KR0075𣻉想常吟桞惲詩苕浦久相思逮
 此逺爲郡蘋洲芳草衰逢師年臘長值我病容羸
共話無生理聊用契心期
 五言贈李中丞一首
深沉閫外畧奕世當榮寄地裂大將封家𫝊介珪瑞
至今漳河俗猶受仁人賜公初鎮惟邢决勝無精兵
重圍逼大敵六月守孤城政用仁恕立恩由賞罰明
遂令麾下士感徳不顧生于時聞王師諸將兵頗瀆
天子狩南漢烟塵满凾谷純臣獨耿介下士多反覆
眀公仗忠節一言感萬夫物性如蒺藜化作春蘭敷
[001-2b]
見說金被爍終期玉有瑜移官萬里道君子情何如
伊昔避心事乃是方&KR0129客頓了空王㫖仍髙致君䇿
安知七十年一朝值宗伯言如及清風醒然開我懷
晏息與逰樂不將衣褐乖海底取明月鯨波不可渡
上有巨蠎吞下多毒龍護一與吾師言乃扵中心悟
咄哉冥冥子胡爲自塵汚
 五言杼山禪居寄贈東谿呉䖏士馮一首
青雲何潤澤下有賢人𨼆路入菱湖深蹟與黄鶴近
野風&KR0084白芷山月揺清軫詩祖呉叔庠致君才不盡
身當青山秀詩曰家住青山下青山有/吳均故宅後改爲吳均山文體多郢聲澄澈湘水
碧泬&KR0705楚山清時人格不同至今罕知名昔賢敦師
[001-3a]
友此道君獨行既得廬霍&KR0208乃髙雷逺情别時春風
多掃盡雪山雪為君中夜起孤坐石上月悠然遺塵
想邈矣逹性説故人不在兹幽桂惜未結
 五言玅喜寺髙房期靈澈上人不至重招之一首
晨起峰頂心懐人望空碧掃雪開寺門灑水淨僧席
言𥬇形外阻風儀想中覿馳心驚葉動傾耳聞泉滴
豈慮咆虎逢乍疑崩湍隔前期或不顧知爾隳常格
如今誰山下秋霖歩浙𤁋吾亦聊自得行禪荷䡖策
松聲暢幽情山意導遐蹟舉目無世人題詩足竒石
貧山何所有特此邀来客
 五言奉和薛貟外&KR0105贈湯評事衡反招𨼆之蹟
[001-3b]
  兼見寄十二韻
喜友稱髙儒曠懷羙無度近為東田誘遂躭西山&KR0208
庭有介𨼆心得無雲泉誤府公中司貴頻貽咫尺素
郡佐仙省髙亦贈瓊瑶句誚兹長往志紆彼獨㳺歩
禪子方外期夢想山中路艱難親稼穡晨夕苦烟霧
&KR0154若孟嘗門日榮&KR0038士遇鏗鏘聆綺瑟攀折邇瓊樹
幽踐隨鹿麋久期怨蟾兔情同不繋舟有跡道𫠦惡
 五言畣&KR0058士曹&KR0058生前適越後之楚
楚木紛如麻髙松自孤直願得苦寒枝與君比顏色
故郷𦕈天末覊旅滄江隅委質在忠信苦心無變渝
何由表明義贈君金轆轤何以羙知才投我懸&KR0058
[001-4a]
遽為千里别南風思越絶愛君隨海鷗𠋣棹𪧐沙月
不栖惡木上肯蹈巴虵穴台人表朝逆命/故君不踐其土一上蕭然峰
擬縱幽人轍晨興獨西望郢水期泝㳂夜到洞庭月
&KR0052雲夢天&KR0058生知吾道此地不澘然欲寄楚人住
學拏漁子船柰何北風至攪我窓中絃逰子動歸思
江蘺亦綿綿箧中封禪書欲獻無由縁豈乏晨風翼
翻飛到日邉
 五言畣豆盧次方
吾愛道交論為髙貴世名昔&KR0091柴桑令今聞豆盧生
彼生清淮氣獨鍾文中彩近作公讌詩如逢何栁在
吾用古人耳採君四坐珍賢士勝朝暉温温無冬春
[001-4b]
朝暉爍我肌賢士清我神微爾與雲鵠幽懐何由申
别来秋風至獨坐楚山碧髙月當清㝠禪心正𡨜歴
増波徒相駭人逺情不隔有書遺瓊什以代貂䄡䄖
風教凌越絶聲名掩呉趨懸璧安可詶徙倚還踟蹰
 五言畣蘇州韋應物郎中
詩教殆淪缺庸音互相傾忽觀風騷韻㑹我夙昔情
蕩𣻌學海資鬰為詩人英格將寒松髙氣與秋江清
何必鄴中作可為千載程受詞分堯竹萬里臨江城
到日掃煩政况今休瀆兵應憐禪家子林下𡨜無營
跡隳世上華心得道中精脫畧文字累免為外物嬰
書衣流埃積研石駮蘚生恨未識君子空𫝊手中瓊
[001-5a]
安可誘我性始&KR0133愆素誠爲無鸑鷟音&KR0071公雲和笙
吟之向禪藪反媿幽松聲
 &KR0009皎然上人 韋應物
 呉興老釋子野雪盖精廬詩名徒自振道心長晏
 如想兹棲禪夜見月東峰初鳴鐘驚巗壑㷊香满
 空虚叨慕端成舊未識豈爲踈&KR0133以碧雲思方君
 怨别餘茂苑文華地流水古僧居何當一逰詠𠋣
 閣吟躊蹰
 五言畣鄭方囘
獨禪外念入中夜不成定顧我顦顇容澤君陽春詠
詞貞思且逸瓊彩何暉映如聆雲和音况覩聲明盛
[001-5b]
琴語掩為去/聲聞山心聲宐聴是時寒光澈萬境澄以
静髙秋日月清中氣天他正逺情偶兹夕道用増&KR0705
&KR3275思君䖏虗室一操不可更時羙城北徐家承谷口
鄭軒車未有轍蒿蘭且同徑荘生誡近名夫子罕言
命是時耕楚田曠然殊獨行萎㽔鸞鳯彩特逹珪璋
性通𨼆嘉黄綺髙儒重荀孟世汚平/聲我未起道蹇吾
猶病逸翮思冥冥濳鱗樂㳺泳宗師許學外恨不逢
孔聖說詩迷頽靡偶俗傷趨競此道誰共詮因君情
欲罄
 五言畣俞校書冬夜
夜閑禪用精空界亦清逈子真仙曹吏好我如宗炳
[001-6a]
一𪧐覿幽勝形清煩慮屏新聲殊激楚麗句同&KR0084
遺此感予懐沉吟忘夕永月彩散瑶碧示君禪中境
真思在杳冥浮念寄形影遥得四眀心荅四/眀何須蹈岑嶺
詩情聊作用空性惟𡨜静若許林下期看君辭簿領
 五言玅喜寺逹公禪齋寄李司直公孫房都曹
  徳&KR0073從事方舟顔武康士騁四十二韻
我祖𫝊六&KR0052精義思朝徹荘子曰守之九日而後能/外生外生而後能朝徹方舟頗
周覽逸書亦傋閱墨家傷刻薄墨流刻薄而不仁可/以理身不可以濟世儒氏知
優劣弱植庶可彫苦心未嘗輟中年慕仙術永&KR0133𫝊
其訣&KR0010駐若木景日飱瓊禾屑嬋娟羡門子斯語豈
徒設天上生白榆葳㽔信好折實可返柔顔花堪養
[001-6b]
玄髮求之性分外業弃金亦竭藥化成白雲形彫辭
素穴素穴/山名一聞西天㫖初禪巳無熱苐四禪中有天台/無熱無三災之患
故以為名今初禪即得/葢詩人美巳證超出常㳙子非我宗然公有真訣&KR0077尋丘壑
&KR0208始與纓&KR0807别野飯敵膏𥹭山楹代藻梲與君比巗
侣逰寓日常昳靜對春谷泉晴披陽林雪境清覺神
王道勝知機滅詣𡨜常杳冥忘歸暫采擷物生豈有
心麗容俟予别桂子何蓂苓琪葩亦皎潔此木生意
髙亦與衆芳列賞墨識屢换省躬悟彌&KR0704㣲尚若不
虧足以全吾莭北風吹&KR0525帯蕭寥聞蜻蛚𪧐昔廬峰
期流芳巳再歇不有清屏鍳使我商弦絶&KR0133寄千里
心月髙不可掇優㳺&KR0022之直逺矣踵肯烈立俗忘毁
[001-7a]
譽遇物遺巧拙真氣獨翛然軒裳詎能紲都曹風韻
整綱紀信明决於交必傾冩立行豈矜伐政與清渭
同分流自澄澈裴侯資亮直中誠豈徒説古人比朙
義清士&KR0133交結温温躬珪彩終始聲不缺顔生烱介
士有志不可越仗義冐險艱持操厺淄𣵀丗論髙二
即魯公/猶子也賢賢&KR0071前哲四子遭明盛褎然皆秀傑理名
雖殊迹悟道寧異轍愛爾竹柏姿為予寒不折
 五言遥酬𡊮使君髙春暮行縣過報徳寺見懐
江春行求瘼偶與真景期見説三陵下前朝開佛祠
停舟仰麗刹繡組𤼵香墀咫尺空界色天人花落時
盛游限羸疾悚踴矅旌旗峰翠羡閒歩松聲入遥思
[001-7b]
素髙淮陽理况負東山姿迨此一登覧深情見新詩
 五言冬日遥和盧使君㓜平綦母居士游㳒華
  寺髙頂臨湖亭
仁坊標絶境亷守躡高踪天曉纔分刹風𫝊欲盡鍾
城中歸路逺湖上碧山重水照千花界雲開七葉&KR0280
寒空艾綬满空翠白綸濃逸韻知難繼佳逰恨不逢
仍聞撫禪石為我久從容
 五言秋日遥和盧使君逰何山寺𪧐&KR0993上人房
  論𣵀槃經義
江郡當秋景期將道者同跡髙憐竹寺夜静賞蓮宫
古磬清霜下寒山曉月中詩情緣境發㳒性寄筌空
[001-8a]
翻譯推南本何人&KR0071謝公
 五言酬秦山人題贈
出齋𡵯杉影手自開禅扉花满不汚地雲多從觸衣
思山石癬淨擬客露葵肥果得宗居士論心到極㣲
 五言奉酬𡊮使君高寺院新亭對雨其亭即使君/所創
兹亭跡素淺勝事併隨公㳒界飄香雨禪窓灑竹風
浮烟披夕景髙鶴下秋空㝠𡨜四山久寕期此㑹同
 五言奉使君真卿見過郭中寺寺無山水之賞
  故予述其意以畣焉
州西桞家寺禪舍𨼆人間證性䡖觀水栖心不買山
&KR0130聲知客貴雲影悟身閑彦㑹前賢事方今可得攀
[001-8b]
 五言酬烏程楊明府華雨後小亭對月見呈
夜凉喜無訟霽色揺閒情暑退不因雨陶家風自清
凝弦停片景𤼵詠靜秋聲何事禪中𨼆詩題忽記名
 五言自蘇州訪醫&KR0158酬盧士𨵿判官見贈
㝷醫初疾理忽憶故山雲逺訪桑公子還依栁使君
周還承恵愛佩服比蘭薫從事因髙唱秋風起處聞
 五言畣李師尚
雅篇忽見遺婉 開緘𤼵恵風揺精思瓊蘂疑花
空門青山月潘生獨不見清景屢盈缺林下長𡨜寥
人間自離别何時解䡖佩来稅丘中轍
 五言贈烏程李明府伯冝沈兵曺仲昌
[001-9a]
水國苦彫瘵東皋豈遺&KR0112雲隂無盡時日岀常𢃄雨
昨夜西谿漲扁舟入檐廡野人同鳥巢㬥客&KR0002蠭聚
&KR0010晏無斗粟寄身欲何𫠦空羡鸞鶴姿翩翩自䡖舉
 五言奉酬顔使君真卿王貟外圎𪧐寺兼送貟
  外使迴
魯公邀省客貧寺人過少錦帳唯野花竹屏有窓篠
朝行日色淨夜聴泉聲小釋事情巳髙依禪境無擾
超遥長路首悵望空林杪離思從此生還將此心了
 五言杼山上峯和顔使君真卿袁侍御五韻賦
  得印字仍期眀日登開元寺楼之㑹
道情&KR0009逺岳放曠臨千仞香路延絳騶華泉冩金印
[001-9b]
日欹諸天近雨過三華潤留客雲外心忘機松中韻
靈嘉早晚期為布東山信
 五言同薛員外&KR0105喜雨詩兼上楊使君
積旱忽飛澍蒸民心亦傾郊雲不待簇雨色飛江城
燋稼濯又𤼵敗荷滋更榮時隨霧縠重乍集栁絲䡖
一𪧐恐魚飛數朝徴鸛鳴毒暑澄為冷髙塵滌還清
乃知隂隲数制在造化情及此接歡賀臨風聞頌聲
 五言南湖春泛有客自北至說友人岑元和見
  懷因叙相思之志以寄焉
故人隔楚水日夕望芳洲春草思渺渺征雲暮悠悠
心期無形影跡曠成阻修有客江上至知君佐雄州
[001-10a]
鏗鏘佩蒼玉&KR0604蝶驅絳騶伊昔中峰心從来非此流
資子長生訣予嘗受以/胎息之訣希彼髙仙儔此情今如何𪧐昔
師吾謀别後謁禪老更添石室籌深見人間世飄如
水上漚蟬號齊王邸月苦隨帝樓聲華盡㝠寞麋鹿
&KR0687&KR0687我有一字教坐似遺此憂何煩脫珪組不用
辤王侯秪在名位中空門兼可逰
 五言同薛貟外&KR0105久旱感懐兼寄呈上楊使君
皇天鑒不昧愐農何亢極絲雨久愆期綺霞徒相惑
隂雲舒又卷濯枝安可得涸井不纍瓶乾谿一憑軾
赤地芳草死颷塵驚四塞戎冦夜刺𨵿民荒&KR0010傷國
頼以王猷盛中原無凶慝楊公當此辰省災常旰食
[001-10b]
獨感下堂雨自州南諸郷降甘澤長城顧渚/平地雨一尺水分流澤数郷也偏嘉越境域秋郊
天根見我&KR0416看稼穡請迴雲漢詩為君&KR0084樂職
 五言兵後早春登故鄣南樓望崑山寺白鶴觀
  示清道人幷沈道士
新陽故樓上眇眇傷遐睠違世情易忘覊時得無倦
春歸華樓𤼵丗故陵谷變擾擾陌上心悠悠夢中見
蒼林有靈境杳映遥可羡春心𠋣東峯華泉落西甸
鐘聲在空碧幡影揺葱蒨緬想山中人神期如㑹面
别離芳月積&KR0302路浮雲遍正 入空門仙君依苦縣
隳形捨&KR0426&KR0807烹玉思精練事外宜我心人間豈予戀
身遺丗自薄道勝名必賤耳目何𫠦娯白雲與黄卷
[001-11a]
 五言酬烏程楊眀府華將赴渭北對月見懐
釋印及秋夜身閒境亦清風&KR0109自瀟灑月意何髙明
聞説武安君萬里驅妖精開府 秀士先招士林英
晉家用元凱亦是魯諸生北望撫長劔感君知已行
邉塵昬玉帳殺氣凝金鉦大敵折齊爼一書下聊城
翻飛青雲路𪧐昔滄洲情荅云詩中悠然顧仙侣之句
 五言酬邢端公濟春日蘇臺有呈𡊮州李使君
  兼書并寄辛陽王三侍御
大賢佐當世堯時難退身如何丹霄侣&KR0077在滄江濵
桞色變又遍鸎聲聞亦頻頼逢冝春守共賞南湖春
營道知止足飾躬無淄磷家將詩流近跡與禪僧親
[001-11b]
放曠臨海門翺翔望雲津雖髙空王說不久山中人
上句荅端公學無爲之句
 五言奉和裴使君清春夜南堂聴陳山人彈白
  雪
春宵凝麗思閒坐開南圍郢客彈白雪紛綸𤼵金徽
&KR2326從天上至集向瓊臺飛弦上疑䬃䬃虗中想霏霏
通幽&KR0017神駭合道精鑒稀變態風更入含情月初歸
方知阮太守一聴識其微
 五言畣孟秀才
羸疾依小院空閒&KR0208自深躡苔憐淨色掃𣗳共芳隂
物外好風至意中佳客㝷虗名誰欲累世事我無心
[001-12a]
投贈荷君芷馨香满幽&KR0109
 五言酬崔侍御見贈
市𨼆何妨道禪栖不廢詩與君為此説長破小乗疑
 五言贈栁喜得嵩山㳒門自號嵩山老
一見嵩山老吾生恨太遲問君年㡬許曽出上皇時
 五言酬李補闕紓
不住東林寺雲泉處處行近臣那得識禪客本無名
 七言兵後經永安㳒空寺寄悟禪師其寺賊𫠦㷊
常說人間法自空何言出丗法還同微蹤舊是香林
下餘燼今成火宅中後夜池心生素月春天𣗳色起
悲風吾知世代相㸔盡誰悟浮生似影公
[001-12b]
 七言春日杼山寄李員外縱
南山唯與北山隣古寺連拳伴我身黄鶴有心多不
位白雲無事獨相親閒持竹錫深看水&KR0568繋麻衣出
見人欲掇幽芳聊贈逺郎官那賞石門春
 七言酬秦山人贈别二首
知君髙𨼆占賢星卷葉時時注佛經姓被名公題舊
秦君/里詩將麗句號新亭麗句/亭來觀新月依清室欲
漱香泉䕶觸瓶我有主人江太守如何相伴住禪靈
江淹為宣城守/常㑹禪靈寺
 又
誰知卧疾不妨禪跡寄詩流性似偏葉示黃金童子
[001-13a]
愛書題青字古人傳時髙獨鶴来雲外每羡閒花在
眼前對此㽞君還欲别因思石瀃訪春泉
 七言山居示靈澈上人
晴明路出山初暖行踏春蕪看茗歸乍削栁枝聊代
札時窺雲影學裁衣身閒始覺隳名是心了方知苦
行非外物𡨜中誰似我松聲草色共無機
 七言遥和康録事 李侍御蕚小寒食夜重集
  康氏園林
習家寒食㑹何頻應恐流芳不待人巳愛治書詩句
逸更聞從事酒名新&KR1161蕪暗積承䨇&KR0130林蘤雷飛&KR1260
幅巾誰見柰園時節共還持綠茗賞殘春
[001-13b]
 七言釋裴循春愁
蜨舞鸎&KR0084&KR0010芳栁絲&KR1153&KR0525帯長江南春色共君
有何是君心獨自傷
 十言西白谿期裴方舟不至
望君不見復何情野草閒雲處處生應向秦時武陵
路花開𡨜歴一人行
 七言勞山憶栖霞寺道素上人久期不至
逺寺蕭蕭獨坐心山情自得&KR0208何深泉聲稍滳芙蓉
漏月影纔分鸚鵡林满地雲䡖常礙&KR0282繞松風近每
&KR0109貪閒不記前心偈念别聊為出世吟更待花開
山似雪山山相似若為㝷
[001-14a]
 七言酬秦山人出山見尋
手𢹂酒榼共書幃廻語長松我即歸&KR0002是出山機巳
息嶺雲何事背君飛
 七言酬秦山人見尋
左右香童不識君擔簦訪我領鷗群山僧待客無俗
物唯有窓前片碧雲
 奉寄晝公
蓑笠𩀱童𠊓酒船湖山相引到房前芭蕉何事敎
 人見暫借空牀守坐禪
 七言𪧐㳒華寺簡靈澈上人
至道無機但杳冥孤燈寒竹自青熒不知何䖏小乗
[001-14b]
客一夜風来聞誦經
晝上人集卷苐一