KR4h0115 唐宋八大家文鈔-明-茅坤 (WYG)


[127-1a]
欽定四庫全書
 唐宋八大家文鈔
  東坡文鈔引
予少謂蘇子瞻之於文李白之於詩韓信之於兵天各
縱之以神僊軼世之才而非世之問學所及者及詳覽
其所上神宗皇帝及代張方平滕甫諫兵事等書又如
論徐州京東盜賊事宜并西羌鬼章等劄子要之於漢
賈誼唐陸贄不知其為何如者朱晦菴嘗病其文不脱
[127-1b]
縱横氣習盖特其少時沾沾自喜或不免耳入哲宗朝
召為兩制及謫海南以後殆古之曠達遊方之外者已
然其以忠獲罪卒不能安於朝廷之上豈其才之罪哉
予錄其制策二首上書七首劄子十四首狀十二首表
啟二十七首與執政及友人書二十二首論七十首策
二十五首序傳十首記二十六首碑六首銘贊頌十五
首説賦祭文雜著十五首釐為二十八巻歸安鹿門茅
坤題