KR4h0115 唐宋八大家文鈔-明-茅坤 (WYG)


[115-1a]
欽定四庫全書
 唐宋八大家文鈔
  老泉文鈔引
蘇文公崛起蜀徼其學本申韓而其行文雜出於荀卿
孟軻及戰國策諸家不敢遽謂得古六藝者之遺然其
鑱畫之議幽悄之思博大之識奇崛之氣非近代儒生
所及要之韓歐而下與諸名家相為表裏及其二子繼
響嘉祐之文西漢同風矣予讀之錄其書狀十四首論
[115-1b]
三十七首記四首説二首引二首序一首釐為十卷歸
安鹿門茅坤題