KR4h0115 唐宋八大家文鈔-明-茅坤 (WYG)


[104-1a]
南豐本傳
曾鞏字子固南豐人㓜警敏能文甫冠名聞四方登嘉
佑二年進士第歴集賢挍理為實錄撿討官出通判越
州知齊襄洪三州皆有異政加直龍圖閣知福州福無
職田歳鬻園蔬自入常三四十萬鞏謂太守不宜與民
爭利罷之後至者亦不復取也徙明亳滄三州鞏久外
徙世頗謂偃蹇不偶一時後生輩鋒出鞏視之泊如也
過闕神宗召見勞問甚寵留判三班院疏議經費以節
[104-1b]
用為理財之要帝稱善帝欲合累朝國史為一書加鞏
史館修撰專典不以大臣監總既而不克成㑹官制行
拜中書舍人尋掌延安郡王牋奏居母憂卒年六十五
鞏性孝友父亡奉繼母益至撫四弟九妹於委廢單弱
中宦學婚嫁一出其力為文章上下馳騁本原六經斟
酌於司馬遷韓愈時鮮能過也少與王安石游安石聲
譽未振鞏導之於歐陽修及安石得志遂與之異神宗
嘗問安石何如人對曰安石文學行義不減揚雄以吝
[104-2a]
故不及帝曰安石輕富貴何吝也曰勇於有為吝於改
過耳呂公著嘗告神宗以鞏行義不如政事政事不如
文章故不大用云