KR4h0115 唐宋八大家文鈔-明-茅坤 (WYG)


[085-1a]
欽定四庫全書
 唐宋八大家文鈔
  臨川文鈔引
王荆公湛深之識幽渺之思大較並本之古六藝之㫖
而於其中别自為調鑱刻萬物鼔鑄羣情以成一家之
言者也其尤最者上仁宗皇帝書與神宗本朝百年無
事諸劄子可謂王佐之才此所以於仁廟之鎮静博大
猶未能入而至於熈寧元豐之間刼主上而固魚水之
[085-1b]
交譬則武丁之於傅說孔明之於昭烈不是過已惜也
公之學問本之好古者多而其措注當時亦狃於泥古
為患況以矯拂之行而兼之以獨見以執拗之資而恣
之以私臆所以吕章邢蔡以下紛紛附會熒惑天子流
毒四海新法既壞并其文學知而好之者半而厭而訾
之者亦半矣以予觀之荆公之雄不如韓逸不如歐飄
宕疎爽不如蘇氏父子兄弟而匠心所注意在言外神
在象先如入幽林邃谷而杳然洞天恐亦古來所罕者
[085-2a]
子每讀其碑誌墓銘及他書所指次世之名臣碩卿賢
人志士一言之予一字之奪並從神解中㸃綴風刺翩
翩乎凌風之翮矣於史漢外别為三昧也予首錄其上
仁宗皇帝書一首次及劄子疏狀七首表啟三十六首
與友人書三十五首序十二首記二十二首論原說解
雜著二十五首碑狀墓誌銘表及祭文七十三首釐為
一十六卷歸安鹿門茅坤題