KR4h0115 唐宋八大家文鈔-明-茅坤 (WYG)


[064-1a]
欽定四庫全書
 唐宋八大家文鈔
  廬陵史鈔引
或問余於歐陽公復有史鈔何也歐陽公他文多本韓
昌黎而其序次國家之大及謀臣戰將得失處余竊謂
獨得太史公之遺其為唐書則天子詔史官與宋庠輩
共為分局視草故僅得其志論十餘首而五代史則出
於公之所自勒者故梁唐帝紀及諸名臣戰功處往往
[064-1b]
㸃次如畫風神粲然惜也五代兵戈之世文字崩缺公
於其時特本野史與勢家鉅室家乗所傳者而為之耳
假令如太史公所本左傳國語戰國策楚漢春秋又如
班掾所得劉向東觀漢書及西京雜記等書為之本揚
㩁古今詮次當闕/