KR4d0396 勿軒集-宋-熊禾 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 勿軒集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案勿軒集八卷宋熊禾撰禾初名鉌
  字去非號勿軒又號退齋建陽人咸淳十年
  改名禾登進士第授汀州司戸㕘軍宋亡隠
  居不仕築洪原書院教授生徒著有四書標
  題易經講義等書以闡明正學平生詩文甚
[000-1b]
  富没後十亡八九其族孫孟秉類次成帙釐
  為八卷明天順中禾六世孫斌為博羅主簿
  始刋行之其後板復散佚近時張伯行重刻
  其集有文無詩頗為缺畧此猶孟秉所編之
  舊夲也禾文章平正質實不以藻采見長而
  根柢六經自見夲色固非浮談無根者所可
  㡬及原本前有元許衡序稱禾晚修三禮通
  解將脱藁竟以疾卒嗣孫澍家藏遺稿傳諸
[000-2a]
  二世孫斌授梓以行求予序之云云攷至元
  為世祖年號而禾卒于仁宗皇慶元年自至
  元訖皇慶相距三十餘年何以先稱其疾卒
  且斌為明天順時人尤非衡所及見其為依
  托顯然葢其後人偽撰此文借名炫俗不知
  禾亦通儒固不必假衡以為重今特加刪削
  庻不使其亂真焉乾隆四十三年六月恭校
  上
[000-2b]
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/陸 費 墀