KR4d0248 蠹齋鉛刀編-宋-周孚 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 蠧齋鉛刀編   别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案蠧齋鉛刀編三十二卷宋周孚撰
  孚字信道濟南人寓家丹徒乾道二年進士
  官真州教授集首有其友京口陳珙序稱遺
  文共三十卷儀真縣志並同而鄜延解百禴
  跋語則稱三十二卷正與今集本相合蓋珙
[000-1b]
  序專指詩文而言末二卷為非詩辨妄原有
  别本單行百禴取以附入故通為三十二卷
  耳又宋詩紀事稱孚卒後辛棄疾刋其集今
  考集中多與棄疾贈答之作其契好固有素
  但並無刋集之文世所傳本實淳熙己亥嵗
  百禴為鏤板以傳跋語可証未知宋詩紀事
  何所據也孚七歳通春秋為詩初學陳師道
  進而學黄庭堅俱能得其遺矩詩中分注自
[000-2a]
  甲戌嵗始距其卒淳熙初凡二十餘年蓋皆
  其中年之作學問日進故大抵詞㫖清拔無
  纎仄卑俗之病文章不事雕繢而波瀾意度
  亦往往近於自然其駁正鄭樵詩辨妄之誤
  立論尤極詳允在南渡時雖未卓然成家亦
  可謂尚有典型者矣乾隆四十三年五月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
蠧齋鉛刀編原序
歐陽公之序蘇子美曾南豐陳後山之序王平甫皆悲
其不遇以死其言反覆哀抑有大不釋然者人之讀之
知其辭之緩而不知其意之切也夫二公之材髙視一
世文可施諸典冊詩可薦諸聲歌而坎𡒄流放曽不得
少用其所長而夭死繼之一時交舊論次其平日之文
序其窮而閔其志能無哀乎所以深悲而痛恨者自其
情也余之師友周公孚字信道自號蠧齋天資穎悟七
[000-3b]
嵗通春秋左氏傳既長於書無所不闚博聞彊記而尤
邃於楚騷遷史唐韓杜氏之詩文國朝諸公名世之作
出入貫穿造詣其畛域掇拾其精華始刻意於詩以後
山為法其後由陳而黄黄而杜屬思髙逺鍊句精穏少
而工壯而新晚而平淡為文長於叙事𥳑潔而峻厲不
喜襞積雕繪循理而言理盡言止公之於詩文盖如此
登第十年始為真之郡博士竟卒於官仕止於一命夀
不登五十其窮殆與子美平甫類而不逮二公者二公
[000-4a]
所與逰皆一代宗工&KR0085以自託不腐公常恨不及見前
輩不蘄今之人知一時顯人亦未有能知公者以故名
未大耀公既沒之二年平陽解君伯時得公之遺文古
賦古律詩表牋啟書序記疏青詞贊碑銘共三十卷目
曰鉛刀編者屬余為之序余少従公㳺其學盖得於公
老不加進思公之不復見也未嘗不澘焉以悲伯時公
之死友也嘗仕為尚書省監門聞公一言棄歸力學其
志操有&KR0085尚者公之自真歸𦵏也伯時營護之力為多
[000-4b]
翟公有言一死一生乃知交情余於伯時見之淳熈己
亥仲秋六日京口陳珙序