KR4d0191 岳武穆遺文-宋-岳飛 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 岳武穆遺文   别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案岳武穆遺文一巻宋岳飛撰飛事
  迹具宋史本傳陳振孫書録解題載岳武穆
  集十巻今已不傳此遺文一卷乃明徐階所
  編凡上書一篇劄十六篇奏二篇狀二篇表
  一篇檄一篇跋一篇盟文一篇題識三篇詩
[000-1b]
  四篇詞二篇其辭鎮南軍承宣使僅有第三
  奏辭開府僅有第四劄辭男雲轉官僅有第
  二劄辭男雲特轉恩命僅有第四劄辭少保
  僅有第三劄第五劄乞叙立王次翁下僅有
  第二劄乞解樞柄僅有第三劄辭除兩鎮僅
  有第二劄則其佚篇葢不可殫數史稱万俟
  卨白秦檜簿録飛家取當時御札蔵之以滅
  跡則奏議文字同遭毁棄固勢所必然矣然
[000-2a]
  宋髙宗御書聖賢像贊刻石大學秦檜作記
  勒于後明宣徳中宋訥乃磨而去之飛之零
  章斷句後人乃掇拾于蠧蝕灰燼之餘是非
  之公千古不冺固不以篇什之多少論矣階
  所編本附録岳廟集後前冠以後人詩文四
  巻已為倒置其中明人惡札如提學僉亊蔡
  兖詩曰千古人來笑㑹之㑹之却恐笑今時
  若教似我當鈞軸未必相知岳少師尤為頂
[000-2b]
  上之穢今併芟除而獨以飛遺文著録集部
  用示
 聖朝表章之義焉乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀