KR4d0055 龍學文集-宋-祖無擇 (WYG)


[011-1a]
欽定四庫全書
 龍學文集巻十一
 名臣賢士詩一十六首附
  司馬温公送龍學守陜狀元吕榛榜龍學第/三名温公第六名
聲教空岩穴夫君集帝庭辭華動丹扆光價塞青冥峻
徳争推轂榮塗易建瓴陸離寒水玉磊落曙天星得䘮
誰先識艱虞困屢經蹉跎渥洼足漂泊鳯凰翎粉署疎
恩紀甘棠寄典型仁風思布濩疲俗待綏寜賤子良多
[011-1b]
媿餘光每乞靈題名聯土版占籍備民丁種種顛毛白
蕭蕭壟柏青陌頭瞻皂蓋獨立涕飄零
  梅聖俞再詠送龍學赴陜府
古來分陕重猶有召公棠此樹且能久後人宜不忘君
從金馬去郡在鐵牛傍山色臨闗險河聲出地長尊無
空美酒魚必薦嘉魴天子憂民切行當務勸桑
  王荆公和龍學登紫微閣同為知制/誥臣日
漠漠秋隂護掖垣青雲只在兩楹間宫樓唱罷雞人逺
[011-2a]
門闕朝歸虎士閒華蓋北瞻天帝座蓬莱東想道家山
却愁久此隨諸彦文采初無豹一斑
  又
掖門相對敞銅鐶䡾䡾飛甍在兩間潤色平生知地禁
登臨此日媿身閒浮雲倒影移窓隙落木回飇動屋山
忽憶初來秋向早紫微花㸃緑苔斑
  梅聖俞送龍學北使
燕山常苦寒漢使涉靈臘路長人馬愁風急沙霰雜宿
[011-2b]
造穹廬閧行逢獵騎合獻鮮秃髮馳問驛華言答每食
氷生盤欲飲酒凍榼見其君長時國禮何勤納中朝厚
仁恩四海望閶闔乃知日月光照必蠻夷匝歸来易輕
裘賜對延英閣
  司馬温公晩春病起詩呈龍學
風日正和柔身輕喜病瘳嬾抛殘蠧簡暖脫敝貂裘值
客開青眼逢花忘白頭家家好春色何日可同遊
  朝議大夫上柱國致仕張徽聞龍學平昔曽逰
[011-3a]
  潁川西湖有詩以寄之
河勢横斜帶地形碧油具斾昔常經驛名未改風塵黑
碑字猶存雨蘚青薦福寺/名園林僧杳𣺌擷芳亭/名州渚妓
娉婷汝南一值賢人降分野於今占徳星
  張徽又送龍學和寄王元之郎中詩是時龍學/在西京
未持雙節去朝元玉陛猶虚侍從班龜洛舊逰天直上
雞林新句海中間品流有日歸陶冶隠逸無時奉宴閑
鶴馭仙遊何處所軒皇冠劍在橋山
[011-3b]
  司馬温公送龍學分司西京御史臺
人生榮與辱百變似浮雲自有窮通定徒勞得䘮分消
愁惟有酒娱意莫如文方丈常蕭散其餘何足云
  康節先生邵雍字堯夫和龍學詩是時龍學/知開封府
吾家職分是雲山不見雲山不解顔遊興亦難分日限
夢魂都不到人間煙嵐欲極無涯樂軒冕何甞有暫閑
洛社交朋屢思約幾時曽得略依攀
  邵康節又謝龍學詩時在/西京
[011-4a]
恩深骨髓為慈親義重邱山是故人歸過洛陽舊遊地
白雲收得薜蘿身
  又寄龍學詩
三十年交舊相逢久白頭海壖曽共飲洛社又同遊脫
屣風波地開懐松桂秋兩眉從此後應不著閒愁
  曹司勲詩呈恩府龍學
  曹公諱輔字子方登嘉祐八年乙科官至朝
  奉郎守司勲郎中號静常先生龍學出鎮杭
[011-4b]
  州日司勲為杭州司法嘗舉之
此生飄泊住乾坤南北東西豈更論萬里欲封防墓土
十年重到李膺門少驚人事時千變盡付羇愁酒一尊
主上思賢厚風俗如公終未老邱園
  盱江李泰伯題袁州東湖呈龍學
萬象城東雅入詩半湖雲靄巻殘暉老龍惜雨慵離蟄
幽鷺逢人慣不飛岸僻自宜安釣石波清誰礙濯塵衣
使君公退便遊此却恐吾皇急詔歸
[011-5a]
  再呈
郡藏好景有東湖誰道蓬莱逺無路水底芙蓉謾託根
争如岸上甘棠樹客來坐見碧波中魚跳潑刺頳尾露
下釣不及吕尚賢明月清風又歸去
  李泰伯寄龍學
衆人皆鋭進唯我復幽居慮逺夢多亂身閒氣不舒干
求非禄位好尚豈詩書日夜又日夜霜寒鬚髮疎
 
[011-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 龍學文集巻十一