KR4d0055 龍學文集-宋-祖無擇 (WYG)


[004-1a]
欽定四庫全書
 龍學文集巻四
      宋 祖無擇 撰
 絶句詩二十六首
  秋曉寓目
梧桐冷墜春宫井沆瀣光浮漢苑盤倚柱逺天垂六幕
照梁初日上三竿
  鴛鴦
[004-1b]
水宿雲飛無定期雄雌兩兩鎮相隨到頭不㑹天何意
却使人生有别離
  後池新栁
客來莫怪寡心情俗吏喧嘩不喜聽多感後池楊栁眼
一回相對一回青
  歴城春日對酒
數尺游絲拂靣來數枝紅杏向人開眼前信美非吾土
且勸春風酒一杯
[004-2a]
  戲别申申堂
翠栁和煙籠碧沼紅芳如火照諸鄰主公欲去寜無戀
倚翠偎紅屬後人
  汴水即事
波狂如箭雨如&KR0093汎汎扁舟瞥鳥飛睡起嘔啞且鳴櫓
却思村舍聴鄰機
  澄清閣在楚/州
范滂雅志在澄清今日廉卓命閣名華榜髙標雖具美
[004-2b]
奈何長是困蒼生
  贈江州李虗一司户
官况蕭條三語掾地居卑濕九江城曽聞午夜開宣室
早晚君王召賈生
  劉仙石在江州太/平興國觀
神仙不死石長存萬古千秋表洞門人欲求真好修煉
莫徒將杖叩苔痕
  又
[004-3a]
支機莫問君平肆取履誰修黄石祠深洞自開人不見
何須惆悵憶當時
  交代屯田逺惠書問紙尾批示若就江州至軍
  兼可腹背游覽廬阜因成拙句且答佳意
廬山在境好行春猶恨竒峯半屬鄰腹背徧遊煩示諭
即當先謁樂天真
  將至南康道中
湓江輟棹整&KR0406騑松路揚鞭入翠微好是近郊人候望
[004-3b]
紛紛羽服與田衣
  招二三僚友游廬阜
雨餘廬阜連天碧公退鈴齋盡日閒為報二三佳客道
速湏蠟屐共登山
  遊栖賢
偷得沉迷簿領身暫來林下訪幽人雲泉滿眼慵歸去
便擬抛官學隠淪
  歌者李蘓蘓齊州/
[004-4a]
歌妙纍纍若貫珠歴城惟秪數蘓蘓何當更唱陽春曲
為爾今宵倒玉壺
  過渦河
揚鞭䇿羸馬橋上一裴回欲擬臨渦賦慙無八斗才昔/曺
子建臨渦作/賦書于鞭上
  馬上口占
前年躡屩念歸歟今日乗軒類使乎千里班春憂寄重
自慙翻屬箇非夫
[004-4b]
  登泰山簡周行
日日塵中眼不開暫登蒼翠喜游陪莫辭辛苦經難險
大有人生不到來
  又游靈巗
紅塵滿馬三回到青嶂迎人萬叠開却被野僧相顧笑
區區還是舊時來
  次韻酬陳判官見貽
一篇為惠枉瑶封疑得仙文自蕊宫始信夫君才力大
[004-5a]
居然天地入形籠
  周成職方笑臺
賈生太息唐衢哭感事傷時可奈何争似君當堯舜日
臺頭大笑樂天和
  感事
東家木鐸徳音逺西竺金人像教來禮樂不興王道絶
吾民何日遂康哉
  題蔡州壺仙觀龍學四月八日遊蔡人每嵗于/是日來集此歡賞遊歌其觀在
[004-5b]
  城北十里許有仙榆/數十株亦名大木觀
鸎老花殘過禁煙杖藜閒步到壺僊僊家本是無塵地
别有風光一洞天費長房懸/壺之地
  聚為九老自詠
  龍學因分司西京御史臺與司馬温公九人
  為真率㑹謂之九老
科名髙厭玉堦前歴任公卿四十年休道老夫無事業
兩扶紅日上青天英宗皇帝即位龍學充皇帝即位契/丹皇太后國信使神宗皇帝即位是
[004-6a]
時龍學為開/封府大尹
  題蔡州東湖
夕陽水底霞鋪錦清夜波心月湧金此是東湖最佳處
無人來伴水仙吟
  詠繭兒
千絲萬縷自經營本為藏身却誤身待得巧成歸鼎鑊
不知輕煖屬他人
 
[004-6b]
 
 
 
 
 
 
 
 龍學文集巻四