KR6p0129 觀河集節鈔-清-彭紹升 (master)版本


【電子佛典集成】目次


No.1211-A


會試榜發獲雋引疾不與殿試


古意


臯橋懷梁伯鸞


汪大紳詒余論學詩輙為繼作錄一


北行書興十首之三


熱河寓館雜句四首之一


酬大紳


拘幽操並敘


有所思五首之二


毗陵驛與羅臺山䛡別


送大紳之來安主建陽書院錄一


酬曹履開見贈次韵


沈立方先生七十生日避客僧舍翼日枉顧


夜坐書懷寄薛家三


題沈立方先生三十六華詩稿


庚寅二月五日。王象山邀余。及木瀆諸子。遊


題丁雲鵬畫阿羅漢像


題人𢹂釣圖


入鄧尉觀殘梅


題沈浴鯨拜家慶圖


北行即事


過勤息菴憶曉峯和尚


北行書感十首


過梁谿懷高忠憲


寄臺山


題從兄葆元畫梅


入盤山訪千像寺


憩萬松寺


自詒


沈立方見示新詩


答大紳論學


題續西園雅集圖


送康仲耕歸太原


入京省覲次李禹定韵


北行即事


焚情史


侍香山老和尚過上沙贈姜元標


二女阿環阿瑩。誦彌陀經地藏經普門品。并


予妻語二女云。欲得長相會聚。須是求生淨


酬大紳四首之二


雜憶十首之二


河督姚公見許拙詩似史公度。因成二絕。留


題懶珙和尚所書妙法蓮華經四首


西湖雜詩十二首之六


香山和尚辭世


或以新刻徐霞客遊記見示題詩還之


題孫丈公執秋山䇿杖圖二首


題蔣生照


閉關十首之四


包山蔣久章。買宅南園。置妾蘇氏。蘇長齋奉


南園紫竹林。創文昌像。舉惜字會。為題其冊


覽古十首


宿無隱菴贈唯然上人二首


遊白雲泉遂登天平絕頂二首


靈隱寺僧。饋果。大如杏。味甜。木本。無子與核。


酬王光祿鳴盛見訪次韵


題三教圖


除夕。煑橘餅和水晶糖當酒。即事贈秋士先


玉壇感舊二首之一


陸朗甫。自山東布政使乞歸養母。或題鄧尉


仲春下旬。同汪子大紳。陸子佩鳴。程生在仁。


朱翁適庭。以百緣語業索敘。題詩與之


佛前瓶中牡丹


過靈巖山下陶氏園瓊樓道人讀書處


立夏日即事呈同舍諸公


除夕有感


重遊石壁


周忠介公與文文肅尺牘


尤文叔題二林居制義即次原韵


答李魯一即送之還建寧


樵歌贈負薪子魯一子祥湖


答王念峯四首之二


題長齋繡佛圖二首


題極樂莊嚴圖十六首


杲堂上人。還自五臺。延住海會菴。以詩代柬。


昔尊聞居士問知歸道人曰。既大地無寸土。


讀王念峯諸作


題王履齋小影


題郭翁黼雯遺像


贈天寧寺靜安上人


過高旻寺晤昭月和尚


過文殊禪院。訪聚用律師故事。兼觀壁上史


讀釋迦應化錄


陸行短句錄四


尋常


僧舍閉關。偶檢白沙先生手書詩卷。次韵續


錢塘旅舍雜句


病起


酬朱石君見贈原韵


題萬近蓬拈花小照二首


試龍井芽茶


蔣山堂食貧厲志。書品甚高。頃為子書肇公


題平瑤海僧服小照


病痁還家偶述二首之一


題馬若堯遺照二首


題袁蕙纕雪灘鴻影圖二首之一


和石齋先生韵五首之二


三月三日。錢立羣招往畢尚書第。觀尚書所


小園度夏雜句


重詣雲棲。瞻禮蓮池大師塔像。因為病妻建


贈聞一長老


過花神廟


過海會菴酬杲堂見懷之作


九月七日。自杭還家。其夕遭病妻之變。志別


齋居四課錄散腰趺坐


懷汪明之二首之一


秀峯寺度歲


題落木菴徐先生遺影


題費孺人像


詠蟋蟀


兄子希涑。得疾。念佛而逝。詩以贈行


題從子婦姚氏事略二首


辭世
觀河集節鈔 1