KR6p0014 阿彌陀經異本-- (master)


No. 6
阿彌陀經異本


一心不亂下。有專持名號以稱名故諸罪消滅即是
多善根福德因緣二十一字。


是襄陽石割經本文。元照戒度皆以為佚文。袾宏
則曰。前人解經之語。混入本文者。按梵文反覆丁
寧。譯者時或從省略。則譯者省之乎。抑亦譯者不
省。後偶佚之乎。皆不可知也。龍舒淨土文曰。襄陽
石經。隋陳仁稜所書。字畵清婉。人多慕玩。治承年
間。平重盛遣使于宋。求藏經及石經。建久九年秋。
宋之使者。載石經來。船著筑前宗像。拓本傳世。文
中名曰極樂曰作為。其國眾生國作土。皆自然生
作自然皆生。然他本亦有同之者。唯此二十一字。
襄陽石經獨有之耳。


大正元年十月初一日  赤松連城 識