KR6d0246 性善惡論-明-傳燈 (master)版本


【電子佛典集成】目次


No.970-A


No.970-B


一佛法界者


二菩薩法界者


緣覺法界者


聲聞法界者


天法界者


人法界者


阿修羅法界者


餓鬼法界者


畜生法界者


地獄法界者


先明地大


次明火大


三明水大


四明風大


五明空大


六明見大


七明識大


一氷水喻者


二器空喻者


三波水喻者


四漚海喻者


五月水喻者


六日火喻


七風空喻者


八色空喻者


九金器喻者


十陽春喻者


一證成果地圓證十界之性者


二證成果地圓證三諦之體者


三證成果地圓起一多之用者


四證成果地圓起十界之用者


五證成果地妙用之事者


一究竟者


第一最初成道降魔緣


第二佛化婬女令生厭苦緣


第三降伏曠野鬼神緣


第四降護財醉象緣


第五仙豫王殺婆羅門緣


第六如來因中救賈人緣


第二分真即性惡法門論文殊等諸大菩薩。神通化現事迹極多。今引一二有涉


提婆達多惡知識緣


調達此世因緣


提婆達多善知識緣


淨名居士降天魔緣


文殊師利菩薩三處度夏緣


文殊菩薩現神變緣


文殊師利菩薩降魔緣此猶屬分真即性惡法門第五緣


魔界行不汙菩薩化魔緣


觀世音菩薩化面然餓鬼緣


第三相似即性惡法門


舍利弗尊者降六師緣


目連現二神足力降二龍王緣


優波笈多出家降魔緣


七歲沙彌降外道緣


摩騰竺法蘭二大尊者降五岳道士緣


南岳大師降道士緣


智者大師華頂降魔緣


智者大師玉泉山降魔緣


第一明依火大隨淨圓修全修在性者


第二明依地大隨淨圓修全修在性者


第三明依水大隨淨圓修全修在性者


第四明依風大隨淨圓修全修在性者


第五明依空大隨淨圓修全修在性者


第六明依識大隨淨圓修全修在性者


第七明依根大隨淨圓修全修在性者


菩薩度生須此法門


示現無量不乏此門


第二自利因此即用利生


初義證


第二引人證者


初婆須密多女緣


第二無厭足王緣


第三勝熱婆羅門緣


二明眾生機緣須此入道者


第一央掘魔羅緣


第二阿闍世王行惡重悔滅罪緣
性善惡論 1
性善惡論 2
性善惡論 3
性善惡論 4
性善惡論 5
性善惡論 6