KR6d0240 台宗十類因革論-宋-善月 (master)版本


【電子佛典集成】目次


台宗十類因革論目次


經體論第一論各為三


總篇上


別例中


法華開廢取體例一。二。三。六。七。九。十。十一。十二。十三。十四。十五


離合法相辨體例四。五。八。十六。十七。廿九。卅一。卅二。卅三。卅五


旁出涅槃五章例十八。十九。二十。廿一。廿二


諸經指體同異例廿三。廿四。廿五。廿六。廿七。廿八。三十。三十四


餘論下


經王論第二


總編上


別例中


法華釋王部教例一。二。三。四


光明經王文旨例五。六。七。八。九。十。十一。十二


王體同異例十三。十四


餘論下


別例中


隨緣生法大體例一。二。三。十二。廿二。廿六


兼出二論立識生法不同例二。三。四


示隨緣文義所出論疏例廿七。廿八。廿九。三十。三十一。三十二。


約今別圓通示隨緣例七。八。九。十四。十五。廿一。廿三。廿四。廿五


因生法言無住本例五。六。十三。十六。十七。十八。十九。二十。四十二


義涉性類二種例十。十一


餘論下


習氣論第四


總篇上


別例中


三惑正使名相例六。九。十。十三。十四。十六。十七。十八。二十


約大小乘言習氣不同例四。八。十一。十二。十九。二十三。二十四。


圓位斷習進否有無例二十一。二十六。二十七。二十八。三十六。三


文指結習通別同異例二十五。三十。三十一。三十三。三十四。三十


示正習斷破文涉餘義例一。二。三。五。七。十五。二十九。四十。四十


餘論下


觀法論第五


總篇上


別例中


三千大旨例之上十六。十八。十九。二十。二十一。二十六。三十六。四十一。


三千論文例中會宗附


三千釋疑例下


三種觀法例一。二。三。四。五。六。廿八。廿九。卅一。四十


十乘觀相例十七。卅七


四種三昧行法例八。九。十。十四。十三。廿五。卅一


事理二觀例十三。卅二。卅三。卅四。四十二。四十六。四十七。四十八


觀心觀佛例二十


勝別三觀兼餘觀相例十二。廿二。廿三


通相餘論上


通相餘論下


境觀不二兼附餘義例七。十七。廿七。卅五。卅八。四十四。四十五


觀法餘論下


二空論第六


總篇上


別例中


示性相生法觀相通別例七。八。十。十八。二十一。二十六。三十。三


對教明觀進否例二。十一。十二。廿七。廿八。三十二。三十九。四十。四十三


約觀對諦破顯不同例十九。二十。二十二。二十五。二十九。三十五


圓論性相兼涉三境例三。四。五。六。十三。十四。十五。十六。十七


總明二空餘義倒一。九。二十三。二十四。三十三。三十四。四十一。四十四。


餘論下


被接論第七


總篇上


別例中


通示接義有含中點示發習例二。七。八。九。十。三十


言接不接并接會同異例三。四。五。六。十二。十四。十五。十六。十七。


對明玄及止觀三接一接例一。十二。十三。二十二。二十四。二


因辨涅槃被接可否例十一


兼出被接餘義例二十一。二十三。二十九


餘論下


教證論第八


總篇上


別例中


教證大體例一。十一。八。九。十九。二十。廿三。廿六。廿七。廿八。廿九。三十三


四種教證例二。三。十。十二。十四


初心知中例四。十七。十八


圓修橫學例二十一。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十


六種性習文涉教證例二十四


散出諸文明教證餘義例五。六。七。十三。十五。十六。二十二。二十


餘論下


壽量論第九


總篇上


別例中


四佛身相機見體用同異例一。三。五。六。七。八。九。十三。十四。三


三身壽量身說不同例四。二十。廿一。二十二。廿五。廿六。三十。三十


諸身開合例二。十一。十二。十九。二十九。四十三。四十四。七十二。八十四


六能四句釋量無量例十八。二十三。二十四。四十六。四十七。四十


應相勝劣例二十七。二十八。三十七。四十。五十三。五十四。五十五。六十八。八


教主應相例十。十五。二十七。三十三。五十。五十二。七十八。七十九。八十五。八


身土感應例十六。四十五。七十四。七十五。七十六。八十七


餘論下


四土論第十


總篇上


別例中


通示四土名相即離相攝例二。三。七。十。十三。十四。十五。十八。


別論寂光體相例四。六。十二。十六。廿三。廿四。廿五。廿六。三十三。三十四


土教相對橫竪例五。八。九。十七。二十二。四十一


四土各有淨穢例三十五。三十六。三十七。三十八


明方便土涉意生身例十八。二十七。二十八。二十九。三十


兼出土教餘義例一。十一。二十一。三十一。三十二。四十


餘論下
台宗十類因革論 1
台宗十類因革論 2
台宗十類因革論 3
台宗十類因革論 4