KR5g0232 太清元道真經-- (master)


[001-001a]
太清元道真經卷上
元道者太上老君之无上道也老君道有三
上中下也黄庭道有三上中下也又諸道各
有三皆其次也老君中道與黃庭上道比諸
道又次比之元道有三此經又其最上者故
曰无上元道也此道至高虛无玄妙澹泊无
爲動合自然故學者難親焉若非上士機高
倏然玄悟不可也非謹懼於死攀向於生者
不可也諸中道下道多慕上而行者此道難
合故乆不降焉若機高上士特然行之則自
[001-001b]
得无量也謂虛恬无量通易无量暢適无量
也又諸道皆有師奉皆明犯罰此道无諸師
奉故无罰也諸道皆須擇山處靜或别處草
庵乃可行之不然有損唯此道可塵世成之
經曰鼻引口吐可去浮寒虛熱不可排積元
炁也注氣可以通百關理萬病非養炁復元
也咽炁可以救飢劣非自然充積也行炁可
以潤脉悅膚非常道也此道歸根復命之道
故曰元道如堅筋補髓固護五藏清利泥丸
安住丹靈六不妄入三不妄出纖濁盡去真
[001-002a]
氣倘佯騰太虛蔚玉清上爲真君者皆此道
太清元道真經卷上

[001-002b]