KR5e0002 太平經-六朝- (master)


[068-001a]
太平經卷之六十八六十九/同卷傳五
   戒六子訣第一百四
吾將去有期戒六子一言夫道廼洞無上無
下無表無裏守其和氣名爲神子近求則大
得遠求則失矣故古君王善爲政者以腹中
始起眞能用道治自得矣動不失其法度數
萬物自理近在胷心散滿四海古者聖人名
爲要道治樂欲無事愼無失此此以繩正賢
者今重丁寧以曉子子六人連日問吾書道
雖分别異趣當共一事然舌能六極周王道
[068-001b]
備解說萬物各有異意天地得以大安君王
得以無事吾書乃知神心洞六極八方自降
而來伏皆懷善心無惡意其要結近居内比
若萬物心在裏枝居外夫内興盛則其外興
内衰則其外衰故古者皇道帝王聖人欲正
洞極六遠八方反先正内以内正外萬萬相
應億億不脫也以外正内者萬失之也故古
者大聖教人深思遠慮閉其九户休其四使
使其渾沌比若環無端如胞中之子而無職
事也廼能得其理吾之道悉以是爲大要故
[068-002a]
還使務各守其根也夫天將生人悉以眞道
付之物具故在師開之導之學之則可使無
不知也不闓其門户雖受天眞道無一知也
比若嬰兒生投一室中不導學以事無可知
也所以人異者但八方異俗故其知學不同
也若能一人學周流表裏盡知之矣吾將遠
去有所之當復有可授不可得常安坐守諸
弟子也六人自詳讀吾書從上到下爲有結
不解子意者考源古文以明之上行者玄眞
知之下行者順眞知之東者初眞知之南者
[068-002b]
太眞知之西者少眞知之北者幽眞知之夫
道廼大同小異故能分别隂陽而無極化爲
萬一千五百二十字中和萬物小備未能究
天地隂陽絶洞無表裏也故但考其無舉其
綱見其始使可儀而記記古記今其要亂自
同神聖所記猶重規合矩雖相去億億萬年
比若相對而語也故可爲爲天地常經爲隂
陽作神道勿怪吾書前後甚復重也所以復
重者恐有失之也又天道至嚴既言不敢不
具通不通名爲戔道爲過劇吾誠哀之此雖
[068-003a]
復重比若上古聖人中古聖人下古聖人皆
異世而生其辭相因復重而說更以相考明
廼天道悉可知此之謂也行矣吾有急行重
愼持天寳傳付其人
 右戒六弟子太平經卷之六十八[068-003b]