KR5d0086 洞淵集--李思聰 (master)


[004-001a]
洞淵集卷之四
     沖妙先生李思聦集
  天下名山七十二福地
第一福地地肺山在長安終南山心四皓先
 生修煉處
第二福地蓋竹山在台州黄巖縣
第三福地青遠山在南陽
第四福地安山在交州
第五福地石磕山在台州天台縣
第六福地東仙源在台州
[004-001b]
第七福地青嶼山在東海中接扶桑島
第八福地郁木坑在玉笥山心係臨江軍新
 淦縣
第九福地赤水山在西番西梁府
第十福地在麻姑山頂後建昌軍
第十一福地君山在洞庭湖心岳州
第十二福地桂源尹眞人得道處在建州建
 陽縣
第十三福地靈墟在天台山頂係台州天台
 縣
[004-002a]
第十四福地沃洲在越州
第十五福地天姥岑李先生修道處在越州
 剡縣
第十六福地若耶溪在越州
第十七福地金庭山在明州
第十八福地馬嶺山在郴州
第十九福地鵝羊山在潭州
第二十福地眞墟在長沙
第二十一福地清玉壇在南嶽頂
第二十二福地光天壇在南嶽衡州
[004-002b]
第二十三福地洞宫婁敬先生修道處在長
 安
第二十四福地陶山在瓊州
第二十五福地洞靈源在衡州
第二十六福地三皇井在温州永嘉縣
第二十七福地爛柯山在衢州
第二十八福地勒溪在建州
第二十九福地龍虎山張天師在信州
第三十福地靈山在信州
第三十一福地白水源在羅浮山頂鄭思遠
[004-003a]
 眞人鍊丹處在惠州博羅縣
第三十二福地逍遥山在西山心許眞君宅
 淬劔處在洪州
第三十三福地閤皂山張天師觀寳炁浮天
 發洞穴獲玉像天尊因立洞穴在臨江軍
 新淦縣
第三十四福地始豐山在洪州豐城縣
第三十五福地金精山在虔州虔化縣
第三十六福地東白源在洪州
第三十七福地鉢池山喬眞人修道處在楚
[004-003b]
 州
第三十八福地論山在潤州丹陽縣
第三十九福地毛公壇劉根先生修道處在
 安吳縣
第四十福地鷄籠山在和州歷陽縣
第四十一福地桐栢山在唐州
第四十二福地平都山陰長生修道處在忠
 州
第四十三福地緑羅山在鼎州武陵縣
第四十四福地彰觀山在鄆州豐陵縣
[004-004a]
第四十五福地抱福山在南海交州
第四十六福地大面山在青城山頂係蜀州
 青城縣
第四十七福地虎溪廬山心五柳先生宅在
 江州德安縣
第四十八福地元辰山蘇眞人上昇處在都
 昌縣
第四十九福地馬跡山老君下降授青童君
相骨經馬跡印於石壇上因立祠宫在潤
 州丹徒縣
[004-004b]
第五十福地德山堯時善卷先生修道處在
 鼎州武陵縣
第五十一福地藍水在長安藍田縣
第五十二福地玉峯山在河中府
第五十三福地天目山在和州歷陽縣
第五十四福地商谷山四皓先生修道處在
 商州
第五十五福地張公洞在常州義興縣
第五十六福地魚湖洞秦始皇求道處在四
 明山
[004-005a]
第五十七福地中條山在河中府
第五十八福地靈墟在天台北天台縣
第五十九福地綿竹山在綿州綿江縣
第六十福地甘山在黔州
第六十一福地瑰山在漢州
第六十二福地金城山在雲中郡
第六十三福地靈山在武罡縣
第六十四福地北邙山在洛縣
第六十五福地武當山在均州武當縣
第六十六福地女几山在三峽口
[004-005b]
第六十七福地少室山在鄧州南陽縣
第六十八福地廬山在江州德安縣
第六十九福地西源山在台州黄巖縣
第七十福地南田山在東海生州
第七十一福地玉溜山在東海接扶桑島
第七十二福地抱犢山在徐州
洞淵集卷之四