KR5d0011 上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章-- (master)


[000-001a]
上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章
汶水眞人訪丹元曰我以聖師總眞上宰西
城王君謁清虚小有天王自汶水迎侍及太
極諸眞人龍師河伯從之大㑹下元以議度
世之偉人碩才進任丹元皇極方諸洞清玄
之官啓大洞上清靈藴出上品寳書以授諸
至學我當遺君龍珠神藥上玄玉章丹元請
其詳眞人曰我始授總眞上清要道又蒙上
清上玄玉女賜我神龍之珠上清神母妙炁
之符珥珠則瓊胎特秀龍德自然佩符則水
[000-001b]
官拜伏河瀆聽命道之奧妙白日飛昇我成
眞時玉胞拆露神龍負形今已出入上清典
司淵宅神龍蜿蜓銀光皓質化爲脩蛇我嘗
貯以塗金碧椀俾侍女持之是龍當中秋月
滿時凝眸注想光霞交暎則口出一珠如彈
丸焉我火之成粉作散珠以與清骨無老之
民今年得一珠分四十九珠我服其一餘四
十八以授於君於是碧玉壺出珠如塗金大
小不一如用此則不用玉章中珠世人得書
不見我則用玉章中珠也丹元再拜受之又
[000-002a]
曰君簡宿名當傳書𧵥以金雙魚碧紋之羅
君可齎焉丹元以黄金作靈腹魚一雙長五
寸半青絲貫魚首尾貼金結綬碧水紋羅四
十九尺奉詞𧵥盟經師汶水眞人蒙授太淵
神龍瓊胎乘景上玄玉章上清昇龍玄寳文
自然妙炁碧穀雙書符文並朱書

[000-002b]蘂一係空處龍君就請不以與之乃錫上淸
神金一乘右𢍆授而易之又請紫靈玉元上
道君割玉京邃洞碧琳懸腹自然流液致珠
七曜交游百寳上器抱洞陽九鍊之光珠成
金醴作琥珀給分三十六珠仰盟
上清九眞二十四皇太上丈人以開度上清
十六左眞二十雌眞左眞上首上淸龍德海
空寳慧眞人是也雌眞上首清淵太素元君
[000-003a]
玉仙聖母是也列爲聖師承接眞士有得此
文龍君奉寳有行其道神龍負月足浮太霄
不暮之庭授以金魚一雙碧紋四十九尺不
遵玉禁示於臭濁風刀解形灌塞河源役考
水官其道治上玉爲瑩珠如雀卵盛金甖漬
以月華黃水世自有方九日夜取之待向曙
東方有明星時東望燒香再拜訖祝曰
太淵神寳明月之光鎭兆元宫化成神龍
瓊胎内變如意飛浮負兆眞形上昇長樓
咒畢閉炁咽之以意注想入關元中訖
[000-003b]
 
明目專看此珠不下則止下則易珠不下爲
勝後以夜半守之九九日當有物泳炁海中
兆若心動恐悸魂魄飛越可無畏也常以九
九爲轉
是珠爲胎化龍寳當飛入天精中宫絳玉之
淵又昇上清乾元紫玉之淵是謂元池上元
瓊胎之府神龍常以夜半負兆身形上游九
天又取龍炁以鍊兆形形通無有可以出入
龍之口鼻又當念道正知不爾魔攝化爲異
趣愼之哉
[000-004a]
待關元有物景狀了了可於江海之際取長
鯉長三尺者内昇龍符黃書青素安魚口中
 上清
 赤鯉
 昇龍
 之符
   安符祝曰
龍胎赤鯉服兆玄符雷電合發飛奔玉虚
舉兆之身
次放水中當以歳首雷霆之日伺之若在其
[000-004b]
所有迅電起則赤鯉爲龍上登龍丘之阿兆
道成之日神龍來下載兆上昇蘂珠之房龍
玄寳文青書黃素佩之致精神龍鍊凝瓊胎
其道一舉宜宣眞人
   上清神母飛玄寳文白然妙炁


[000-005a]


上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章