KR5c0107 道德真經取善集--李霖 (master)


[006-001a]
道德眞經取善集卷之六悲一
  宋饒陽居士李霖集
 御註道無方體德有成虧合於道則無德
 之可名别於德則有名之可辨仁義禮智
 隨量而受因時而施是德而已體道者異
 乎此故列于下經
 王元澤曰德者得也物生乎道而各得於
 道故謂之性得其性而不失則德之全也
 德未嘗異道而有其德者嘗至於自私而
 失道彼眞人者不然性命道德之實渾乎
[006-001b]
 而爲一而四者之名應世而殊號吾莫知
 其異亦莫知其同也是德之玄者也雖然
 德者得也能無失乎哉唯以無得爲德而
 德乎不德則可謂至矣是體道者也非有
 德者也
   上德不德章第三十八
上德不德是以有德
 御註物得以生謂之德同焉皆得默與道
 會過而不悔當而不自得也是謂不德孔
 子不居其聖而爲聖之時乃所以有德
[006-002a]
 王弼曰上德之人唯道是用不德其德無
 執無用故能有德
 谷神子曰上德不德與道同也
 德者得也得道之謂也上德之人與道同
 而無得心是以有德清靜經曰雖名得道
 實無所得至禮不人至義不物至智不謀
 至仁無親所謂不人不物不謀無親者不
 德也不德則至矣所以爲德之上經曰上
 德若谷
下德不失德是以無德
[006-002b]
 御註認而有之自私以失道何德之有
 成玄英曰未造其極故稱爲下執德不忘
 故稱不失
 蘇子由曰聖人從心所欲不踰矩非有意
 於德而德自足其下知德之貴勉强以求
 不失蓋僅自完爾而何德之有
 谷神子曰下德不失德德得也
 下德者散道以爲德也故蹩躠爲仁踶跂
 爲義摘僻爲禮以鑿爲智雖名不失德去
 道也遠是以無德
[006-003a]
上德無爲而無以爲
 御註不思而得不勉而中不行而至上德
 也
 唐明皇曰知無爲而無爲者非至也無以
 無爲而無爲者至矣
 王元澤曰上德無爲然亦無所事爲而德
 自足
 曹道冲曰德之上者本自無爲非故造無
 爲之念也
 吕吉甫曰上德無爲非故無爲也率得之
[006-003b]
 自然而實無以爲也
 顧歡曰言上德之化處無爲之事行不言
 之教其迹不彰故曰無爲爲既無迹心亦
 無欲故曰無以爲
 故上德之無爲非徇無爲之美但含孕淳
 樸適自無爲故云而無以爲此心迹俱無
 爲也
下德爲之而有以爲
 吕吉甫曰下德不知出此而爲之故不能
 不有以爲也夫德無以爲足矣而且有仁
[006-004a]
 焉則是爲之也
 下德之人不思則不得不行則不至是以
 既不至於無爲而又勢當有爲也
上仁爲之而無以爲
 御註堯舜性之仁覆天下而非利之也故
 無以爲
 河上公曰兼濟無偏其仁無上故言上仁
 也爲之者爲仁恩也功成不居事遂不宰
 無以執爲
 舒王曰仁者有所愛有所親也唯其有所
[006-004b]
 親愛則不能無爲矣其下者可知也
 王元澤曰仁乃善之長德之别名既别於
 德則是爲之也然聖人之仁盡性而足不
 俟於作故無以爲
上義爲之而有以爲
 御註列敵度宜之謂義以立我以制事能
 無爲乎
 唐明皇曰義者裁非之謂謂爲裁非之義
 故云爲之有以裁非斷割令得其宜故云
 而有以爲此則心迹俱有爲也
[006-005a]
 雜說曰上德無爲而無以爲羲皇也上仁
 爲之而無以爲堯舜也上義爲之而有以
 爲湯武也上義下德也或曰湯武大聖人
 也謂之下德可乎曰聖人之所同者心也
 德之所以有上下者時也大聖人者易地
 則皆然
上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之
 嚴君平曰虚無無爲開道萬物謂之道人
 清靜因應無所不爲謂之德人兼愛萬物
 博施無窮謂之仁人理名正實處事之宜
[006-005b]
 謂之義人謙退辭遜恭以守和謂之禮人
 此五者皆可道也陳迹也非至至者也至
 至者一尚不存安有其五
 吴筠曰禮智者制亂之大防也道德者撫
 亂之宏綱也然則道爲禮之本禮爲道之
 末執本者易而固持末者難而危故人主
 以道爲心以德爲體以仁義爲車服以禮
 智爲冠冕則垂拱而天下化矣若尚禮智
 而忘道德者所謂有容飾而無心靈雖乾
 乾夕惕而天下弊矣
[006-006a]
 仁者施之而已義則擇所施之宜者也未
 責所報也禮則施報矣來而不往非禮也
 往而不來亦非禮也施報之義也行禮於
 彼而彼不應則攘臂而怒以相仍引攘臂
 者攘除衣袂以出臂也春秋之時一言之
 不讎一拜之不中兩國爲之暴骨則攘臂
 而仍之尚其患之小者
故失道而後德失德而後仁失仁而後義失
義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首
 御註道不可致故失道而後德德不可至
[006-006b]
 故失德而後仁仁可爲也爲則近乎義故
 失仁而後義義可虧也虧則飾以禮故失
 義而後禮至於禮則離道滋遠所失滋衆
 矣凡物不並盛陰陽是也理相奪予威德
 是也實厚者貌薄父子之禮是也由是觀
 之禮繁者實必衰也實衰則偽繼之而爭
 亂作故曰夫禮者忠信之薄而亂之首也
 唐明皇曰失道者失上德也上德合道故
 云失道夫道德仁義者時俗夷險之名也
 故道衰而德見德失而仁存仁亡而義立
[006-007a]
 義喪而禮救斯皆適時之用爾故論禮於
 淳樸之代非狂則悖忘禮於澆漓之日非
 愚則誣若能解而更張者當退禮而行義
 退義而行仁退仁而行德忘德而合道人
 反淳樸則上德之無爲也
 纂微曰忽道德仁義而專以禮教爲用者
 豈非忠信之薄而亂之首乎若乃尊道德
 仁義而兼用禮教者是禮之上也則何往
 而不治哉
 忠則不欺信則不妄莊子曰至德之世實
[006-007b]
 而不知以爲忠當而不知以爲信雖有忠
 信而不知至於用禮則玉帛交馳施報相
 望擎跽曲拳辭讓謙卑徒爲貌恭而已其
 心未必然也中純實而反乎情樂也信行
 容體而順乎文禮也禮樂徧行天下亂矣
 太上言禮爲缺文
處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼
取此
 吕吉甫曰忘仁義絶禮學遺智慧而志於
 道德之大全是之謂去彼取此
[006-008a]
 道德厚實也禮智華薄也是以大丈夫去
 彼禮智之華薄取此道德之厚實此大丈
 夫所以備道而全德此章主道之本而言
 也仁義禮智而道之失也上德者與道同
 也故不德也以退仁義賔禮智而志於道
 德之厚實非眞大丈夫不能取此
    昔之得一章第三十九
昔之得一者
 陸佃曰入於一道將得出於一道將失一
 者有無之界也列子曰一者形變之始
[006-008b]
 自今言古謂之昔昔者指天地之後而言
 也經曰道生一於物爲精古昔得一者天
 地神人物是也上下幽明雖則不齊得乎
 一則未始不齊故下文云其致之一也一
 者本也
天得一以清
 顧歡曰天者純陽之氣得一故輕清於上
地得一以寧
 顧歡曰地者純陰之質得一故安靜處下
神得一以靈
[006-009a]
 河上公曰言神得一故能變化無形
 王元澤曰神謂鬼神之神靈者神之散也
谷得一以盈
 郭象曰谷川谷也谷川得一故能泉源流
 潤溪壑盈滿
 王元澤曰一之爲一無乎不徧故谷虚而
 能應者一存乎中也
 陸佃曰虚者谷之體盈者谷之用
萬物得一以生
 張君相曰有識無情總號萬物同禀一道
[006-009b]
 以得生成
侯王得一以爲天下正其致之
 御註莊子曰通於一萬事畢致一則不貳
 抱一則不離守一則不遷能知一則無一
 之不知不能知一則無一之能知昔之得
 一者體天下之至精物無得而偶之者故
 確然乎上者純粹而不雜隤然乎下者靜
 止而不變至幽而無形者神也得一則不
 昩至虚而善應者谷也得一則不窮萬物
 以精化形故得一以生侯王以獨制衆故
[006-010a]
 得一以爲天下正自天地以至于侯王雖
 上下異位幽明散殊而天之所以清地之
 所以寧侯王之所以爲天下正非他求而
 外鑠也一以致之而已故曰其致之一也
 王元澤曰一者不二在彼在此其所謂一
 其體常一無有别一故唯一能致一不可
 以他致一也一之爲義天下之至精唯精
 故能神神則盡之矣而神之爲德常在一
 也
 侯王以寡統衆以得一故爲天下正易曰
[006-010b]
 天下之動正夫一而止
天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以
靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將
恐滅侯王無以貴高將恐蹷
 御註天職生覆地職形載裂則無以覆發
 則無以載發泄也神依人而行者也歇則
 無所示谷受而不藏者也竭則莫之應聚
 則精氣爲物得一以生故也散則遊魂爲
 變失一以滅故也滅者生之息惟正也能
 御萬變而獨立乎萬物之上無以爲正而
[006-011a]
 貴高將不足以自保能無蹷乎蹷者上之
 仆
 王元澤曰一之爲一無乎不在欲言其理
 辭不勝窮且以人形言之凡人初生精爲
 之本因精集神體象斯具精之既喪形斃
 神離或德或形其理無二
故貴以賤爲本高以下爲基
 御註賤者貴之所恃以爲固下者高之所
 自起世之人睹其末而聖人探其本世之
 人見其成而聖人察其微故常得一也
[006-011b]
 孫登曰九重之臺起於累土百仞之高元
 乎一簣以況尊貴卑下爲基
 王元澤曰水於五行其數爲一而趍下不
 爭陰陽之情也知此道者雖居貴高而不
 忘基本故居位也安猶體神而存精則神
 常存也
是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤爲本邪
非乎
 御註孤寡不穀名之賤者也而侯王以爲
 稱知所本而已侯王所以貴高而不蹷其
[006-012a]
 以此乎
 顧歡曰孤是無父之稱寡者偏喪之名不
 穀者不善也謂非物宗不能總衆之辭凡
 此三者皆人之所賤而侯王自以爲稱豈
 非以賤爲本乎非者詳問之辭言侯王以
 孤寡不穀自目明其以賤爲本
 王元澤曰一於數至少而爲萬物本故知
 本在於賤知賤乃眞貴也
故致數輿無輿
 御註自高以勝物自貴以賤物强而不知
[006-012b]
 守以柔白而不知守以黑以求譽於世而
 致數譽則過情之譽暴集無實之毁隨至
 所以無譽
 唐明皇曰數字作上聲譽字作輿字說曰
 數輿則無輿輪轅爲輿本數貴則無貴賤
 下爲貴本轅爲輿本當存轅以定輿賤爲
 貴本當守賤以安貴將戒侯王以賤爲本
 故致此數輿之談也
 王元澤曰數字作入聲輿字爲譽字說曰
 知一者以賤爲本而内韜至貴故世不得
[006-013a]
 而貴亦不得而賤苟爲己而數致稱譽豈
 眞譽乎
不欲琭琭如玉落落如石
 御註玉貴而石賤一定而不變聖人乘時
 任物無所底滯萬變無常而吾心常一是
 眞得一者也故不可得而貴賤孟子曰所
 惡執一者爲其執一而廢百也不欲琭琭
 如玉落落如石非知化之聖不能及此是
 謂上德
 河上公曰琭琭喻少落落喻多玉少故見
[006-013b]
 貴石多故見賤言不欲如玉爲人所貴如
 石爲人所賤當處其中爾
 王元澤曰玉石體堅而一定不能曲變非
 謂一也若夫萬變而常一則眞一矣故玉
 琭琭貴而已矣不能賤也石落落賤而已
 矣不能貴也老氏既明一義恐不悟者執
 一不變堅如玉石則失一之理矣夫唯體
 一者一貴一賤其德如水方圓枉直應物
 無窮而不離於一故不得而貴賤以一無
 貴賤故也此篇義最奥密難言今粗明綱
[006-014a]
 領而已蓋道生一一則德之全體於物則
 幾於道者是也
 此章以一爲宗夫一者天下之至精天地
 神物貴賤動植咸得一以生成太上恐人
 執一而不知變又終之以不欲如玉石者
 堅如玉石則失一之理矣竊以太上之道
 始以鍊精爲基本次以全神爲妙道若基
 本不立則道無由生故以一爲基本猶精
 而全神也終之以玉石者恐人執於鍊精
 不能養神假使壽同龜鶴終無冀於神仙
[006-014b]
 惟精神俱鍊與道合眞矣


道德眞經取善集卷之六