KR4j0015 片玉詞-宋-周邦彥 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 片玉詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案片玉詞二巻補遺一巻宋周邦彦
  撰邦彦字美成錢塘人元豐中獻汴都賦召
  為大樂正徽宗朝仕至徽猷閣待制出知順
  昌府徙處州卒自號清真居士宋史文苑傳
  云邦彦疎雋少檢不為州里推重好音樂能
[000-1b]
  自度曲製樂府長短句詞韻清蔚宋史藝文
  志載清真居士集十一巻葢其詩文全集久
  巳散佚其附載詩餘與否不可復考陳振孫
  書録解題載其詞清真集二巻後集一巻此
  編名曰片玉據毛晉跋稱為宋時刋本所題
  原作二巻其補遺一巻則晉據各選本成之
  疑舊本二巻即所謂清真集晉所掇拾乃其
  後集所載也巻首有強煥序與書録解題所
[000-2a]
  傳合其詞多用唐人詩句櫽括入調渾然天
  成長篇尤富艷精工善於鋪叙陳郁藏一話
  腴謂其以樂府獨步貴人學士市儂妓女皆
  知其詞為可愛非溢美也又邦彦本通音律
  下字用韻皆有法度故方千里和詞一一按
  譜填腔不敢稍失尺寸今以此集互校如隔
  浦蓮近拍金丸落驚飛鳥句毛本注云按譜
  此處宜三字二句然千里詞作夷猶終日魚
[000-2b]
  鳥則周詞本是金丸落驚飛鳥非三字二句
  又茘枝香近看兩兩相依燕新乳句止八字
  千里詞作深澗斗㵼飛泉洒甘乳句凡九字
  觀栁永吳文英二集此調亦俱作九字句不
  得謂千里為誤則此句尚脱一字又玲瓏四
  犯細念想夢魂飛亂句七字毛本因舊譜誤
  脱細字遂注曰按譜宜是六言不知千里詞
  正作顧鬢影翠雲零亂七字則此句細字非
[000-3a]
  衍文又西平樂爭知向此征途區區佇立塵
  沙二句共十二字千里和云流年迅景霜風
  敗葦驚沙止十字則此句實誤衍二字至於
  蘭陵王尾句似夢裏淚暗滴六仄字成句觀
  史達祖此句欲下處似認得亦止用六仄字
  可以互証毛本乃於夢字增一魂字作七字
  句尤為舛誤今並釐正之又據書録解題有
  曹杓字季中號一壺居士者曾注清真詞二
[000-3b]
  巻今其書不傳云乾隆四十六年十月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
片玉詞序
文章政事初非兩塗學之優者發而為政必有可觀政
有其暇則遊藝於詠歌者必其才有餘刅者也溧水為
負山之邑官賦浩穰民訟紛沓似不可以絃歌為政而
待制周公元祐癸酉春中為邑長于斯其政敬簡民到
于今稱之者固有餘愛而其尤可稱者於撥煩治劇之
中不妨舒嘯一觴一詠句中有眼膾炙人口者又有餘
聲聲洋洋乎在耳則其政有不亡者存余慕周公之才
[000-4b]
名有年于兹不謂於八十餘載之後踵公舊蹤既喜而
且媿故自到任以來訪其政事於所治後圃得其遺致
有亭曰姑射有堂曰蕭閒皆取神仙中事揭而名之可
以想像其襟抱之不凡而又覩新綠之池隔浦之蓮依
然在目抑又思公之詞其撫寫物態曲盡其妙方思有
以發揚其聲之不可忘者而未能及乎暇日從容式燕
嘉賔歌者在上果以公之詞為首唱夫然後知邑人愛
其詞乃所以不忘其政也余欲廣邑人愛之之意故裒
[000-5a]
公之詞旁摉逺紹僅得百八十有二章釐為上下巻廼
輟俸餘鳩工鋟木以夀其傳非惟慰邑人之思亦蘄傳
之有所托俾人聲其歌者足以知其才之優於為邑如
此故冠之以序而述其意云公諱邦彦字美成錢塘人
也淳熙嵗在上章困敦孟陬月圉赤奮若晉陽强煥序