KR4i0056 歷代詩話-清-吳景旭 (master)


[022-1a]
欽定四庫全書
 歴代詩話巻二十二
       歸安吳景旭撰
 丁集上之上
 古樂府
  富媪
郊祀歌云后土富媪昭明三光
吳旦生曰張晏注坤為母故稱媪郊祀歌别章又云
[022-1b]
 惟泰元尊媪神蕃釐注泰元天也媪神地也楊升庵
 謂氣曰煦體曰嫗天以氣煦之地以形嫗之后土富
 媪亦此義凡此皆地作媪矣余觀吳斗南謂媪當作
 煴按賈誼新書云德渥澤洽調和大暢則天清徹地
 富煴物時熟是知漢時之語意
  籋
天馬歌云精權奇籋浮雲
 吳旦生曰籋古躡字言天馬上躡浮雲也隴上歌云
[022-2a]
 隴上壯士有陳安䯀驄文馬銖鍛鞍按䯀亦古躡字
 蘇東坡次韻趙伯充畫馬云十駕均一至何事籋雲
 風元厚之詩仙驥籋雲穿仗下
  象載
漢郊祀歌象載瑜白集西
 吳旦生曰容齋三筆謂象載瑜章曰象載瑜白集西
 顔師古云象載象輿也山出象輿瑞應車也赤蛟章
 曰象輿轙即此也而景星章曰象載昭庭師古云象
[022-2b]
 謂懸象也懸象祕事昭顯於庭也二字同出一處而
 自為兩說按樂章詞意正指瑞應車言昭列於庭下
 耳三劉漢釋之說亦得之而謂白集西為西雍之麟
 此則不然盖歌詩凡十九章皆書其名於後象載瑜
 前一行云行幸雍獲白麟作自為前篇朝隴首覽西
 垠之章不應又於下篇贅出之也余觀樂府原題云
 漢武帝郊祀之歌十九章朝隴首十七注元狩元年
 行幸雍獲白麟作象載瑜十八注太始元年行幸東
[022-3a]
 海獲赤馬作據此則容齋之言益信
  房中
劉元成語録曰西漢樂章可齊三代舊見漢禮樂志房
中樂十七章格韻髙嚴規模簡古駸駸乎商周之頌噫
異哉此髙帝一時佐命功臣下至叔孫通輩皆不能為
此歌尋推其原乃唐山夫人所作服䖍曰髙帝姬也韋
昭云唐山姓也漢初乃有此人縦使竹竿載馳方之陋

[022-3b]
 吳旦生曰王弇州謂唐山夫人雅歌之流調短弱未
 舒耳余以短弱未舒非所以論樂章樂章類多質奥
 但房中樂亦自成漢初絶調耳至謂賢於竹竿載馳
 不又擬之失倫乎按樂府原題云房中樂者婦人禱
 祠於房中也故宫中用之髙祖好楚聲故房中樂楚
 聲也孝惠二年使樂府令夏侯寛備其簫管更名曰
 安世樂困學紀聞云周有房中之樂燕禮注謂弦歌
 周南召南之詩漢安世房中樂唐山夫人所作魏繆
[022-4a]
 襲謂安世歌神來燕享永受厥福無有二南后妃風
 化天下之言謂房中為后妃之歌恐失其意通典平
 調清調瑟調皆周房中之遺聲
  秋
安世房中歌云飛龍秋遊上天
 吳旦生曰漢書蘇林注云秋飛貌顔師古注云莊子
 有秋駕之法者亦言駕馬騰驤秋秋然也
 
[022-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 歴代詩話巻二十二