KR4i0056 歷代詩話-清-吳景旭 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 厯代詩話    詩文評類
 提要
  臣/等謹案厯代詩話八十巻
  國朝呉景旭撰景旭字旦生歸安人是書前後
  無序跋而中有塗乙之處盖猶初定之藁分
  為十集以十千為目甲集六巻皆論三百篇
  乙集六巻皆論楚詞丙集九巻皆論賦丁集
[000-1b]
  六巻皆論古樂府戊集六巻皆論漢魏六朝
  詩已集十二巻前九巻論杜詩後三巻為杜
  陵譜系庚集九巻皆論唐詩辛集七巻皆論
  宋詩壬集十巻前三巻論金詩後七巻論元
  詩癸集九巻皆論明詩其體例仿陳耀文學
  林就正毎條各立標題先引舊説于前後雜
  采諸書以相考證或辨其是非或叅其異同
  或引伸其未竟或補綴其所遺皆下一格書
[000-2a]
  之有舊説所無而景旭自立論者則惟列本
  詩于前而以已意發揮之雖皆採自詩話説
  部不盡根柢于原書又嗜博貪多往往借題
  曼衍失于芟薙然取材繁富能以衆説互相
  鈎貫以叅考其得失于雜家之言亦可謂淹
  貫者矣較以古人固不失苕溪漁隠叢話之亞
  也乾隆四十六年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀