KR4i0048 金石例-元-潘昴霄 (master)


[011-1a]
先文僖公所著金石例十巻制度文辭必稽諸古所以
模範後學者也每見手澤不忍釋去與其私于一家孰
若公于天下傳之子孫孰若法之人人使咸知先公之
心去浮靡以還淳古顧不韙與謹刻之梓嘉與士大夫
共之至正五年春三月望濟南潘詡敬書于巻末
此書元刻于濟南文僖之子刋定重刻于鄱陽王思明
校正三刻于龍宗武摹泰和楊寅弼抄本此從鄱陽本
錄出故有思明叙