KR4i0038 娛書堂詩話-宋-趙與虤 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 娯書堂詩話   詩文評類
 提要
  臣/等謹案娯書堂詩話一巻宋趙與虤撰虤
  字集韻音牛閑切説文訓為虎怒故其字為
  威伯以宋史宗室表連名次第攷之蓋太祖
  十世孫也書中多稱陸游楊萬里樓鑰晚年
  之作又引張淏雲谷雜記是寧宗以俊人矣
[000-1b]
  觀其所論大抵以神韻脱灑為宗其引楊萬
  里千巖摘稿序及姜堯章白石詩稿自序頗
  以江西宗派為未善其宗㫖可知殆當宋元
  之交詩派將變之時學者方厭棄黄陳餘唾
  而欲矯以清新故其議論如此雖未必盡合
  詩家正諦而一時風㑹升降之故要即可於
  此覘之至其他徵引亦多詳核可據頗有足
  資攷證者焉乾隆四十二年十月恭校上
[000-2a]
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀