KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[480-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選巻四百八十一
 蜘蛛類
  五言律
  蜘蛛     唐/元 稹
 蜘蛛天下足巴蜀就中多縫隙容長踦虛空織横羅縈
 纒傷竹柏呑噬及蟲蛾為送佳人喜珠櫳無柰何
  其二
[480-1b]
 網宻將求食絲斜誤著人因依方託緒挂罥遂容身截
 道彈冠礙漫天湛露頻兒童憐小巧漸欲及車輪
  五言絶句
  古意     明/趙 寛
 蜘蛛結網疎春蠶成宻織宻織不上身網疎常得食
  七言絶句
  新安官舍    唐/來 鵠
 寂寞空階草亂生簟凉風動若為情不知獨坐閒多少
[480-2a]
看得蜘蛛結網成
  過百家渡    宋/楊萬里
栁子祠前春已殘新晴特地却春寒疎籬不與花為䕶
只為蛛絲作網竿
  晚興      楊萬里
雙井茶芽醒骨甜蓬菜香燼倦人添蜘蛛正苦空庭濶
風為將絲度别簷
  宿孔鎮觀雨中蛛絲   楊萬里
[480-2b]
雨罷蜘蛛却出簷網絲少減再新添莫言辛苦無功業
便有飛蟲密處黏
  其二
網羅最巧是蛛絲却被秋蚊聖得知黏著便飛来不再
蛛絲也觧有疎時
  題院壁     明/僧永瑛
自愛青山常住家銅缾閒煮壑源茶春深白日巖扉静
坐看蛛絲罥落花
[480-3a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[480-3b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選卷四百八十一