KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[469-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選卷四百七十
 蠏類
  五言古
  子集弟寄江蠏   宋/張九成
 吾郷十月間海錯賤如土尤思鹽白蠏滿殻紅初吐薦
 酒歘空尊侑飯饞如虎别來九年矣食物那可睹蠻煙
 瘴雨中滋味更荼苦池魚腥徹骨江魚骨無數每食輒
[469-1b]
 嘔噦無辭知罪罟新年庚運通此物登盤爼先以供祖
 先次以宴賔侣其餘及妻子咀嚼話江浦骨滓不敢擲
 念帯煙江雨手足義可量封寄無辭屢
  七言古
  謝陳壺天惠蠏   元/龔 璛
 寒蒲縛來腸已無枯骨裹肉肉自腴為君喚醒江湖夢
 孤篷細雨聲相濡貧家不辨滿眼沽糟牀澑澑紅真珠
 起來為立西風裏一徑晴寒菊數株
[469-2a]
  中秋碧雲師送蠏   元/張 憲
天風吹綻黄金粟檐前老兎飛寒玉客窓不記是中秋
但覺鄰家酒漿熟泖田秋霽稻未鎌葦箔竹籪収團尖
紅膏溢齒嫩乳滑脆美簇簇橙絲甜無腸公子誇矍鑠
兩㦸前驅終受縛靨心晝暖白玉臍䕫牟夜泣紅銅殻
麴生風度亦可憐且對霜娥供大嚼酒後髙歌遶碧雲
九峰一夜霜華落
  上已日吳野人烹蠏及吳化父兄弟宴集
[469-2b]
        明/王叔承
前谿雨足谿水新夜漲桃花三尺春三月三日日初麗
浮玉流觴驕醉人偶過楊柳橋西宅魚罾蠏籪當門立
船頭活蠏紫堪擊重欲滿斤濶逾尺主人藏蠏真得宜
急流之下青籠垂日飼稻子數百穗楓落直過桃花時
蜀椒吳鹽落碪細寳刀香膩春葱絲雄者白肪白於玉
圓臍剖出黄金脂主人有蠏不賣錢但逢嘉客畱斟酌
持螯豈慕尚方珍長對杜康呼郭索
[469-3a]
 五言律
  江南憶     金/吳 激
平生把螯手遮日負垂竿浩渺渚田熟青熒漁火寒曽
看霜菊艶不放酒杯乾比老垂涎處糟臍箇箇團
  賦得蠏送人之官   明/高 啟
吐沫似珠流無腸豈識愁香宜橙實晩肥過稻花秋出
籪來深浦隨燈聚遠洲郡齋初退食可怕有監州
 七言律
[469-3b]
  酬襲美見寄海蠏   唐/陸龜䝉
藥杯應阻蠏螯香却乞江邊採捕郎自是揚雄知郭索
且非何穎敢餦餭骨清猶似含春靄沫白還疑帯海霜
强作南朝風雅客夜來偷醉早梅傍
  呈吳正仲遺活蠏   宋/梅堯臣
年年収稻買江蠏二月得從何處來滿腹紅膏肥似髓
貯盤青殻大於盃定知有口能噓沫休信無心便畏雷
幸與陸機來往熟每分吳味不嫌猜
[469-4a]
  丁公黙送蝤蛑   宋/蘇 軾
谿邊石蠏小如錢喜見輪囷赤玊盤半殻含黄宜㸃酒
兩螯斫雪勸加餐蠻珍海錯聞名久怪雨腥風入坐寒
堪笑吳興饞太守一詩換得兩尖團
  鹽蠏數枚寄段攝中誼齋 明/宋 訥
無腸公子舊知名風味非糟亦自清秪信海霜肥郭索
須勞野火照横行兩螯白雪堆盤重一殻黄金上箸輕
公退避寒應買酒獻芹毋笑野人誠
[469-4b]
 五言絶句
  畫蠏     宋/文 同
蠏性最難圖生意在螯跪伊人得其妙郭索不能已
  雨後雜興    明/王叔承
野水平谿橋波翻蓼花亂斫竹編青籃門前開蠏籪
 七言絶句
  憶江南舊遊    唐/羊士諤
曲水三春㺯彩毫樟亭八月又觀濤金罍幾醉烏程酒
[469-5a]
鶴舫閒吟把蠏螯
  釣侣      陸龜䝉
一艇輕撶看晚濤接䍦抛下漉春醪相逢便倚蒹葭泊
更唱菱歌擘蠏螯
  詠蠏     唐/皮日休
未游滄海早知名有骨還從肉上生莫道無心畏雷電
海龍王處也横行
  仲秋書事    宋/陸 游
[469-5b]
秋風社散日平西餘胙殘壺手自提賜食敢思烹細項
家庖仍禁擘團臍
  淮上     宋/僧道濳
蘆梢向曉戰秋風浦口寒潮尚未通日出岸沙多細穴
白蝦青蠏走無窮
  銀州道中    金/吳 激
小渡霜螯賤於土重巖野菊大如錢此時最憶涪翁語
無酒令人意缺然
[469-6a]
  題小景     元/杜 本
 秋雲滿地夕陽微黄葉蕭蕭鴈正飛最是江南好天氣
 邨醪初熟蠏螯肥
  畫蠏     明/錢宰
 江上篿鱸不用思秋風吹老緑荷衣何妨夜壓黄花酒
 笑擘霜螯紫蠏肥
  題畫     明/唐 寅
 雲滿梁園飛鳥稀煖煨榾柮閉柴扉地爐温却松花酒
[469-6b]
 剛是谿頭拾蠏歸
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選卷四百七十