KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[379-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選巻三百八十
 山茱茰類
  五言律
  奉御札賦茱茰詩   宋/徐 鉉
 萬物慶西成茱茰獨擅名房排紅結小香透夾衣輕宿
 露霑猶重朝陽照更明長和菊花酒髙晏奉西清
  七言律
[379-1b]
  奉和御製茱茰   宋/徐 鉉
 臺畔西風御果新芳香精彩麗蕭辰柔條細葉粧治好
 紫蔕紅芳㸃綴匀㡬朶得陪天上宴千株長作洞中春
 今朝聖藻偏流詠黄菊無由更敢鄰
  五言絶句
  山茱茰     唐/王 維
 朱實山下開清香寒更發幸與叢桂花牕前向秋月
  茱茰沜     王 維
[379-2a]
 結實紅且緑復如花更開山中倘留客置此芙蓉杯
  茱茰沜     唐/裴 廸
 飄香亂椒桂布葉間檀欒雲日雖回照森沈猶自寒
  七言絶句
  秋園     唐/司空曙
 傷秋不是惜年華别憶春風碧玉家强向衰叢見芳意
 茱茰紅實似繁花
 
[379-2b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選巻三百八十