KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[368-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選巻三百六十九
 杜若花類
  五言古
  詠杜若     梁/沈 約
 生在窮絶地豈與世相親不顧逢采擷本欲芳幽人
  五言絶句
  池上亭     唐/錢 起
[368-1b]
 臨池構杏梁待客歸煙塘水上褰簾好蓮開杜若香
  七言絶句
  六月二十七日望湖樓醉書 宋/蘇 軾
 獻花遊女木蘭橈細雨斜風濕翠翹無限芳洲生杜若
 呉兒不識楚詞招
  題畫圖     元/陳 旅
 雨餘空翠轉霏霏杜若洲邉小艇歸又為故人臨野閣
 江雲日暮濕秋衣
[368-2a]
  謾成     元/馬 臻
 蕭蕭野老髮垂肩家住湖西杜若煙載得茭根入城賣
 西風落日滿歸船
  望武昌     明/楊 基
 吹面風来杜若香離離煙栁拂鷗長人家鸚鵡洲邊住
 一向開門對漢陽
  越江曲     明/梁有譽
 横塘風起送新凉蒲葉拍波江水長莫道春歸光落盡
[368-2b]
 中流還有杜蘅香
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選巻三百六十九