KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[169-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選巻一百六十九
 五經類
  四言古
  周易     晉/傅 咸
 卑以自牧謙尊而光進德修業既有典常暉光日新照
 於四方小人勿用君子道長
  毛詩      傅 咸
[169-1b]
 無將大車維塵冥冥濟濟多士文王以寧顯允君子大
 猷是經
  周官      傅 咸
 惟王建國設官分職進賢興功取諸易直除其不蠲無
 敢反側以德詔爵允臻其極
  其二
 辨其可任以告於正掌其戒禁治其政令各修乃職以
 聴王命
[169-2a]
 五言古
  講易     宋/鮑 照
雲澤翔羽姬横蓋招益人賁園無金尚履道易書紳
  賦禮記     唐/李百藥
玉帛資王㑹郊丘叶聖情重廣開環堵至道軼金籯盤
薄依厚地遥裔騰太清方恱升中禮足以慰餘生
  贈别殷山人說易後歸幽墅 唐/孟 郊
夫子說天地若與靈龜言幽幽人不知一一予所敦秋
[169-2b]
月吐白夜凉風韻清源旁通忽已逺神感寂不喧一悟
祛萬結夕懐傾朝煩旅輈無停波别馬嘶去轅殷勤荒
草士㑹有知巳論
 五言律
  經      唐/李 嶠
漢室鴻儒盛鄒堂大義明五千道德闡三百禮儀成青
紫方拾芥黄金徒滿籯誰知懷逸辨重席冠羣英
 七言律
[169-3a]
  枕易     元/黄 庚
古鼎煙消倦㸃朱翛然髙卧夜寒初四簷寂寂半牀夢
兩鬢蕭蕭一卷書日月冥心知代謝隂陽囘首驗盈虚
起來萬象皆吾有收拾乾坤在草廬
 五言絶句
  翫易齋     宋/朱 子
竹几横陳處韋編半掩時寥寥三古意此地有深期
 七言絶句
[169-3b]
  易      朱 子
立卦生爻事有因兩儀四象巳前陳湏知三絶韋編者
不是尋行數墨人
  其二
濳心雖出重爻後著眼何妨未畫前識得兩儀根太極
此時方好絶韋編
  明仁殿進講    元/貢師泰
黄綾寫本奏經筵正是虞書第二篇聖主從容聴講罷
[169-4a]
 許敎留在御牀邊
 
 
 
 
 
 
 
[169-4b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選卷一百六十九