KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[154-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選卷一百五十四
 錢類
  五言古
  飲劉原甫家原甫懷二古錢勸酒其一齊之大
   刀長五寸半其一王莽時金錯刀長二寸半
        宋/梅堯臣
 主人勸客飲勸客無夭姸欲出古時物先請射以年我
[154-1b]
 料孔子履久化武庫烟固知陶氏梭飛乗風雨天世無
 軒轅鏡百怪爭後先復聞豐城劒已入平津淵聊讐二
 百載儻有書畫傳嗢呼纔十一便可傾觥船探懐發二
 寳太公新室錢獨行齊大刀䥥形末環連文存半辨齊
 背有模法圓次觀金錯刀一刀平五千精銅不蠧蝕肉
 好鈎婉全為君舉酒盡跨馬月娟娟
  七言古
  題毘陵承氏家藏古錢  元/吳 萊
[154-2a]
我觀泉志頗識錢古今錢品不一傳厯山鑄金史靡紀
泉府職幣開其前五銖半兩日以變榆莢鵞眼爭相緣
重輕子母信有制周郭肉好俱完全吾知聖人利世用
要在百貨得懋遷農夫紅女寘不易尺布斗粟儲為淵
嗟哉後王弊自此竟使匹庶握利權剪皮鑿鍱偽莫禁
執籖障簏慳稱賢國儲何當調度足民食矧是虀鹽先
潛交鬼神欲著論臭衒富貴仍開□冶卒銅工各鼓鞴
偏爐盗鑄多煙烻一朝變通别改幣餘盡沈朽徒埋船
[154-2b]
承君好古此收拾寳玩有若編埒然大貝南金特嗇厚
元珪博璧同瑛鮮漢官受一潔簠簋晋士挂百酣桮棬
白水眞人笑有讖上清童子猜非仙古錢勿用幸乆貯
古貨難賣空精甄時能撫摩却穢夢坐與饕濁收饞涎
世間萬物裹可盡牀脚一甕踏欲癲試看營室鏁星處
何似揚州騎鶴年
 五言律
  錢      唐/李 嶠
[154-3a]
漢日五銖建姬年九府流天龍帶泉寳地馬列金溝趙
壹囊初乏何曽箸欲收金門應入論玉井冀來求
 七言律
  金錢卜歡    元/楊維楨
紫姑壇上祝方兄忽聽呼盧擲地聲星斗未分牛女㑹
隂陽先判雨雲生青蚨孕子寧無兆玉蝶化身仍有情
寳鏡重圓三五夜好磨半月問虧盈
  錢篋     明/瞿 佑
[154-3b]
器小纔堪貯百千也勝撲滿費陶甄書生紙裹眞堪笑
鄰女香囊亦可憐野歩不須鞋上繫市沽何用杖頭懸
畫义更有黄州竹取用隨時合自然
  詠錢     明/沈 周
箇許微軀萬事任似泉流動利源深平章市物無偏價
泛濫兒童有愛心一飽莫充輸白粟五財同用媿黄金
可憐别號為賕賂多少英雄就此沈
  丙子九月工部奏進萬厯制錢式樣賜講官六
[154-4a]
   人各一錠    明/于愼行
 漢苑新成少府錢萬年寳厯赤文鐫青鳬出冶銅官奏
 黄紙題名玉署傳趙壹囊空畱暫滿東方俸薄賜常偏
 五侯甲第虛成埒未擬儒臣受寵年
  七言絶句
  江南曲     唐/于 鵠
 偶向江邊採白蘋還隨女伴賽江神衆中不敢分明語
 暗擲金錢卜逺人
[154-4b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選卷一百五十四