KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[150-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選卷一百五十
 權衡度量類
  四言古
  嘉量銘     周/闕 名
 時文思索允臻其極嘉量旣成以觀四國永啟厥後兹
 器維則
  五言律
[150-1b]
  賦得秤送孟孺卿   唐/包 何
 願以金錘秤因君贈别離鈎懸新月吐衡直衆星隨掌
 握須平執錙銖必盡知由來投分審莫放弄權移
  五言排律
  奉和中和節詔賜公卿尺 唐/裴 度
 陽和行慶賜尺度為臣工荷寵乗佳節傾心立大中短
 長思合製逺近貴攸同初仰裁成徳將酬分寸功作程
 施有用垂範播無窮願永延洪夀千春奉聖躬
[150-2a]
  奉和中和節詔賜公卿尺 唐/李 觀
 淑景韶光媚皇家寵錫崇具寮頒玉尺成器幸良工豈
 止尋常用將傳度量同人何不取則物亦賴其功紫翰
 宣殊造丹誠屬匪躬奉之無失墜恩澤自天中
  七言絶句
  天秤     明/郭 登
 體物何曽有重輕相君因爾號阿衡誰多誰少皆公論
 纔有些兒便不平
[150-2b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選卷一百五十