KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[081-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選巻八十一
 石壁類
  五言古
  明慶寺石壁   北周/王 褎
 夏水懸臺際秋泉帶雨餘石生銘字長山久谷神虛
  涇縣石壁道中   元/貢師泰
 萬山從西來中斷忽如劈攢峰阻重關兩崖立堅壁絶
[081-1b]
 壑噴飛流觸石勢逾激神龍宅其下白晝飛霹靂渉險
 恐羸驂凌高快徤翮須臾得仙館頗覺契幽寂入竹敞
 凉軒掃花吹鐵笛坐久竟忘疲塵襟忽如滌翻思崎嶇
 間使我心戚戚
  天池石壁為鐵雅賦  元/張 雨
 嘗讀枕中記華山閟中吳神泉發其巔靑壁繚其隅春
 風四山來羣綠互紛扶羽觴曲折行浮花與之俱採芝
 搴薜荔洗玉㺯芙蕖聱叟頗好名石窪作魚湖鴻一志
[081-2a]
草堂枕煙遂成圖而此滌煩磯閱世如樗蒲發興雲林
子盥手與我摹居然縮地法挈入壺公壺
 七言古
  赤壁泛舟    元/周 權
赤壁之山何崚嶒下有江水何清泠天空月出夜寥泬
玻璃萬頃涵秋冰為問黃州雪堂老遷官何如謫官好
酒酣携客夜拏舟憂患都將談笑了劃然長嘯來天風
神遊八極世慮空但見橫江秋露白錯落低垂斗柄紅
[081-2b]
洞簫聲斷潛蛟舞月下清尊貯千古老瞞當日困周郎
十萬樓船鬬貔虎煙消水冷沈戈矛空餘野燐寒沙頭
江山牢落滿陳跡追憶往事懷風流勝遊到我知㡬度
感昔視今猶旦暮乾坤何事老英雄衮衮長江自東去
 七言絶句
  赤壁     唐/杜 牧
折㦸沈沙鐵未消自將磨洗認前朝東風不與周郎便
銅雀春深鎻二喬
[081-3a]
  赤壁     唐/胡 曽
 烈火西焚魏主旗周郎開國虎爭時交兵不假揮長劒
 已挫英雄百萬師
  赤壁     唐/孫元晏
 會獵書來舉國驚祗應周魯不教迎曹公一戰奔波後
 赤壁功傳萬古名
  題泗濱南山石壁曰第一山 宋/米 芾
 京洛風沙千里還船頭出汴翠屛間莫論衡霍撞星斗
[081-3b]
 且是東風第一山
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選巻八十一