KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[027-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選卷二十七
 立夏類
  五言律
  久雨喜晴明日立夏  明/胡 儼
 一月厭雨聲忽逢今日晴春從花上去風過竹間清睡
 美新茶熟身閒野服輕近來多坦率客至倦逢迎
  山中立夏即事   明/蔡汝南
[027-1b]
 一樽開首夏獨對落花飛幽僻還聞鳥清和未換衣緑
 帷槐影合香飯藥苗肥盡日柴門啟蠶家過客稀
  七言律
  立夏日晩過丁卿草堂  明/周南老
 江上茅堂柳四垂又逢旅次過春時雨多苔蝕懸琴壁
 水滿蛙生洗硯池風浦蕭蕭帆過疾煙空漠漠鳥來遲
 避喧心事何人解忩下幽篁許獨知
  立夏日山中遍遊後夜宿劉邦彦竹東别墅
[027-2a]
        明/沈 周
 乍認東莊路不真有橋通市却無鄰山窮借看堂中畫
 花盡來尋竹主人爛熳箋麻發新興留連櫻筍送殘春
 與君再見當經歳分付清商緩緩巡
 
 
 
 
[027-2b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選巻二十七