KR4f0049 樊榭山房集-清-厲鶚 (master)


[036-1a]
是曲手稿向藏余家振綺堂首套曰羣仙祝
壽吳甌亭太學撰厲樊榭徵君參定次套曰百靈效瑞
厲樊榭徵君撰吳甌亭太學參定咸豐辛酉粤匪再陷
杭城手稾遂亡客歲余讐校徵君古文詩詞彚爲全集
丁松生大令丙郵寄是曲舊本屬附栞于集外詩詞之
後舛誤頗多經諸遲鞠大令可寶參互而考訂之爰跋
數語以識顛末光緒十一年乙酉冬十月錢塘汪曾唯
[036-1b][036-2a]