KR4f0049 樊榭山房集-清-厲鶚 (master)


[021-1a]
僕詩前集自甲午至已未凡二十六年僅編成八卷詞
二卷附焉已未至今辛未十二年來復次第成續集如
前之數豈中年以往之作工于少時邪自念齒髮已衰
日力可惜不忍割棄輒恕而存之幸生 盛際嬾迂多
疾無所託以自見惟此區區有韻之語曾繆役心脾世
有不以格調派別繩我者或位置僕于詩人之末不識
爲僕之桓譚者誰乎後綴詞一卷北樂府小令一卷則
年來因詞而及之雖乏酸甜風味或不至貽笑傖父面
目也樊榭老民厲鶚
[021-1b]