KR4f0038 古歡堂集-清-田雯 (master)


[045-1a]
欽定四庫全書
 古歡堂集巻四十五   戸部侍郎田雯撰
  長河志籍考
官廨橋梁存湮半矣廣川之樓淒迷秋雨匡衡之館悵
 望春蕪俟民力之少紓望通人之改作今之從政者
 獨無意乎
論曰古者建國必有九牧九牧區分局署以立魏晉以
 降則署行臺唐制由行臺而至採訪使州諸官署其
[045-1b]
 遺制也下至水陸傳處倉庾鋪舍或繕修庫廐或平
 治道塗條晰縷分巨細畢舉至于近代為尤盛矣大
 要藩籬之設以規其内溝洫之限以虞其外其制衛
 重于州部署已下又無論已維時創立巨址廣以新
 規髙其閈閎厚其籬垣肥楹巨棟間架相構雖非土
 被朱紫木衣綈繡而膠葛周通飛簷峻宇亦足以明
 其規制矣于是西盻衛水輳淮徐之&KR0712舟北倚神京
 通商賈之寶貸議疆塲之事接舟車之濟啓生民之
[045-2a]
 疾痛叅軍旅之賞罰八署官舍職領相次洵大邦之
 襟帶畿輔之咽喉乎逮嵗月滋久官署改創三㕔圮
 為茂草二衛鞠為園蔬名號猶存官物侵敝惟有子
 産之對壊其館垣都無叔孫之賢葺其牆屋夏施之
 栁孰念之哉
編户三十四里其户口田賦之數凡以地出庸者以社
 出牧者以户出貲者以丁出徭者增減不齊支解有
 差詳載州志舊通志云山東濱海禦冦有斥堠之役
[045-2b]
 河入濟嘗決為患有隄障之役漕河資於百泉有堰
 埭啟閉濬治之役東南舟車絡繹逹於京師有傳舍
 津塗之役總之當齊魯燕趙之衝居濟南河間兩戒
 之首户口蕃殖征求有藝惟
國家休養之仁尤在輔世長民之吏也一旦用尹鐸為
 保障之守封千秋以富民之侯則規模一新矣
州為屯牧之地不罹兵燹五十餘年歴考前代如漢韓
 信破歴下軍取鬲城王莽時平原女子遲昭平聚衆
[045-3a]
 千人為亂光武中吳漢擊清河軍獻帝時公孫瓉討
 黄巾後魏孝昌二年平原劉樹劉倉生叛隋平原李
 徳逸叛十年張金冦平原唐𤣥宗時安祿山反太守
 顔真卿起兵討之徳宗征朱滔滔奔入悳州文宗討
 李同捷戰於平原後梁貞明元年晉王以五百兵夜
 襲悳州後晉梁進以鄉社兵取悳州元至正十七年
 毛貴據陵州明洪武元年徐逹率兵取山東建文元
 年都督韓觀練兵於悳州秋九月李景隆合兵五十
[045-3b]
 萬進河間二年白溝河敗績奔悳州三年與燕兵戰
 於夾河大潰復奔悳州天啓二年武邑白蓮教于𢎞
 志作亂其最著者唐之天寶為清臣見節之時明之
 建文乃景隆潰師之日隋帝伐髙麗開渠而大役興
 明代封悳藩行宮而民力竭至於水旱飢饉之災地
 震蝗飛之變書不勝書具詳州志至崇禎十七年三
 月十八日李自成陷京師遣偽將軍郭陞入山東州
 人盧世㴶等奮臂一呼誅偽官為懐宗發喪起義兵
[045-4a]
 討賊以王孫朱帥&KR0008為盟主傳檄而出鄰境皆應㑹
 我
朝大兵入闗破走自成寃耻既雪
大寶有歸秋七月將軍石廷柱撫諭民賴以安
論曰當有明之將亡也王甫興鉤黨之誅張角倡左道
 之術黨錮之議略與東京相等邦國殄瘁大厦已傾
 頭㑹箕斂者合從締交耝耰棘矜者因利乗便春秋
 州兵之舉師出有名隋唐義旗之興負之無力考厥
[045-4b]
 遺事故大略足紀也
 
 
 
 
 
 
 古歡堂集巻四十五