KR4f0029 文端集-清-張英 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部七
 文端集    别集類六 國朝/
 提要
  臣等謹案文端集四十六巻
  國朝張英撰英有易經衷論已著録此乃其
  詩文全集凡存誠堂應
 制詩四巻存誠堂詩集二十五巻篤素堂詩集七
  巻篤素堂文集十巻英遭際
[000-1b]
  昌辰仰䝉
 聖祖仁皇帝擢侍
 講幄入直
 禁廷簪筆雍容極儒臣之榮遇矢音賡唱篇什最
  多其間鼔吹昇平黼黻廊廟無不典雅和
  平至於言情賦景之作又多清微淡逺抒
  寫性靈臺閣山林之二體英乃兼而有之
  其散體諸文稱心而出不事粉飾雖未能
[000-2a]
  直追古人而原本經術詞㫖温厚亦無忝
  於作者焉乾隆四十六年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
文端集原序
余自束髪學為詩今自順治已亥年以迨於康熙壬申
約略凡三十四年存其詩若干首為二十五巻自幼至
老多好言山林農圃耕鑿之事即與人贈荅往來游歴
之所至亦不能離乎此迨年五十以後山林之思益迫
引退之思愈急每不憚其言之重複而恒苦出於不自
覺殆歐陽子所謂年益加老病益加衰而其心漸迫其
言愈多者歟余自弱冠即抱此志每見才雋之士著作
[000-3b]
非不多當其言廊廟則志躭軒冕言山林則志躭邱壑
一巻之中忽而慕夔龍忽而慕巢許乍濃而乍淡倐近
而倐逺情隨境遷心與物移令人讀之而茫然不知其
志之所在夫詩以言志雖中更出處進退而無中變其
志之事洵如此則其詩可知矣則其人可知矣余詩謭
鄙固多重複而自少至老止言其志之所在而無暇計
論工拙聊可以免於讀其詩不知其志之所在云爾敢
云望古人堂奥哉既又輯癸酉以後詩以年月為次序
[000-4a]
為篤素堂詩若干卷康熙甲申年三月望日雙溪英自