KR4f0005 御製詩集-清-高宗弘曆 (master)


[267-1a]
  臣等竊惟詩與書相表裏藴之為性情達之為
  政事三古聖人所以建極敷言化𨗳天下之道
  胥一貫也顧書質而有則詩婉而多風其體不
  同其實之以理則一自風雅道降抽華遺實者
  徒以詩為吟弄陶寫之具博者騁其葩藻陋者
  流於側豔而於是詩書之道離矣
天縱我
 大聖人聲律身度詞經言法昭
[267-1b]
 化工之日月江河超淳古之南風雅頌以
 詩教天下者
 初二三集久有成編兹
 四集復告成矣臣等輇材末學獲直
 禁廷在
 三集將成之後凡
 四集中之作皆日侍
 聖門而幸身親見之先覩為快者每
[267-2a]
 丹毫甫御
 睿稿頻宣
 天健行而運羲娥
 地厚載而包流峙日或十數章篇或數十百韻拈千
  古詩人闕咏之鉅題積數萬餘言聨篇之大什
  毎傳觀雒誦互相講解百讀而愈新萬想而不
  到乍尋之而茫乎不知其岸久繹之復犁然有
  當于心竊有窺乎
[267-2b]
 聖人之言盖詩書一貫之㫖也
 樂府五十章陳
先烈推治本詩之皇矣生民即書所為宣文武之重光
  述成湯之一徳也
 全韻百六篇頌
五朝等百世詩之咨殷鑒夏即書所為臚三宗之享國
  美文王之康功也
 月令七十二候詩騐天時窮物理詩之流火授衣即
[267-3a]
  書所為占日星之寅餞昴虚辨民物之因隩孳
  革也
 盛京之
 紀巡詩之陟巘降原於書為東瀍西澗金川之
 紀勲詩之載斾裒旅於書為征扈戰甘若夫詩咏紹
  庭書則為衣徳爰多
 法
祖之什詩咏單心書則為無逸爰多
[267-3b]
 勤政之篇詩求賢審言在書曰亮工熙績爰多
 訓諭臣工之命詩農夫之慶在書曰小人之依爰多
 勤恤民事之章盖以載道則道無二致以析理則理
  無岐趨文章家體格不同凡有韻之文皆詩之
  流也無韻之文皆書之流也或文為長江大河
  而詩櫽以五七字或詩為長言永嘆而文括以
  一兩語所謂言之短長與聲之髙下皆宜者則
  有氣以運行之我
[267-4a]
 皇上御製詩至
 四集成合
 初二三集三萬餘首矣
 二集文又將告成綜四代軼十體為書契以來所未
  有者究莫不同條共貫一萬有而六五經臣等
  管闚蠡測本無當於
 髙深顧日得之誦習轉求之詩書妄意推求印證言
  思擬議於
[267-4b]
 一以貫之之妙願告薄海摻&KR1152之士歡欣鼓舞以快
  讀
 四集之詩復延頸跂踵以佇觀
 二集之文自束髪授書即讀此兩經乃得於
 煥文之世
 彞訓之主並觀其盛是則生生世世萬有一之遭逢
  曷勝厚幸者矣臣梁國治臣劉墉臣彭元瑞臣
  董誥臣曹文埴臣金士松拜手稽首恭䟦