KR4f0005 御製詩集-清-高宗弘曆 (master)


[149-1a]
 皇上法天行健與日俱新建極綏猷治臻上理每以
  勤政餘閒怡情典誥時復寄興歌吟
 藻翰敷抒嵗増月茂自
 初集成編宣示中外海隅日出莫不奉是訓行矣戊
  辰以來迄於己卯越十有二年
 鴻萹雅什盈積巻帙者較前倍富宇内臣士延首喁
  喁冀復得覩
 天章情益加切爰
[149-1b]
 俯允臣等所請綜緝
 二集九十巻校録宣刻臣等珥筆直廬凡恭遇
 聖製率先拜觀每賡一韻而歎為神竒或誦數章而
  驚為夐絶兹幸盥讀
 全帙天地形内萬物筆端然後知向所欽為神竒夐
  絶者合八千首有竒而無乎不然望洋登岱洵
  有莫能測識夫高深者雒誦敬繹仰見我
 皇上對越
[149-2a]

祖益凛嚴恭誠慤之思色養
慈寜彌徵愛慕怡愉之樂至於用人行政訓俗勤民無
  逸作所之意自然流露於翰墨間而
 上泰山登嵩高禮五臺幸江國
 六飛所届省方展義之餘仁智契合悉形諸吟賞
  乃復於䟽濬之功宣防之要
 染翰而得機宜援筆而規形勢要皆
[149-2b]
 淵𠂻純懿積以厚而流光者也重以偉烈豐功超邁
  前古始則義征不憓金川嚮化而徼外底平繼
  而問罪西庭闢地二萬餘里花門月竁諸部落
  自古不通疆索者悉隸版圖而凹睛凸鼻纒頭
  冐耏之倫咸奉琛賮以接軌其間籌邊命將銘
  勲紀績之什煌煌扈扈爓朗景彰豈惟江漢常
  武諸詩為大雅之極則哉若夫對時育物觸景
  興懐繪行生於毫素肖榮落於行間風雨露雷
[149-3a]
  化機静㑹蜎蠕飛躍道妙俱呈
 聖人心與天游因物而付則又化工在手不假鑪錘
  者矣况夫拈險韻而愈穏運古語如已出極臣/
  下所經營慘淡而不能到者
 皇上不藉思慮而得之鋪陳景鑠摛振鈞韶浩乎如
  層波之湧海燦兮若羲曜之麗天極臣/下所研
  鍊嵗月而不能畢者
 皇上不逾晷刻而成之文人學士方且屏百務以操
[149-3b]
  觚猶未能窺渉其奥窔
 皇上即於基命亮工間揮灑出焉是非
 亶聰明以首出本天縱而生安其孰能與於此哉顧
  臣/等日侍
 彤廷既夙欽
 聖性之高明尤敬仰
 聖功之縝密凡此時出不窮之妙詣悉基於自强不
  息之一心
[149-4a]
 皇上懋修典學日進無疆數漏課程罔間寒暑是以
 勅㡬熈載則巍焕益昭修辭立誠而精純彌著詩以
  言志固
 大聖人全體之一端而拜手賡颺者已莫能仰鑚萬
  一已臣/等叨列校字雖管窺錐指擬議難名而
  簡末綴言竊幸無溢美諛辭云爾臣/蔣溥臣/
  統勲臣/梁詩正臣/劉綸臣/嵇璜臣/金徳瑛臣/
  邦逹臣/裘曰修臣/于敏中臣/介福臣/觀保臣/
[149-4b]
  際華臣/錢汝誠臣/錢維城臣/竇光鼐臣/蔣檙拜
  手稽首恭䟦