KR4f0005 御製詩集-清-高宗弘曆 (master)


[047-1a]
  欽惟
 皇上生知性成時敏典學其脩辭立誠而發為文章
  者固如雲漢之昭囬于天山川之經紀于地矣
  廼以其餘事形諸萹什洵足鎔鑄千秋渾涵萬
  象其炳烺煌煒之風有同符于中天二南之極
  盛者臣/嚮以有韻之語受
 九重特達之知久侍
 講帷近光
[047-1b]
 帝徳兹于䝉
 㤙歸老之餘
 特命徧讀
 御極以來詩集披繙檢閱五夜咀吟自對越

祖孝敬
慈寜以及修眀政治興起教化咨警臣工勤䘏民瘼所
  以建有極而正萬方者随所感觸而歸諸攄冩
[047-2a]
  之中即小而登臨慿眺鳥獸好音之過耳草木
  榮華之飄風亦皆因物寫情因言見道凡古帝
  王卿雲糺縵之賡歌蕩平正直之彛訓槃盂户
  牖之箴銘解愠阜財之絃誦有流溢自然而融
  洽元化者已從来登岱嶽者有小天下之觀泛
  瀛海者有難為水之喻以立乎其極羣嶽不能
  不推為宗長江漢不能不處于朝宗也恭讀
 聖藻同體冲漠含藴髙深如登日觀之峰如泝鳯麟
[047-2b]
  之域有神逰于意言之表而莫賛一詞者不可
  見
 聖人之天縦多能也耶惜臣/質鈍學荒而又年将八
  秩螢光爝火縦被日月之照臨有不能易闇沕
  為光華者矣惟是際
 郅隆之世覩徳業之成而又沐浴文眀之化臣/
  退老田間不啻㳺泳于中天二南賡颺歌誦之
  盛所謂下舞上歌蹈徳詠仁者乃于老耄之年
[047-3a]
  而遇之臣/不勝榮幸之至原任禮部右侍郎臣/
  沈徳潛敬跋