KR4f0005 御製詩集-清-高宗弘曆 (master)


[045-1a]
 欽惟我
皇上亶天縱多能之至徳邃日新不已之神功
聖學粹精
宸藻炳蔚
樂善堂全集之刻既已陶鑄風雅含孕典謨光被海宇
 争先作覩矣粤自
御極以來撫辰熈績疇咨僚采一日萬幾胥待理於
淵𠂻之宥密仰惟
[045-1b]
宵衣旰食之勤自朝至於日中昃勞亦至矣而操觚拈
 韻動千百言且日以為程如天之有行未嘗間息
 十餘年來
存稿之積文笥者盈四千餘萹臣/等及在廷臣工以校
 刻
御製文集請者概却不行迄己巳初夏乃奉
命擇詞臣中善書者繕成巨帙蔵之内廷且曰朕非欲
 與文士争長恐其久而益多也不可𣪚而不收稍
[045-2a]
 為詮次亦因以觀翰苑諸臣書法云爾臣/等嘗恭
 聆
聖諭曰結習難忘若三日不吟輙怳怳如有所失又
諭曰逢時清晏聊以自怡正樂此不疲也盖
聖意之謙冲如此臣/等日侍
 直廬數荷
宣示荘誦玩索或
鴻裁巨製力健舉而有餘或托興短章致悠揚而不盡
[045-2b]
 或擬古而效其體或俯和而用其韻莫不辭理淵
 妙暉麗日月牢籠天地迥出于言語思議之外而
 犁然各當於人心當
興㑹所屬風發泉涌筆不停綴落紙如飛應龍騰空巻
 舒莫測乃至
清蹕經臨六飛甫駐乍拂征塵旋御牋翰昔人所云成
 誦在心借書于手尚未足以形容萬一也至于發
 難顯之情周難窮之隐臣/等百思不能及者
[045-3a]
皇上神機宻運表裏洞達而無餘臣/等數百言不能悉
 者
皇上渉筆所至情理兼到而曲盡臣/等私竊擬議書曰
 思曰睿睿作聖記曰不思而得不勉而中従容中
 道聖人也眀睿所照不待思勉而従容自然臻於
 至道全體大用随處發見形於文字者特其一端
 耳而
精能之極造于神竒有非鑚仰所能窺名言所殫述者
[045-3b]
 臣/等叨與校字得挂名末簡榮莫甚焉臣/張廷玉
 臣/蒋溥臣/梁詩正臣/汪由敦臣/劉統勲臣/介福臣/
 錢陳羣臣/嵇璜臣/觀保臣/嵩夀臣/董邦達臣/金徳
 瑛臣/張若澄拜手稽首恭跋